XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Хребтова В.В. ОСВІТНІЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Хребтова В.В.

Запорізький юридичний інститут ДДУВС

ОСВІТНІЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Глибокі зміни в житті держав дедалі помітніше впливають на розвиток їх освітніх систем. Стійка тенденція гуманізації навчальних дисциплін має сприяти тому, щоб готувати особистість до активного життя в мінливому світі, відмовлятися від ідей етноцентризму, оволодівати сучасними формами міжособистісних і міжнаціональних стосунків. У такій ситуації системи освіти багатьох країн світу ставлять за мету підготувати учнів та студентів до культурного, професійного та особистісного спілкування з представниками інших країн, ознайомити з їх традиціями, суспільним життям, мовною культурою за допомогою іноземної мови.

У сучасній освіті вищого навчального закладу іноземна мова виступає як засіб спілкування, так і засіб прилучення до іншої культури. Ознайомити студентів з культурою країни, мова якої вивчається в її співвідношенні з рідною, - одне із завдань викладача іноземної мови. А тому вже на початковому етапі викладач має будувати навчальний процес як діалог культур: на­ціональної та іншомовної. Принципово важливим є те, що куль­тура розглядається не тільки як певні об'єктивно існуючі продукти інтелектуальної діяльності (твори мистецтва, книги, історичні пам'ятники тощо), але й як реальна діяльність людей у системі стосунків, які їх об'єднують. Пріоритетне завдання в навчанні іноземної мови з культурологічним спрямуванням - це прилучення студентів до «мікросередовища» культури, до фонових знань зарубіжних ровесників, до особливостей життєдіяльності, до національних традицій у зіставленні зі своїм національним і мовленнєвим досвідом. Один із посібників наголошує на тому, що навчання іноземних мов має здійснюватися в тісному, нерозривному зв'язку з навчанням культури країни, мова якої вивчається [1]. Саме міжкультурні знання розвивають у молоді уміння оцінювати взаємодію між різними культурами, націями і стилями життя. Навчаючи іноземної мови, як зазначає Бім І.Л., ми відкриваємо студенту «вікно в інший світ», сприяємо розумінню власного буття [2].

Культурний потенціал іноземної мови реалізується при включенні культурно-мовної особистості в контекст навчання мові і культурі, що припускає орієнтацію на конкретного адресата як суб'єкта полілогу культур. Одержавши професійну під­готовку за фахом «іноземна мо­ва», студент повинен пройти шлях розвитку культурно-мовної особистості і бути готовим виконувати функції посередника культур у процесі своєї майбут­ньої професійної діяльності.

Іноземна мова як навчальна дисципліна має великий не тільки освітній, але й виховний потенціал. У процесі навчання студенти мають змогу отримати загальні знання про країну мова, якої вивчається, її культуру та історію, у них виховується повага до сьогодення та минулих часів, духовних та матеріальних цінностей даної країни, відбувається виховання емоційного переживання мовного матеріалу, сприйняття ідеалів суспільства, розуміння особливостей свідомості носіїв мови, що вивчається, толерантного ставлення до неї, розширення власного кругозору та збагачення палітри внутрішнього світу.

Отже, культурологічна домінанта - це той стрижень, навколо якого формується професійна компетентність педагога, котрого закликають здійснювати полікультурну освіту засобами іноземної мови, яка може сприяти гуманізації освіти в цілому, її повороту до проблем культури, до індивідуального та особистого самовдосконалення людини на освітньому маршруті.   

Література:

1. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. - Тверь: Истоки, 1996, - 238 с.

2. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука. - М.: Просвещение, 1977. - 174 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>