XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Хутько Н.В., д.е.н. Мазур А.Г. УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ

Хутько Ніна Вікторівна

Науковий керівник - д.е.н., професор, Мазур А.Г.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ

ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ

Розвиток економіки країни, пов'язаний з інтеграцією в європейське та світове співтовариство, зумовлює вирішальну роль місцевих бюджетів у державі. В останні роки для України характерним є інтенсифікація процесу децентралізації та розширення самостійності регіонів. Отже, розвиток місцевих бюджетів повинен стати визначальним напрямком соціально-економічного розвитку держави, оскільки місцеві бюджети є тим важелем, який дозволяє розв'язати економічні проблеми регіонів та забезпечити їх сталу життєдіяльність. 

Питаннями формування місцевих бюджетів, гармонізації міжбюджетних відносин в Україні займаються такі українські вчені: Аптекар С., Бак Н., Бескид Й., Богачов С., Богиня Д., Бойцун Н., Бречко О., Вишневський В., Захарін А., Калашникова Л., Кириленко О., Колодій С., Корчинський В., Косова Т., Лук'яненко І., Музика О., Огонь Ц., Омелянович Л., Опарін В., Павлюк К., Папаіка О., Петровська І., Полозенко Д., Романів М., Слухай С., Старостенко Н., Суховирська О., Тарангул Л., Толуб'як В., Федосов В., Чугунов І., Юрій С.

Незважаючи на значну кількість робіт з досліджуваної проблеми актуальними залишаються питання побудови ефективного механізму бюджетної децентралізації, оцінки пріоритетності використання фінансових ресурсів удосконалення механізму міжбюджетних відносин в умовах реформування економіки.

На основі аналізу теоретичних засад, зарубіжної та вітчизняної практики розвитку бюджетних відносин у системі державного управління визначено значимість бюджету з позиції бюджетного механізму як важливого засобу впливу на розвиток економіки, та значення місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку регіонів. Підвищення ефективності функціонування місцевих бюджетів у сучасних умовах розвитку країни активізує проблему удосконалення бюджетного механізму управління формуванням і використанням місцевих бюджетів. 

Дослідження наукової літератури свідчить про відсутність у визначеннях ролі «бюджетного механізму» у процесі розширеного відтворення фінансових ресурсів в економіці країни. В зв'язку з чим запропоновано визначення бюджетного механізму як сукупності засобів державного впливу на соціально-економічні процеси в країні з метою організації бюджетних відносин, забезпечення розвитку економіки та сприяння процесу розширеного відтворення. Згідно з визначенням слід зазначити засоби бюджетного механізму:

- засоби організації бюджетних відносин;

- засоби організації забезпечення розвитку економіки;

- засоби сприяння  процесу  розширеного відтворення.

Місцеві бюджети є інструментом здійснення фінансового вирівнювання територій,  фінансування витрат регіональної виконавчої влади, реалізації приоритетних напрямків розвитку країн. Проте, аналіз системи бюджетних відносин в країні за останні декілька років дозволив виділити низку основних причин виникнення суперечностей у сфері державного управління місцевими фінансами. Серед яких найважливішими є: незбалансованість місцевих бюджетів за доходами і видатками, що викликана штучним завишенням прогнозованих показників надходжень до місцевих бюджетів; низький рівень забезпечення місцевих бюджетів власними доходами.

Аналіз досвіду зарубіжних країн світу (США, Німеччини, Швеції, Японії, Франції) в галузі державного управління місцевими бюджетами дозволив виділити особливості застосування різних методів державного управління,   які   застосувалися   в  багатьох   країнах   на   різних   етапах  їх розвитку. Ефективне використання існуючого світового досвіду в вітчизняній практиці управління місцевими бюджетами (з врахуванням специфіки нашої країни) сприятиме підвищенню фінансової самостійності органів місцевого самоврядування.

Визначено три основні моделі  формування системи бюджетів: пайового розподілу основних податків між різними адміністративними рівнями влади (базування здійснюється на закріпленні основних податків за рівнями системи, при цьому кожен рівень влади встановлює власну ставку на основі однієї бази оподаткування, а загальна ставка оподаткування є сумою відповідних податкових ставок різних рівнів влади.); застосування спільної бази оподаткування (базування здійснюється на встановленні власної ставки  для кожного рівня влади); системи бюджетів (базування здійснюється на повному розподілі окремих податків між різним адміністративними рівнями влади й на їх закріпленні у законодавчому порядку).

Одне з головних місць у бюджетному механізмі формування і використання місцевих бюджетів має займати система заходів щодо удосконалення  міжбюджетних відносин. Основними серед яких є: зміна принципів бюджетного вирівнювання; перерозподіл функціональних повноважень між рівнями влади; розробка програм подолання депресивності регіонів; забезпечення реальності планування доходів.

Задекларованими напрями сучасної бюджетної політики в Україні виступають спрямованість на подальшу децентралізацію бюджетної системи,  проведення реформи фіскальної політики, підвищення відповідальності органів місцевого самоврядування. Такі напрями ще раз підтверджують намагання держави зробити ставку на європейську модель розвитку країни. Зазначена модель базується на використанні місцевих фінансів за рахунок механізму удосконалення державного управління формуванням і використанням місцевих бюджетів, що забезпечує ефективний розвиток країни шляхом зменшення соціально-економічної диференціації країни.

Доцільним є обов'язкове використання на кожній стадії бюджетного процесу трьох складових бюджетного механізму - фінансового, нормативно-правового та інформаційного забезпечення, які обов'язково повинні включати оприлюднення перед суспільством результатів та планів роботи місцевих органів влади і моніторинг діючого законодавства. Використання запропонованих складових бюджетного механізму стимулюватиме розвиток зворотного зв'язку між населенням і органами влади, забезпечить максимальну ефективність бюджетного процесу, надасть можливість своєчасного усунення недоліків законодавчої бази, сприятиме прозорості державного механізму управління місцевими бюджетами.

Серцевиною механізму повинні стати обґрунтовані напрямки удосконалення державного управління формуванням і використанням місцевих бюджетів. У результаті проведеного дослідження доведено, що такими  напрямками повинні бути: реформування прибуткового оподаткування, системи місцевих податків і зборів, міжбюджетних відносин регіону, розширення бази екологічного оподаткування, підвищення ефективності роботи податкових органів.

Умови становлення і розвитку ринкової економіки вимагають побудови бюджетної системи, орієнтованої на децентралізацію податкових і видаткових повноважень місцевих бюджетів. У зв'язку з цим особлива увага приділяється оцінці ступеня бюджетної децентралізації на основі адаптації методики ОЕСР, що покладена в основу першого напрямку оцінювання - аналізу взаємовідносин між центральними і місцевими органами влади з позиції прийнятого законодавчо-нормативного забезпечення. На основі адаптації методики ОЕСР доцільно запровадити інтегральну оцінку бюджетної децентралізації за виділеними критеріями на основі бального методу. Її використання на практиці дозволить одержати висновки про відсутність елементів бюджетної децентралізації в Україні і виявити пріоритетні напрями вдосконалення бюджетного механізму формування та використання місцевих бюджетів.

 

e-mail: bo_tanika@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>