XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ігнатенко С.В. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЛЬНОСТІ

Ігнатенко С.В.

Вінницький національний аграрний університет

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЛЬНОСТІ

З впровадженням ринкових відносин в економіку, розвитком підприємницької діяльності, зменшення кількості державних інститутів у відшкодуванні збитків, пов'язаних із підприємницькою діяльністю або інтересами громадян, потреба в страхуванні постійно зростає. При цьому страхування виступає як універсальний метод створення страхового фонду, який найбільше відповідає інтересам і потребам підприємств та їх власників, широких верств населення, суспільства. З допомогою страхування нагромаджуються кошти, які можуть тривалий час використовуватися як інвестиційні або кредитні ресурси. Страховики є потенційними внутрішніми інвесторами в економіку. Проте із настанням економічної кризи та крахом банківської системи, ситуація дестабілізувалась і на страховому ринку. Саме в такому періоді, моделювання може відіграти вирішальну роль у відновленні не тільки страхового сектору, але й інших складових економіки і всієї економіки в цілому. Тому моделювання є досить актуальним методом дослідження та прогнозування економічних процесів, який, застосовуючи комп`ютерну техніку, програмне забезпечення та інтелектальні здібності спеціалістів, зможе без величезних матеріальних затрат та експериментів на економіці  вивести останню з кризи та надати прискорення прогресу. Використання економіко-математичних методів і моделей, а імітаційних особливо, може дати відповідь на багато важливих питань страхування. Розвиток страхування в Україні відбувається опираючись на розпорядження «Про схвалення Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року»

При вирішенні статичних задач в економіці доцільно застосовувати методи лінійного і нелінійного програмування та інші. Але при дослідженні страхових процесів необхідно враховувати динаміку функціонування страхового ринку, чого можна досягти при застосуванні імовірнісно-автоматного моделювання, котре є імітаційним.

Загалом, в страховій математиці вирішуються настіпні основні проблеми:

          1. Знаходження «правильного» співвідношення між премією p і виплатою b, p < < b. Сюди входять, наприклад розрахунок нетто-премій, брутто-премій, розрахунок виплат, які може собі дозволити страхова компанія і т.д. Відмітимо, що нетто-премія відповідає нульовому середньому прибутку компанії.

2. Розрахунок  ймовірності  розорення, яка є основою для прийняття  важливих рішень. Якщо позначити U як капітал компанії або її резерв, а S суму виплат (image002433.png ), де image002434.png - позов j-го страхувальника до компанії, то ймовірність розорення дорівнює P (S > U), а ймовірність не розорення дорівнює P (S image002435.png U). Очевидним є те, що

                                       P (S > U) + P (S image002435.png U) = 1.                                       (1) 

 3. Розрахунок резервів страхової компанії.

Метою застосування методів моделювання при дослідженні страхових процесів є детальне вивчення процесів, що відбуваються на страховому ринку чи в окремій страховій компанії, встановлення значень основних показників і характеристик, що свідчать про ефективність роботи страховика, оптимізація діяльності страховика, що полягає в визначенні його параметрів і конкретної структури.

Окремі економічні об`єкти страхового ринку або компанії функціонують не ізольовано, а в тісному зв`язку з навколишнім середовищем, з іншими економічними об`єктами.

Математичне моделювання всіх внутрішніх і зовнішніх зв`язків і залежностей, наявних у страховій компанії, привело б до таких розмірів економіко-математичної моделі, що її розвязок був би неможливий.

Разом з цим, будь-яке спрощення зв`язків, відкидання навіть незначних з них робить математичну модель неадекватною економічному процесу, є розв`язок задачі,  знайдений за допомогою цієї моделі - наближеним. Необхідно моделювати ті залежності і зв`язки, які мають істотний вплив на шукані величини, але при цьому задача повинна мати практичне розв`язання.

Оптимізація окремих ланок діяльності страхової компанії не забезпечує оптимального функціонування системи в цілому. Тому найбільш цінними є роботи, спрямовані на створення комплексів взаємозв`язаних економіко-математичних моделей і методів оптимізації планування і управління діяльності страхової компанії.

Література:

1. Розпорядження «Про схвалення Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року»

2. Вовк В.М. Математичні методи у плануванні на промисловому підприємстві. Львів, 2002.

3. Кошкин Г.Н. Основы актуарной математики: Учебное пособие / Томск: Томский государственный университет, 2002. -116 с.

4. Бауэрс Н., Гербер Х., Джонс Д. и др. Актуарная математика. Перев. с англ. / Под ред. В.К.Малиновского. - М.: Янус-К, 2001.-651 с.

ignsv@hotmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>