XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ігнатенко С.Ю. ЩОДО ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ

Студентка 4 курсу Ігнатенко С. Ю.

Полтавський юридичний інститут НУ ЮАУ

ЩОДО ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО - ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ

       Адміністративно - господарські санкції широко застосовуються в господарських правовідносинах, але ще не достатньо досліджені правовою наукою. Цій формі відповідальності присвячена велика кількість наукових робіт, але дискусії стосовно її правової природи та сфери застосування не припиняються, не існує єдиної думки щодо цих питань. У процесі застосування на практиці норм, що регулюють цю сферу правовідносин, виникли нові проблеми, вирішення яких потребує ретельного дослідження та аналізу, що обумовлює актуальність тематики.

       Мета цієї роботи є аналіз адміністративно - господарських санкцій, з'ясування їх правової природи та визначення проблемних питань, які виникають на практиці.

      Питання до якого виду юридичної відповідальності належать адміністративно - господарські санкції має дискусійний характер. Деякі науковці, зокремаО.  Подцерковний, Н. Шевченко, вважають зазначені санкції однією з форм господарсько - правової відповідальності [ 1, c.341 - 342], [ 2, c. 81], О. Денисенко та О. Рябченко дотримуються думки, що їх слід розглядати як вид адміністративної відповідальності.[ 3, c. 39],[ 4, c. 132].

       Дійсно, адміністративно - господарські санкції за своїми матеріальними і процесуальними властивостями мають багато загальних рис та ознак із адміністративною відповідальністю, проте слід зазначити, що мають місце і їх значні відмінності.

       Проте не можна погодитися і з позицією, що адміністративно - господарські санкції є однією з форм господарсько - правової відповідальності. По - перше, ці санкції в ст. 217 ГК називаються окремо від господарських санкцій (відшкодування збитків, штрафні санкції, оперативно - господарські санкції). По - друге, у п. 22 ч.1 ст. 92 Конституції України встановлено, що виключно законами України визначаються засади цивільно - правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративнимиабо дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них. У переліку видів юридичної відповідальності господарської відповідальності немає.

       Тому вважаємо, що адміністративно - господарські санкції слід розглядати як такі, що є за своєю правовою природою адміністративними санкціями, які застосовуються за правопорушення у сфері господарювання.

       Ще одним проблемним та дискусійним питанням є строки застосування адміністративно - господарської відповідальності. Так, відповідно до ч.1 ст. 250 ГК адміністративно - господарські санкції застосовуються до суб'єктів господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через один рік з дня порушення цим суб'єктом встановлених законодавством правил здійснення господарської діяльності, окрім випадків, передбачених законом. Переважна більшість нормативно - правових актів, що передбачають відповідальність у сфері господарювання, не встановлює строків застосування відповідних санкцій, що  й призводить до маніпулювання та різноманітного тлумачення вже існуючих норм, не застосовуючи в таких випадках загальних норм щодо строків, закріплених у ГК.

       Погоджуючись із Д. Лук'янцем, вважаємо, що проблемним є також питання визначення дня порушення для застосування таких санкцій [ 5, c. 11]. Адже днем порушення можна вважати будь - який день,протягом якого існують ознаки правопорушення. За таких умов у особи, уповноваженої застосовувати санкції, завжди буде шість місяців для застосування санкцій, оскільки день виявлення збігається з днем порушення.

           Не зважаючи на те, що згiдно Закону №2756-VI вiд 02.12.10, у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу, зазначена стаття булла доповнена частиною другою такого змiсту: дiя цієї статтi не поширюється на штрафнi санкції, розмiр i порядок стягнення яких визначенi санкції Податковим кодексом та iншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на органи Державної Податкової Служби та митнi органи, протее це не усунуло проблеми у застосуваннi цих санкцiй на практицi.

       Підсумовуючи вищевикладене можна дійти таких висновків. Питання щодо правової природи адміністративно - господарських санкцій та їх застосування викликає багато проблемних моментів на практиці, з'ясування та вирішення яких має теоретичне та практичне значення.Таким чином, ця сфера потребує врегулювання та нормативного закріплення положень, які виключали б можливість довільного тлумачення законодавчо закріплених норм та призводили  б до  помилок у правозастосуванні.

Література:

1.Господарське право: Підручник / За ред. О. П. Подцерковного. -Х. : Одіссей, 2010. - 640с.

2. Н. Шевченко. Понятие административно - хозяйственных санкций // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №7. - С. 80 - 82.

3. О. В. Денисенко. Адміністративно - господарські санкції: проблеми, перспективи та шляхи подолання колізій при їх застосуванні // Вісник господарського судочинства. - 2010. - №3. - С. 126 - 132.

4. О. П. Рябченко. Сутність адміністративно - господарських санкцій // Вісник Верховного Суду України. - 2009. - №2 - С. 37 - 40.

5. Д. Лук'янець. Про правову природу адміністративно - господарських санкцій // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №3.- С. 10 - 16.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>