XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ігнацевич І.І. ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Ігнацевич Ірина Іванівна

Чортківський державний медичний коледж

Використання педагогічних технологій у процесі вивчення іноземної мови

 "Я повинен пізнати світ і себе, я потребую життєвих експериментів.  Я хочу приміряти до себе і ту роль, і цю, хочу зазнати неймовірного, хочу перевірити відоме. Мені потрібні труднощі і помилки", -  так визначив В. Леві алгоритм розвитку успішної і досконалої особистості[3,91]. Саме виховання і навчання таких членів суспільства мають за мету освітні системи у будь-якій країні світу.

В навчальному закладі студент повинен навчитися, в першу чергу, самостійно формувати мету, а потім правильно обирати шляхи її досягнення. Результати численних психолого-педагогічних досліджень свідчать про те, що студенти значно краще вміють відтворювати знання і застосовувати у знайомій ситуації, ніж інтегрувати ці ж знання для одержання нової інформації і з'ясування суті явищ, які відбуваються у навколишньому світі.

Щоб мати можливість самореалізуватися і зайняти достойне місце під Сонцем, сучасна молода людина повинна володіти певними якостями:

•-         гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;

•-         самостійно і критично мислити;

•-         уміти бачити і формувати проблему (в особистому і професійному плані), знаходити шляхи її раціонального вирішення;

•-         усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в оточуючій її дійсності;

•-         бути здатною генерувати нові ідеї, творчо мислити;

•-         бути комунікабельною, контактною в різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, у різних галузях, різних ситуаціях, легко запобігати та вміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;

•-         вміти самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного рівня.

Отже, основна освітня проблема полягає в тому, щоб надати викладачу методологію вибору та механізм реалізації відібраного вченими змісту освіти в реальному процесі із урахуванням інтересів та здібностей студентів і своєї особистої творчої індивідуальності. Окремі форми і методи навчання поступаються цілісним педагогічним технологіям. Для кожного педагога дуже важливим є правильний вибір освітньої технології, адже це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи того, хто навчає, і того, кого навчають.

Провідні педагоги і психологи пропонують таку класифікацію:

•-         особистісно орієнтовані технології;

•-         технології організації групової навчальної діяльності;

•-         технології розвивального навчання;

•-         технології формування творчої особистості;

•-         проектна технологія;

•-         нові інформаційні технології навчання;

•-         педагогічна технологія «Створення ситуації успіху»;

•-         сугестивна технологія [ 2,37].

         Пропоную вашій увазі огляд предметних педагогічних технологій, якими користуються викладачі іноземної мови  нашого коледжу.

           Найпростішою ланкою, з яких складається особистісно орієнтована технологія, є особистісно орієнтована ситуація. Це така навчальна ситуація, опинившись у якій студент повинен самостійно шукати спосіб її вирішення, пристосувати її до своїх інтересів, побудувати  образ чи модель свого життя, вибрати творчий підхід, дати оцінку власному рівню підготовки до заняття. Таке завдання не можливо вирішити тільки на репродуктивному рівні. Використання цього технологічного прийому можливе практично на кожному занятті починаючи з теми «Знайомство» на першому курсі і закінчуючи темами медичного спрямування для медсестер-бакалаврів. Для студентів, які мають високий рівень підготовки,  пропонуємо лише суть ситуації, а способи і форми її розв'язання вони вибирають самі з обов'язковим використанням лексичного матеріалу до даної теми. Студенти з середнім рівнем підготовки отримують додатково картки із можливими репліками, які вимагають доповнення чи продовження, чи частину діалогу, яку слід перекласти з української мови на англійську. Така диференціація завдань дає можливість усім студентам оцінити свій рівень обізнаності із даної теми і прагнути поглибити знання із даного предмету. Оцінювання у процесі використання цього технологічного прийому можливе не тільки із сторони викладача, а і зі сторони студентів.

          Технології організації групової навчальної діяльності посідають важливе місце в освітній діяльності викладачів коледжу, тому що вони відкривають для студентів можливість співпраці, підвищують їх активність у процесі спільного вирішення поставленого перед ними завдання, вчать виконувати певні ролі, відстоювати власні ідеї та погляди та поважати думку інших членів групи.

            Під час індивідуальної роботи кожен студент працює самостійно, темп його роботи визначається не лише навчальними можливостями, об'ємом знань, а й ступенем цілеспрямованості, розвитку інтересів. Індивідуальній навчальній діяльності не властива пряма взаємодія студентів між собою. В індивідуальній навчальній роботі слабші студенти приречені на невдачу,тому що в них є прогалини в знаннях, недостатня сформованість умінь і навичок самостійної роботи. Всі недоліки фронтальної та індивідуальної діяльності вдало компенсує групова [1,54]. Цей технологічний прийом можна використовувати як під час навчальних  занять, так і на заняттях гуртка. Робота в малих групах дає можливість студентам краще познайомитися один із одним, знайти друзів із схожими інтересами,  приміряти на себе ту чи іншу роль - від генератора ідей до збирача інформації чи художнього редактора. Влаштувавши змагання між групами, ми переносимо предмет із категорії «обов'язковий до вивчення» до категорії «цікавий». Члени гуртка після таких змагань з нетерпінням очікують наступного засідання, яке знову дасть їм можливість проявити бажання і вміння перемагати, показати, що вони вміють і знають. Важливо, як на нашу думку, кожного разу змінювати склад груп, коригувати кількість студентів із вищим і нижчим рівнем підготовки, що дасть їм  можливість обміну власним досвідом.

           Ми вважаємо, що важливим є використання попереднього досвіду з опорою на інтереси і захоплення студентів. Саме на цьому і базується  проектна технологія. Технологія проектування передбачає розв'язання студентами або групою студентів певної проблеми, яка передбачає, з одного боку використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого - інтегрування знань, умінь із різних галузей науки, техніки, творчості.

             Робота над проектом - це можливість навчання в процесі конкретної праці студента, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність студентів - індивідуальну, парну чи групову, яку вони виконують впродовж визначеного відрізка часу. Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів[3,152]. Використовуючи цей технологічний прийом, викладач може скеровувати роботу студентів, опираючись на те, що їх цікавить. Вміє студент писати вірші - може зробити власний переклад чи написати вірша англійською; вміє малювати - може підготувати стінгазету чи рекламний плакат; гарно співає - може зробити переклад  пісні з англійської на українську мову і заспівати; захоплюється комп'ютером - може підготувати мультимедійну презентацію. Це цікаво, корисно, результативно. В процесі підготовки проекту обов'язкова участь викладача, як координатора і порадника.

Таким чином, суть проектної технології - стимулювати інтерес студентів до певних проблем, що передбачають володіння визначеним об'ємом знань, через проектну діяльність показати практичне застосування надбаних знань.

Важливим, як на думку викладачів нашого коледжу, є використання ще однієї педагогічної технології «Створення ситуації успіху», яка забезпечує розвиток особистості студента, надає можливість відчути радість досягнення успіху, усвідомити свої здібності, повірити у свої сили.

         З цією метою ми залучаємо студентів до участі у організації і проведенні заходів різного спрямування. Серед найулюбленіших - конкурси, концертно-розважальні програми, дійства з нагоди українських свят та свят країн, мови яких вивчаємо.

Досвід роботи показує, що педагогічні технології, методи і прийоми, які ми використовуємо, мають бути спрямовані на виховання цілісної і самодостатньої особистості, яка впевнено йтиме до поставленої мети, дотримуючись законів людської честі і гідності.

Література:

•1.     Нор Є.Ф. Технологія організації групової навчальної діяльності. - Миколаїв, 1998. - 75с.

•2.     Освітні технології у школі та вузі: Матеріали науково-практичної конференції./ За науковою редакцією О.М. Пєхоти. - Миколаїв: МФ НаУКМА, 1999.

•3.     Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М. Освітні технології. - К.:А.С.К., 2002. - 255с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>