XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ільчук Л.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ільчук Л.В.

Вінницький національний аграрний університет

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

У сучасних умовах кризових явищ в економіці та обмеженості фінансових ресурсів найшвидше і найефективніше вирішуватимуть першочергових та соціально-економічних проблем саме суб'єкти господарювання малого бізнесу - малі підприємства, які не потребують великого стартового капіталу і мають високу оборотність ресурсів.

Мале підприємництво в ринковій економіці відіграє провідну роль, визначає темпи економічного зростання, структуру і якість валового національного продукту (ВНП). В усіх розвинених країнах на частку малого бізнесу доводиться 60-70% ВНП.

В більшості країн, таких як США. Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, величезну частку - 99,3-99,7% від кількості підприємств складають так звані малі підприємства (МСП). Вони виділяються серед інших за чисельністю зайнятих (наприклад, не більше 500 чоловік) або розміром основного капіталу. На них припадає майже половина об'єму продукції, що випускається. Як правило, такі підприємства створюють 75-80% нових робочих місць на відміну від крупних виробництв, де спостерігається скорочення зайнятості.

Мале підприємництво  - важлива складова сучасної української економіки. Наприклад, в Києві більше 25% населення працює на малих підприємствах. Тому актуальним являється вивчити сферу малого бізнесу з позиції економетричного моделювання. Не менш важливо озброїти менеджерів і спеціалістів, працюючих на малих підприємствах, економетричним інструментарієм, корисним для їх успішної діяльності.

Наскільки нам відомо, в вітчизняній літературі мало робіт по економетричному моделюванні малого підприємництва. Тому ми вирішили корисним дати широку панораму  реалізації економетричного моделювання, яке може бути корисним для описання динаміки розвитку малого підприємництва, а також і управління ним. Оскільки для опису тих чи інших проблем малого підприємництва можуть використовуватись  різноманітні  економетричні моделі, то ми вирішили розглянути показники рядів динаміки.

Аналіз рядів динаміки має за мету вивчення зміни явища за часом і встановлення його напряму, характеру цієї зміни і вияв закономірності розвитку.

Показниками динаміки є: абсолютний приріст, коефіцієнт зростання, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1 % приросту.

Рівень, який зіставляється, називається поточним, а рівень, з яким зіставляються інші рівні - базисним. За базу зіставлення приймають або попередній, або початковий рівень ряду динаміки. Якщо кожний наступний рівень зіставляють з попереднім, то дістають ланцюгові показники динаміки (щорічні). А якщо кожний наступний рівень зіставляють з рівнем, що взято за базу зіставлень, то показники називаються базисними.

 Абсолютний приріст (А) визначають як різницю між поточним (y і) і попереднім (y i - 1) або початковим (y 0) рівнями ряду динаміки.

Абсолютний приріст називається щорічним, якщо кожен рівень ряду динаміки порівнюється з попереднім рівнем:

A i = y i - y i -1

Якщо всі рівні ряду порівнюють з початковим, то такий абсолютний приріст називається базисним: A 0 = y i - y 0

Коефіцієнт зростання (К) - це відношення початкового рівня ряду динаміки  (y і) до попереднього (y i - 1) або початкового рівня (y 0).

Базисний коефіцієнт зростання:  К 0 = y i / y 0.Щорічний коефіцієнт зростання: К i = y i / y i  - 1.Темп зростання (Т) - це коефіцієнт росту помножений на 100%: Т = К * 100%.

Темп приросту (Тпр.) показує на скільки % збільшився або зменшився поточний рівень ряду динаміки порівняно з базисним рівнем:

                       Тпр. = К * 100% - 100%

Абсолютне значення 1 % приросту - це відношення щорічного приросту за певний період до щорічного темпу приросту за той самий період або поточний рівень поділити на 100. Середні показники динаміки: середній рівень інтервального ряду з рівними інтервалами: y = ∑ y / n. Середній рівень моментного ряду динаміки з рівними відрізками між датами визначають як середнє хронологічне: y= (1/2 у 0 + у 1 + ... + 1/2у n ) / (n - 1). Середній абсолютний приріст A розраховують за формулою середньої арифметичної простої:

A = (у n - y 0) / (n - 1).

Економетрична модель може являти собою як дуже складну систему так і просту формулу, що може бути легко підрахована на калькуляторі. У будь-якому випадку вона вимагає знань по економіці і статистиці. Спочатку для визначення відповідних взаємозв'язків застосовуються знання по економіці, а потім для оцінки кількісної природи взаємозв'язків отримані за минулий період дані обробляються за допомогою статистичних методів. Економетричне моделювання має великі перспективи практичного застосування в маркетингу малого бізнесу, а ще цікаві можливості розкриваються в області теоретичних досліджень проблем малого підприємництва. Спільна робота економістів, математиків, і практикуючих менеджерів малого бізнесу принесе користь як теорії так і практиці.

Література:

1.Ашманов С.А.Введение в математическую экономику.-М.:Наука,2004;

2.Вовк В.М. Математичні методи у плануванні на промисловому підприємстві. Львів, 2002.

3. Дж. Джонстон. Економетричні моделі. - М.,2001.

4. Кузнецова А. В. Экономико-математические методы и модели: Учеб. пособие- Минск: БГЭУ,2005. - 413 с.

ilchuk_lilia@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>