XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ільїн С.О. СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Ільїн Станіслав Олегович

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Одним з актуальних завдань системи вищої освіти є підготовка професійно компетентної особистості, яка не просто володіє сумою знань, умінь, навичок і професійно важливих якостей, але й здатна до постійного самовдосконалення, просування до вершин своєї зрілості на всіх етапах життєдіяльності, в професійному і особистісному розвитку [2]. Основним шляхом розвитку професійної компетентності юриста визнано саморозвиток. Питання компетентності розробляється в теорії А.Деркачем, В.Зазикіним, Н.Кузьміною, А.Марковою, Л.Мітіною, Є.Селезньовою та ін.

Наприклад, В.Зазикін визначив акмеологічні інваріанти професіоналізму, Ю.Артемов вивчав мотивацію акмеологічної компетентності, Є.Селезньова розглядала її в зв'язку з розвитком акмеологічної культури особистості, С.Макаров дослідив акмеологічну компетентність керівника державної служби, А.Фоміних - умови і фактори розвитку акмеологічної компетентності керівників освітніх установ.

З огляду на це розкриємо сутність акмеологічної компетентності юриста. Проблема компетентності як властивості професіонала та її конкретних видів традиційно є одною з найважливіших у психолого-педагогічних дослідженнях, так як компетентність є необхідною умовою професіоналізму (А.Деркач, Л.Степнова, А.Маркова, І.Дроздов та ін.). Сам термін "компетентність" (з лат. competentia - узгодженість, відповідність) ще остаточно не викристалізувався у вітчизняній науці, але більшість вчених пов'язують його тлумачення із загальною здатністю людини до діяльності, певною сферою її професійного відання. Компетентність є складовою професіоналізму, важливим механізмом професійного розвитку, який людина придбала за все своє попереднє життя. Правомірно виокремити три сторони професіоналізму, кожна з яких є основою видів його професійної компетентності: професіоналізм професійної діяльності, загальний особистісний професіоналізм, професіоналізм професійного спілкування. Наприклад, В.Журавський компонентами професіоналізму вважає професійну компетентність, професійну ініціативність і професійну моральність [1]. Професійну компетентність розглядаємо як сукупність професійних знань, умінь, навичок, професійно важливих якостей людини, які дозволяють їй ефективно розв'язувати професійні завдання.

В науковій літературі поширено також поняття психологічної компетентності, оскільки професія юриста пов'язана з постійним спілкуванням з різними людьми. Це поняття досі немає однозначного визначення. А.Алфьоров розглядає психологічну компетентність як сукупність знань, вмінь і навичок з психології, чіткість позиції щодо ролі психолога в професійній діяльності юриста; вміння бачити за поведінкою клієнта стан його душі, прогнозувати розвиток проблемної професійної ситуації, емоційної, вольової сфер, рис характеру; здібність орієнтуватися, оцінювати психологічну ситуацію у відношеннях з колегами.

Викладене вище дає змогу зробити висновки про те, що професійна компетентність юриста є складником його професіоналізму, необхідною умовою і показником високого рівня саморозвитку. Актуальним лишається питання формування й розвитку професійної компетентності студентів під час фахової підготовки та в системі післядипломної професійної освіти.

Література:

•1.     Журавський В. Підвищення рівня науково - методичного забезпечення вищої юридичної освіти - шлях до Європейської спільности: Юридична освіта в Україні та Болонський процес // Юридический вестник.- 2003.- № 4.- С. 95 - 101.

•2.     Формирование будущего: Итоги встречи руководителей высших учебных заведений Европы в Саламанке 29-30 марта 2001г.// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2003.- №6.- С.12.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>