XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Іщенко Я.П., Яковенчук Я.О., Шуляк В.А. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Старший викладач Іщенко Я.П.

Яковенчук Я.О., Шуляк В.А.

Вінницький Національний Аграрний Університет

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стратегія економічного та соціального розвитку України спрямована на запровадження інноваційної моделі структурної побудови та зростання економіки. В Україні розроблені стратегії такого розвитку на 2004-2015 рр. «Шляхи європейської інтеграції». Основою стратегічного курсу, його базовим принципом тут висунуто реалізацію державної політики, спрямованої на запровадження інноваційної моделі структурної побудови та зростання економіки, утвердження України як високотехнологічної держави.

Одним із факторів, що гальмують розвиток інноваційної діяльності, є недостатнє інформаційне забезпечення. Воно охоплює сукупність первинних і зведених даних, організацію збереження накопиченої інформації, способи її подання та методи перетворень, правила організації банку даних, методики кодування та пошуку інформації. При цьому необхідно, щоб споживач отримував необхідну інформацію з мінімальними витратами на її підготовку. У стандартах бухгалтерського обліку немає ґрунтовного пояснення аспектів обліку витрат та його організації саме у інноваційній діяльності. Тому формування теоретико-методологічної бази обліку інновацій є нагальною потребою.

Особливостями обліку інноваційної діяльності є відмінності в відображенні саме витрат, що є основою управлінського обліку. Провідними вітчизняними вченими здійснено ряд доробків щодо уточнення методу бухгалтерського обліку по відношенню до інновацій та методичних рекомендацій до групування витрат. До найґрунтовніших із них можна віднести праці Ф. Бутинця, Н. Грабової, Т. Карпової,  Л.Нападовської,  В.  Палияч,  В.  Стражева,  В. Ткач, Ч. Хоргрен, А. Яругової.

Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність» [1] Інновація - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентно спроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. Разом з тим, у Законі України [1] відсутні складові «організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру», тобто витрат, які пов'язані з підвищенням якості продукції, подовженням експлуатаційних властивостей  обладнання і т.д.

Інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентноспроможних товарів і послуг.

Питома вага підприємств в Україні, що займалися інноваціями 2007р. - 14,2 %, 2008р. - 13,0 %, 2009р. - 12,8 %. Впроваджено нових технологічних процесів у 2007 році становило 1419, в 2008 р. - 1647, в 2009р. - 1893 процесів. Освоєно виробництво нових видів продукції у 2007р. - 2526, 2008р. - 2446, 2009р. - 2685 найменувань. Загальна сума витрат у 2007р. - 10850,9 млн. грн., 2008р. - 11994,2 млн. грн., 2009р. - 7949,9 млн. грн.  В 2009 році найбільш інноваційними є області: Харківська - 211 підприємств, Дніпропетровська - 198 підприємств, Донецька - 118 підприємств [6].

Різноманітність і зміст процесів інноваційної діяльності роблять практично неможливою її оцінку за натуральними, або будь-якими іншими показниками. Єдиним показником, що дає змогу звести воєдино та визначити загальний обсяг цього виду діяльності, можуть бути тільки витрати - на проект, продукт, процес, їх загальна величина [2, c.12].

Для вирішення проблеми обліку інноваційних витрат пропонуєм використання синтетичного рахунка 941 «Інноваційні витрати», а для забезпечення систематизації й аналізу інформації про витрати - ввести облік витрат на цьому рахунку в розрізі наступних груп інноваційних витрат [5, c.433]:

•941.1   маркетингові дослідження (раціонально відображати витрати на маркетингові дослідження потреб ринку, відбір і вивчення якості отриманих ідей, пошук потенційних замовників);

•941.2           інноваційне проектування (витрати пов'язані з розробкою плану дій, розрахунком планових показників проекту, бюджетуванням);

•941.3        інноваційне виробництво (витрати на виробництво інноваційного продукту, вартість всіх спожитих матеріальних і нематеріальних ресурсів);

•941.4           комерціалізація продукту (витрати на рекламу, просування й збут);

•941.5           інші витрати (непрямі загально виробничі та загальногосподарські витрати).

На нашу думку, даний метод є зручним, тому що у процесі здійснення інноваційної діяльності підприємство несе певні витрати, які впливають на собівартість виготовленої продукції, а в подальшому мають важливу роль і при визначенні фінансових результатів. Тому доцільніше відображувати інноваційні витрати на рахунку 941 і закривати його рахунком 79 «Фінансові результати» для визначення фінансового результату. 

Також даний підхід дасть можливість відображувати всі витрати інноваційної діяльності на одному рахунку, що полегшить визначення собівартості інноваційних проектів, так як відсутність методичних рекомендацій з обліку витрат на інноваційні процеси призвела до розпорошення витрат на різних рахунках витрат, що ускладнює визначення собівартості кожного етапу робіт і формування загальної суми цих витрат

Запропоновані субрахунки синтетичного рахунку «Інноваційні витрати» забезпечать можливість поступового накопичення інформації про витрати, понесені на етапах виробництва та реалізації інновації.

Даний варіант обліку дасть змогу підвищити ефективність та правомірність аналітичного обліку витрат інноваційної діяльності.

Нажаль, у період світової фінансової кризи доцільність здійснення інноваційної діяльності відходить на другий план через обмеженість вільних обігових коштів, але у перспективі цей напрямок розвитку підприємств будь-якої галузі буде значно актуальнішим.

Література:

•1.  Про інноваційну діяльність: Закон України  від 04.07.2002 р. №40-ІV зі змінами і доповненням

•2.  Крупка Я.  Варіанти обліку інноваційних процесів на підприємстві// Бухгалтерський облік і аудит -2008. -№5. -С.11-18

•3.  Валуєв Б. Деякі питання обліку інноваційних витрат і джерел їх покриття: концептуальний аспект // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - №12. - С.28-35.

•4.  Левицька О.О. Особливості методології обліку інноваційної діяльності// Вісник КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. - 2007. - № 21. - С.111 - 114.

•5.  Яламова Є.С. Особливості обліку інноваційних витрат //Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки. -2010. №2. -С.432-439

•6. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. http://www.ukrstat.gov.ua/

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>