XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Іваненко Л.В., Циганок К.В. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

Іваненко Л.В., Циганок К. В.

Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

Сучасна соціально-економічна ситуація ставить жорсткі вимоги до ефективності діяльності українських підприємств. Інформаційне забезпечення є запорукою ефективної діяльності підприємств. Своєчасне отримання інформації - юридичної, управлінської, а також бізнес-інформації про стан ринку товарів, робіт, послуг на сучасному рівні передбачає створення інформаційних систем, які полегшують процеси збирання, обробки, аналізу економічної інформації та використання її в режимі реального часу.

Інформаційна система управління включає всі види обліку, що створюють масив управлінської інформації, котрий характеризує стан системи, що управляється, та виконання управлінських рішень. Вхідна інформація аналізується, і відповідно до результатів аналізу готуються проекти управлінських рішень, які передаються на розгляд до системи управління. [1, С.55]

Вивченням теоретичних та методологічних аспектів розвитку інформаційних систем на підприємствах займалися такі вчені як: З.Л. Бандура, Г.Г. Кірейцев, Ю.А. Кузьмінський, Ю.І. Осадчий, Н.М. Савченко, В.М. Стефківський, І.В. Титаренко, Л.Г. Шморгун. В своїх працях вони наголошують на ключовій ролі інформаційного забезпечення в прийнятті управлінських рішень, відзначають взаємозв'язок процесу управління та інформаційних ресурсів.

Всі джерела даних, використовуваних в процесі прийняття управлінських рішень умовно можна розділити на нормативно-планові та облікові.

Нормативно-планові джерела включають всі типи планів, які розробляються на підприємстві, нормативні матеріали, кошториси, цінники, проектні завдання та інші документи, які регулюють господарську діяльність та характеризують зміни зовнішніх умов функціонування підприємства.

До інформації облікового характеру належать дані, які містяться в документах бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку, а також у звітності всіх видів, у первинній обліковій інформації. На думку Г.Г. Кирейцева, в сучасних умовах всю використану в управлінні інформацію, включаючи обліково-аналітичну, визнано як фактор результативного впливу на ефективність підприємницької діяльності [2, с. 6].

При розв'язанні задачі оптимізації інформаційного забезпечення виділяють такі проблеми, які необхідно розв'язувати з метою удосконалення системи бухгалтерського обліку відповідно до інформаційних запитів управлінського персоналу:

•1.     Криза ефективності функціонування і організації бухгалтерського обліку, зумовлена макроекономічними чинниками. Як наслідок, як вважає З.Л. Бандура, бухгалтерський облік не супроводжує бізнес з метою виконання управлінської функції, а лише виступає інструментом при визначенні об'єктів оподаткування [3, с. 221].

•2.     Система первинних бухгалтерських документів характеризується низьким рівнем аналітичності, що приводить до неефективного використання зведено-аналітичної інформації в процесі обґрунтування альтернатив управлінських рішень.

•3.     Низький рівень оперативності в надходженні та представленні інформації, що приводить до затримки прийняття управлінських рішень.

•4.     Фіксація  та збереження «надлишкової» інформації у вигляді великої кількості складених форм документів, частина з яких аналогічна за змістом, повторення окремих показників у різних видах документів, що значно ускладнює документообіг і трудомісткість облікової роботи, а також відсутність необхідних показників, які можуть суттєво впливати на вибір альтернативного управлінського рішення [4, с. 286].

Використання комп'ютерних технологій значно підвищує продуктивність праці бухгалтерів. Створення та використання комп'ютерної системи бухгалтерського обліку сприяє прискоренню процесу обробки операцій.

Основним об'єктом обліку є інформація (облікова), причому на різних етапах технології обліку в цілому і технології розв'язання кожного облікового завдання. Зокрема, у зв'язку з цим на певній стадії облікового процесу облікова інформація є метою, результатом вирішення одного облікового завдання і разом з тим використовується для розв'язання іншого облікового завдання. На цій стадії така облікова інформація для наступного облікового завдання виступає як інформаційне забезпечення його розв'язку. Так, метою завдання з обліку матеріалів є одержання інформації про фактичний відпуск матеріалів, яка забезпечує розв'язування завдань з обліку витрат виробництва.

Розв'язання названих та інших проблем інформаційного забезпечення управлінського процесу можливе шляхом теоретичного обґрунтування критеріїв якості внутрішньої і зовнішньої інформації, а також розробки і впровадження в практику обліку систем її забезпечення.

Література:

•1. Івахненков С.В. Класифікація програмного забезпечення бухгалтерського обліку і контролю/ Івахненков С.В. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. -№7. -С.55-65.

•2. Кирейцев Г.Г. Глобализация экономики и унификация методологии бухгалтерского учета: Научный доклад. - изд. 2-е, перераб. и доп. / Кирейцев Г.Г. - Житомир: ЖГТУ, 2008. - 76 с.

•3. Бандура З.Л. Інформаційне забезпечення управління витратами: необхідність, достатність, активізація за рівнями управління / З.Л. Бандура // Уманський державний лісотехнічний університет. Науковий вісник. - 2004. - вип.. 14.1. - С.  220-224.

•4. Савченко Н.М. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень / Н.М. Савченко // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. - 2010. - № 4 (54). - С. 286-287.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>