XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Іванов О. О., Пєтріков А. В. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ПРОЕКТУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ

Іванов О. О., Пєтріков А. В.

Донецьке вище професійне машинобудівне училище

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ПРОЕКТУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ

Анотація: В роботі розглянуто види та переваги запровадження інформаційних технологій в машинобудуванні, стисло висвітлені напрямки їх застосування, комплексність підходів у інтеграції інформаційних технологій у виробництво.

Ключові слова: машинобудування, інформаційні технології, САПР, CALS-технології

Постановка проблеми: З кінця минулого століття на світовому ринку виробів машинобудування намітився ряд об'єктивних тенденцій, а саме підвищення складності і ресурсоємкості виробів, посилення конкуренції на ринку, розширення і поглиблення кооперації між учасниками[1].

Завдяки розвитку засобів комунікації і глобальних комп'ютерних мереж все ширше застосовуються так звані «віртуальні підприємства» і організації. Все більш гострою і актуальною для кожного виробника стає проблема підвищення конкурентоспроможності своїх виробів. Для досягнення цієї життєво необхідної мети використовуються всі можливі засоби і методи. Використання інформаційних технологій є одним з найбільш відомих організаційно-технічних методів підвищення ефективності виробництва[2].

Проблема впровадження комп'ютерних технологій в промисловість України і їх ефективного використання пов'язана з рішенням задачі відповідного інформаційно-методичного і кадрового забезпечення. Проте із-за нестабільної економічної ситуації, а також недостатній кваліфікованості кадрів впровадження комп'ютерних технологій здійснюється недостатньо швидкими темпами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Огляд літературних джерел показав, що дослідженням подібних проблем займаються Акімов Т.Е., Васін А.М. (впровадження і використання CALS-технологій в машинобудуванні); Сало В.В. (актуальність розробки і реалізація CALS-технологій у вітчизняній промисловості); Белянкіна О.В. (перспектива застосувань CALS-технологій в гірському машинобудуванні); Богуславський І.В. (аналіз особливостей використання і впровадження CALS-технологій); Барабанов В.В. (Стратегії впроваджень CALS-технологій  і роль інтеграції інформаційних систем в управлінні виробництвом); Васильєв Ф.М. (Порівняльна оцінка альтернатив в сучасних системах ухвалення рішення); Бріндіков А.Н., Барабанов В.В. (проблеми розвитку ІПІ- підтримки технологій як засоби кардинального підвищення якості продукції і ефективності виробництва).

Формулювання цілей статті: Мета статі - показати перспективи впровадження САПР і CALS-технологій, можливість їх успішного використання на машинобудівних підприємствах України.

Виклад основного матеріалу дослідження: Інформаційні технології в машинобудуванні - це нові інтелектуальні інструменти для обробки інформації, яка формується при проектуванні і виробництві виробів машинобудування. Вони не тільки змінюють традиційні форми роботи інженера, але і пред'являють вищі вимоги до його професійної підготовки: користувач повинен уміти не тільки працювати з різними проблемно-орієнтованими системами автоматизованого проектування, але і розуміти методологію вирішуваних завдань.

Застосування сучасних інформаційних технологій корінним чином змінило машинобудування і металообробку на всіх етапах : маркетингу, проектування деталей, виготовлення дослідних зразків, технологічної підготовки виробництва, обслуговування в період експлуатації і ремонту, постачання запасних частин і утилізації.[3]

Застосування САПР і CALS-технологій дозволяє істотно зменшити час на виготовлення проекту і випуск виробів, зменшити можливі помилки, підвищити якість конструкторської документації, а при використанні програмно-керованого устаткування - готувати необхідні для цього дані в потрібному форматі. Впровадження комп'ютерних технологій позитивно позначиться на операційних і фінансових показниках виробництва, як наприклад скорочення виробничого циклу, збільшення кількості оброблюваних замовлень при тій же кількості працівників, зростання середнього розміру прибутку. Повний спектр завдань, які вирішуються з допомогою САПР і CALS-технологій великий.

Сучасний ринок машинобудування пред'являє все більш жорсткі вимоги до термінів і вартості проектних робіт. Проведення конструкторських робіт, націлених на створення якісної, конкурентоздатної продукції, пов'язане з підготовкою точних математичних моделей вузлів і агрегатів, а також з виконанням     величезного об'єму математичних розрахунків, необхідних для інженерного аналізу конструкцій. Основний шлях підвищення конкурентоспроможності підприємства пов'язаний з різким скороченням термінів створення моделей і прискоренням розрахунків математичних параметрів на всіх етапах розробки продукції. На сьогодні широко застосовуються високопродуктивні системи автоматизованого проектування, технологічної підготовки виробництва і інженерного аналізу [4]. Це стало ключовим елементом бізнесу підприємства, що працює на сучасному ринку машинобудування.

Отже, впровадження інформаційних технологій в машинобудівне виробництво має наступні позитивні ефекти[5]:

а) забезпечення гнучкості, здатності до швидкого переходу з випуску одного виду виробу на інший при мінімальних простоях устаткування та забезпечені стабільної якості продукції;

б) можливість розв'язувати складні інтелектуальні задачі як то вибір оптимальних режимів обробки, виявляти несправності  та вчасно усувати їх, автоматично переходити на нову продукцію, що раніше не випускалася, при цілковитому керування всіма функціями електронно-обчислювальними машинами;

в) ведення найскладніших інтелектуальних процесів, що організують виробництво, швидкий обмін інформацією з підприємствами - партнерами  завдяки використанням можливостей обчислювальних мереж.

         Досвід таких промислових світових гігантів, як чеська «Skoda», «Bosch» і «Siemens» в Германії, американських «Ford» і «Shevrolet», що широкого застосовують описувані технології, свідчить про ефективність їх використання. Сучасний багатогалузевий машинобудівний комплекс України об'єднує понад 11 тис. підприємств, з яких можна виділити що входять до науково-виробничої групи «Днепротехсервіс», яка складається з ВАТ «Дніпроважмаш», ВАТ «Світлофор»,  ПАТ «Славважмаш», ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків». Група також включає проектно-конструкторський блок: ВАТ ППКІ «Металлургавтоматика» і ВАТ «Український науково-дослідний інститут технологій машинобудування»[6]. Серед підприємств Донбасу виділяється Новокраматорський машинобудівний завод, ПАТ «Донецькі гірничі машини», ЗАТ «Азовмаш», ВАТ «Луганськтепловоз». На представлених підприємствах САПР і CALS-технології вже упроваджені, що приносить їм додаткові плюси у вигляді співпраці з іншими країнами в плані впровадження власних розробок в проекти підприємств-партнерів, як наприклад розробка і виготовлення устаткування стартових і технічних комплексів ракет-носіїв «Циклон-4»  для космодромів Бразилії і США, яким з 2005 року займається ВАТ «Дніпроважмаш» в кооперації з Державним космічним агентством і більш ніж тридцятьма підприємствами України.

Висновки: Отже, необхідність успішного функціонування промислових підприємств в умовах жорсткого конкурентного середовища світового ринку диктує вкрай високі вимоги до оперативності виконань замовлень і якості продукції. Вирішення завдань скорочення термінів технічної підготовки виробництва і підвищення якості виробів безпосередньо пов'язане із забезпеченням ефективної інформаційної підтримки всіх основних процесів підприємства.

Тому сьогодні в машинобудуванні очевидною є  важливість і практична цінність створення достатньо розвиненої комп'ютерної інфраструктури як невід'ємній частині сучасного проектування і виробництва за умови комплексного вирішення, на базі мережевих технологій і інтегрованих автоматизованих систем що забезпечують колективний характер роботи і можливість створення єдиного інформаційного простору підприємства  із  забезпеченням безперервного інформаційний супроводу всього життєвого циклу продукції і виробничою його складовою, пов'язаною з конструкторською  і технологічною підготовкою виробництва.

Література:

1. Черепашков А.А. Компьютерные технологии, моделирование и автоматизированные системы в машиностроении: Учеб. для студ.высш. учеб. Заведений/Черепашков А.А., Носов Н.В. - Волгоград: Издательский Дом «Ин-Фолио», 2009. - 640 с.

2. Колчин А.Ф. Управление жизненным циклом продукции/А.Ф.Колчин., М.В.Овсянников, А.Ф. Стрекалов, С.В. Сумаков.-М:Анахарсис, 2002. - 304 с.

3.Левин В.И. Информационные технологии в машиностроении: учебник для студ. сред. проф. образования/В.И. Левин. -М.: Издат. Центр «Академия»,2006.-240с.

4. Новикова, Е. А. Компьютерные технологии в машиностроении и научных ис-

следованиях : учеб. пособие / Е.А. Новикова; Владим. гос. ун-т. -Владимир: Ред.-издат. комплекс ВлГУ, 2005. - 108 с.

5. Никифоров А.Д. Современные проблемы науки в области технологии машиностроения : учеб. пособие / А. Д. Никифоров. - М. : Высшая школа, 2006. - 392 с.

6. А.П.Кузнецов. Перспектива машиностроения- наукоемкие технологии/Кузнецов А.П.//Проблемы вычислительной техники и прочности конструкций.-2011-№15-С. 3-8.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>