XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Іванов В.І., к.т.н. Скачков В.О., к.т.н. Нестеренко Т.М., к.т.н. Лукошніков І.Є., Болюк С.В., Моісейко Ю.В. ЕНЕРГОДИНАМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ УЩІЛЬНЕННЯ ВОГНЕТРИВКИХ ПОРОШКІВ.

Іванов В.І., к.т.н. Скачков В.О., к.т.н. Нестеренко Т.М., к.т.н. Лукошніков І.Є., Болюк С.В., Моісейко Ю.В.

Запорізька державна інженерна академія

ЕНЕРГОДИНАМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ УЩІЛЬНЕННЯ ВОГНЕТРИВКИХ ПОРОШКІВ

Завданням процесу одержання напівфабрикату вогнетривких виробів на пресах різного типу є збільшення маси вогнетривкого порошку у заданій просторовій області до заданої середньої кінцевої щільності під час надавання певного зусилля. В зв'язку з вищевикладеним зазначений процес слід розглядати як енергетичний.

Закономірності проходження процесу ущільнення напівфабрикату вогнетривких виробів, що виявлено експериментальним шляхом на гідравлічному пресі П 907 [1], дозволили запропонувати енергодинамічну теорію перенесення енергії та маси вогнетривків порошків під час реалізації зазначеного процесу.

Математичну модель процесу обробки тиском вогнетривкого порошку, що має форму дисперсної «пластини», відповідно до зазначеної теорії може бути подано системою диференціальних рівнянь:

image00219.png            (1),

 

image0034.png         (2),

де  Pя, r - тиск у системі «пресформа-напівсухий вогнетривкий порошок» напрямом z та щільність вогнетривкого порошку відповідно; ае - коефіцієнт потенціалопровідності зазначеної системи, м2/с;  lе - коефіцієнт енергопровідності системи, Дж×м/м2×с×(Н/м2);  Се, Сеm - коефіцієнти питомої енергоємності системи під час перенесення механічної енергії, Дж/м3×(Н/м2) та маси порошку, Дж/м3×(кг/м3) відповідно.

Вважають, що розподіл полю тиску за перерізом системи, що розглядають, підпорядковується одновимірному вісесиметричному диференціальному рівнянню енергопровідності (1) з початковим параболічним законом його розподілу за товщиною пластини

image0044.png          (3)

за межових умов першого роду, тобто наявності лінійного зростання питомого енергетичного потоку Cq на поверхні системи:

image0053.png           (4)

image0063.png                      (5)

Тоді розв'язання системи рівнянь (1), (3)-(5) із застосуванням методу кінцевих інтегральних перетворень [2] має вигляд:

image0073.png

image0082.png           (6)

З використанням рівняння (6) здійснено розрахунки розподілу тиску за перерізом системи «пресформа-напівсухий вогнетривкий магнезіальний порошок» під час його ущільнення.

Подальше зіставлення експериментальних і розрахункових результатів свідчить про можливість використання запропонованого підходу для дослідження процесу ущільнення вогнетривких порошкових матеріалів через їхнє наближення, що є достатнім для практики.

Література:

1. Харченко И.Г., Иванов В.И., Старун В.Р. и др. Некоторые вопросы динамики прессования на гидравлическом прессе П 907 // Огнеупоры 1983. - № 12. - С.14-17.

2. Лыков А.В. Теория теплопроводности. - М.: Высшая школа, 1967. - 599 с.

e-mail:  colourmet@zgia.zp.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>