XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Іванова К.В. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЗМІНИ ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.

Іванова Катерина Вікторівна

Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЗМІНИ ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В структурі інноваційного потенціалу значне місце посідає інтелектуальний потенціал, під яким розуміється накопичення якісних змін системних характеристик зв'язків складових інноваційної сфери національної економічної системи: інноваційної інфраструктури, науково-технічної та виробничої систем [1, с. 675]. В кількісному вимірюванні інтелектуальний потенціал характеризують як динаміку чисельності винахідників, авторів промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій, кількості поданих заявок на охорону об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ) та втілених винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій [2, с. 111].

Динаміка вищезгаданих показників наведена в табл. 1 на основі узагальнення фактичного матеріалу статистичних збірників даних з наукової та інноваційної діяльності в Донецькому регіоні та Україні [3, с. 278-279; 4, с. 268; 5, с. 273; 6, с. 277; 7, с. 155; 8, с. 146-147; 9, с. 140-141; 10, с. 80, 94-95].

Таблиця 1

Динаміка чисельності винахідників, авторів промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій та їх творчої активності у 2002-2006 рр. (Україна та Донецький регіон)

Показник Україна Донецький регіон
2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Чисельність винахідників, авторів промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій, осіб 44378 44429 42810 42323 41128 11651 10664 10438 10496 9377
Подано заявок на видачу охоронних документів на ОІВ 6513 8039 7339 7896 8173 803 1046 1058 1164 1221

Продовження табл. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Отримано охоронних документів на ОІВ 6134 7505 7849 7582 7896 749 1030 1078 1184 1299
Кількість використаних винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій 39025 36239 36137 35303 33681 10056 8107 8742 8007 6586

Як видно з табл. 1, чисельність винахідників та авторів промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій постійно зменшується як в країні в цілому, так і в регіоні, що розглядається. Донецький регіон втрачає своїх винахідників і раціоналізаторів пришвидшеними темпами (за наведені п'ять років зменшення їх чисельності у країні та регіоні складає відповідно 7,3% та 19,5%). Водночас, зростає кількість поданих заявок на видачу охоронних документів на ОІВ, причому, якщо в Україні темп приросту кількості заявок за наведені роки склав 25,5%, то в Донецькому регіоні 52,1%, отже, активність винахідників та раціоналізаторів регіону значно вища за загальноукраїнський рівень. Оцінити динаміку цієї активності, на наш погляд, можна за допомогою індексу активності винахідників та раціоналізаторів (ІАвр), розрахованому за формулою:

image00230.png     (1)

де ІпзОІВ - індекс кількості поданих заявок на видачу охоронних документів на ОІВ; Ічвр - індекс чисельності винахідників, авторів промислових зразків та раціоналізаторів.

Подання заявок на видачу охоронних документів не є кінцевим результатом діяльності винахідників та авторів промислових зразків. Для подальшого розвитку інноваційної сфери необхідно також забезпечити захист прав інтелектуальної власності та втілення у виробництво розроблених приладів, технологічних процесів тощо. Проаналізувати розвиток даних процесів дозволяє визначення індексів захисту ОІВ (ІзахОІВ) та їх використання (ІвикОІВ) за формулами:

image00311.png   (2)

де ІодОІВ - індекс кількості отриманих охоронних документів на ОІВ;

image00410.png  (3)

де Івв - темп росту кількості використаних винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій.

Динаміка показників, розрахованих за формулами 1-3, наведена у табл. 2.

Таблиця 2

Динаміка показників зв'язків інноваційної та виробничої систем інноваційної сфери за останні роки (Україна та Донецький регіон)

Показник Україна Донецький регіон
2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
Індекс чисельності винахідників, авторів промислових зразків та раціоналізаторів 1,00 0,96 0,99 0,97 0,92 0,98 1,01 0,89
Індекс активності винахідників, авторів промислових зразків та раціоналізаторів 1,23 0,95 1,09 1,07 1,42 1,03 1,09 1,17
Індекс захисту прав на ОІВ 0,99 1,15 0,90 1,01 1,06 1,03 1,00 1,05
Індекс використання ОІВ 0,76 0,95 1,01 0,92 0,59 1,03 0,83 0,75

Як видно з розрахованих показників табл. 2, загальна чисельність винахідників, авторів промислових зразків та раціоналізаторів зменшується, до того ж середньорічний темп її зниження у Донецькому регіоні вище за український (0,95 порівняно з 0,98). Згідно формули розрахунку індексу захисту прав на ОІВ, його оптимальний рівень має наближуватись до одиниці, однак реальне значення цього показника в Україні відхиляється від оптимуму на 10-15% як у менший, так і в більший боки. Порівнюючи дану ситуацію з тією, що склалася у Донецькому регіоні, слід зазначити, що останній характеризується ближчими до оптимальних значеннями даного індексу, тобто, винахідницька та раціоналізаторська діяльність у Донецькому регіоні є більш захищеною за середньонаціональний рівень. Індекси активності винахідників, авторів промислових зразків і раціоналізаторів та використання ОІВ при переході на інноваційний шлях розвитку мають перевищувати одиницю, в той час як у Донецькому регіоні середньорічний індекс використання ОІВ дорівнює 0,8, тобто, кількість використаних винаходів, корисних моделей та промислових зразків зростає на 20% повільніше, ніж їх надходження на ринок інновацій, в той час як загальнодержавна різниця між даними показниками складає близька 9% (середній індекс дорівнює 0,91).

Однак, слід зауважити, що останнім часом намітилися позитивні ознаки розвитку інноваційної сфери: спостерігається загальне зростання активності винахідників, авторів корисних моделей, промислових зразків та раціоналізаторів (в Україні середній індекс активності складає 1,08, у Донецькому регіоні 1,18). З метою виявлення тривалості позитивних тенденцій в інноваційній сфері вітчизняної економіки можна провести факторний аналіз наведеного комплексу показників за моделлю:

image0057.png   (4)

За результатами детермінованого факторного аналізу автором були отримані наступні значення впливу наведених чинників на збільшення темпів росту кількості використаних ОІВ (табл. 3):

Таблиця 3

Вплив факторних показників на зростання кількості використаних ОІВ

Показник

 

Україна Донецький регіон
2003-2004 2004-2005 2005-2006 У середньому за 2003-2006 2003-2004 2004-2005 2005-2006 У середньому за 2003-2006
Загальний збільшення темпу росту кількості використаних ОІВ та рац. пропозицій, 0,069 -0,020 -0,023 0,008 0,272 -0,162 -0,093 0,005
у тому числі через зміну:                
•-       чисельності винахідників, авторів промислових зразків та раціоналізаторів -0,035 0,026 -0,017 -0,009 0,056 0,029 -0,102 -0,006
•-       активності винахідників, авторів промислових зразків та раціоналізаторів -0,207 0,152 -0,020 -0,025 -0,236 0,065 0,060 -0,037
•-       індексу захисту прав на ОІВ 0,107 -0,254 0,113 -0,011 -0,012 -0,041 0,042 -0,004
•-       індексу використання ОІВ 0,203 0,056 -0,099 0,053 0,465 -0,216 -0,092 0,052

Аналіз даних табл. 3 показав, що протягом 2003-2006 рр. темп росту кількості використаних ОІВ та раціоналізаторських пропозицій збільшився у середньому як у Донецькому регіоні (0,5%), так і в Україні в цілому (0,8%). Основним чинником, що викликав це збільшення у загальнонаціональному масштабі, стало перевищення темпу росту використаних ОІВ та раціоналізаторських пропозицій над темпом росту кількості отриманих охоронних документів. Факторами, що стримували зростання темпу росту результуючого показника, виступили: зниження активності та чисельності винахідників, раціоналізаторів і авторів промислових зразків; накопичення Державним департаментом інтелектуальної власності та відповідними органами інших держав охоронних документів на ОІВ, завдяки чому темп росту надання заявок на охоронні документи перевищив темп росту кількості виданих документів.

За той же відрізок часу в Донецькому регіоні основним позитивним явищем стало підвищення темпу росту кількості використаних ОІВ, обумовлене підвищенням росту індексу використання ОІВ на 5,2%, незважаючи на зниження темпів росту чисельності винахідників та раціоналізаторів на 0,6%, падіння темпів росту їх інновативної активності майже на 4% та зменшення індексу захисту прав на ОІВ.

Підсумовуючи результати факторного аналізу чинників динаміки кількості використаних ОІВ та раціоналізаторських пропозицій, безпосередньо впливаючих на стан інтелектуального потенціалу національної економіки, слід зауважити, що необхідно приділити значну увагу проблемам підвищення якості роботи Державного департаменту інтелектуальної власності України, від якого залежить швидкість здійснення процедури надання охоронних документів на Оів, і, відповідно, надходження їх на ринок інновацій. На державному та регіональному рівнях національної економічної системи мають розроблятися і впроваджуватися програми розвитку інноваційної інфраструктури, діяльність якої призначена сприяти розповсюдженню інновацій в виробничій сфері. Зниження активності та чисельності винахідників, авторів промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій є симптомом недосконалості існуючої системи мотивації економічних суб'єктів до інноваційної діяльності. Вирішення цієї проблеми має стати однією з основних задач процесу удосконалення системи державного управління інноваційним розвитком національної економіки та її регіонів в сучасних умовах, що передбачає подальші дослідження і наукові розробки.

Література:

1. Овєчкіна О.А., Іванова К.В. Формування статичної й динамічної структури складових інноваційного потенціалу регіональних економічних систем // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. - Випуск 225: В 3 т. - Т. ІІІ. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. - С. 671-682.

2. Щедріна Т.І. Ринок інновацій та шляхи його розвитку // Економіка і прогнозування. Науково-аналітичний журнал. - 2004. - № 4. - С. 109-118.

3. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. зб./ Держкомстат. - К. 2003. - 340 с.

4. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. зб./ Держкомстат. - К. 2005. - 360 с.

5. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. зб./ Держкомстат. - К. 2006. - 360 с.

6. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. зб./ Держкомстат. - К. 2007. - 360 с.

7. Наукова та інноваційна діяльність у Донецькій області. Статистичний збірник. - Донецьк: Головне управління статистики у Донецькій області. - 2007. - 222 с.

8. Наукова та інноваційна діяльність у Донецькій області. Статистичний збірник. - Донецьк: Головне управління статистики у Донецькій області. - 2006. - 197 с.

9. Наукова та інноваційна діяльність у Донецькій області. Статистичний збірник. - Донецьк: Головне управління статистики у Донецькій області. - 2005. - 188 с.

10. Наукова та інноваційна діяльність у Луганській області. Статистичний збірник. - Луганськ: Головне управління статистики у Луганській. - 2007. - 97 с.

 

e-mail: Deisy77@yandex.ru


Один комментарий к “Іванова К.В. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЗМІНИ ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.”

  1. Yura:

    Цікаво... Факторний аналіз, а реально описуються індексні показники СНР? Так деж факторні змінні?


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>