XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Іванова О.О. ЛІНГВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ГАЗЕТНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Іванова О.О.

викладач, НТУУ «КПІ»

м. Київ

ЛІНГВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ГАЗЕТНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Сучасна людина не уявляє свого життя без користування всесвітньою інформаційною системою, саме тому постає потреба у якісному перекладі засобів передачі інформації, до яких, зокрема, належать газетні матеріали.

Мова газети має певні лексичні, граматичні та стилістичні особливості, до яких належить вживання оцінної лексики, яка має яскраве емоційне забарвлення, великої кількості кліше та фразеологічних одиниць, скорочень, використання іноземних слів, неологізмів, а в деяких випадках навіть історизмів, функцією яких у статтях на актуальні теми є проведення історичних паралелей [2, c. 256]. Для граматики англійського газетного тексту характерними є такі особливості, як певна своєрідність у використанні часів та станів, часте вживання неособових форм, особливі форми введення прямої мови та перетворення її на непряму, а також широке використання складнопідрядних речень в той час, як граматична специфіка газетного стилю української мови виражена менш чітко. До стилістичних особливостей перекладу мови газети ми відносимо вживання слів у переносному значенні та використання експресивних засобів, серед яких потрібно виділити метафору, метонімію та епітет.

Потрібно також зазначити, що особливе місце займають екстралінгвістичні риси вищезгаданого стилю. Виділення екстралінгвістичних факторів у окрему групу є необхідним через те, що характерною ознакою газетного стилю є його спрямованість на вплив, тобто не тільки точно, доступно і яскраво інформувати читача, але й викликати у нього певне ставлення до подій, спонукати до діяльності, до потреби зайняти певну громадську позицію, змінити погляди чи сформувати нові. До основних екстралінгвістичних факторів ми  відносимо не лише форму, вид, тип мови, а й сферу спілкування, специфіку медіа-каналу, а також особливості аудиторії та невербальні комунікативні засоби [3, c. 145-150].

Вищезазначені риси газетно-публіцистичного стилю зумовлюють певні особливості його перекладу, які обов'язково повинен враховувати досвідчений перекладач. Особливу увагу потрібно приділити труднощам, які виникають при перекладі фразеологічних одиниць через необхідність збереження цілісності образу, який вони несуть. Переклад кліше також є досить складним, адже перекладач повинен вміти розпізнавати такі одиниці у тексті оригіналу та мати уявлення про те, як їх зазвичай використовують у мові перекладу [1, c. 198-199].

У ході проведенного нами дослідження ми дійшли таких висновків: серед 14 прийомів, які мали місце при перекладі лексичних одиниць, відібраних з газетних текстів, найчастіше вживаним є трансформаційний тандем калькування у поєднанні з транскодуванням, частка якого складає близько 25% від загальної кількості проаналізованих одиниць. Також часто вживаними способами перекладу виявилися еквівалентний переклад, тобто вибір відповідника лексичної одиниці вихідної мови у мові цільовій, та представники вищезгаданого перекладацького союзу у самостійному вигляді. До найменш вживаних трансформацій, що використовуються при перекладі газетних матеріалів, ми відносимо генералізацію, граматичну заміну та дослівний переклад.

Що стосується відтворення у перекладі стилістичних особливостей мови газети, то особливу увагу необхідно звернути на переклад таких експресивних засобів як метафора, метонімія та епітет. У газетному стилі естетичними критеріями для вищезазначених засобів є простота і ясність. Але не завжди вдається перекласти такі тропи за допомогою еквівалента. Відповідно до результатів проведеного дослідження заміна аналогом, який існує у мові перекладу, використовується у 39% випадків. Ще одним часто вживаним прийомом є дослівний переклад метафоричних та метонімічних конструкцій.

Епітети у більшості випадків зберігають семантику, структуру, стилістичну функцію при перекладі газетних текстів, тобто вони мають конгруентні відповідники у мові перекладу. Розбіжності між одиницями мови оригіналу та мови перекладу можуть виражатися у зміні семантики компонентів, у неспівпадінні граматичних форм, стилістичного статусу тропа. Також при перекладі деяких епітетів можлива заміна іншим тропом.

Дослідивши газетні тексти та їхні переклади, робимо висновок, що переважно епітети перекладаються шляхом репрезентації повним еквівалентом у тексті перекладу. Рідше використовуються прийоми заміни одиниці перекладу її частковим еквівалентом та створенням денотативно-образної кальки. В окремих випадках використовується дескриптивна перифраза.

Але потрібно зазначити, що про які б особливості перекладу газетного стилю не йшлося, важливою є передача прагматичного аспекту, тобто комунікативної установки оригіналу, що є запорукою досягнення адекватності при перекладі.

Література:

1. Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика. - СПб.: Союз, 2001. - 288 с.

2. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык. Учебник для ВУЗ - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Флинта, 2002. - 384 с.

3. Гвенцадзе М. А. Коммуникативная лингвистика и типология текста. -  Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1986. - 315 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>