XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Іващенко Н. Ю. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Іващенко Наталія Юріївна

Харківський регіональний інститут державного

управління Національної академії державного

управління  при Президентові України, студентка 5-го курсу

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

На сьогоднішній день однією з корінних соціально-економічних проблем в економіці країни є безробіття. Глобальна економічна криза викликала збільшення чисельності безробітних в усьому світі, спричинюючи соціальну напруженість та політичну нестабільність. Тому у сучасних умовах питання безробіття для України є дуже актуальним. Англійський економіст Дж. Кейнс визначив безробіття як соціально-економічне явище, яке виникає внаслідок деформації ринку праці, коли пропозиція робочої сили є меншою за попит на неї [3, 573].

 Стан ринку праці й тенденція до зростання числа безробітних свідчать про потребу прийняття термінових і радикальних заходів, необхідних для вирішення проблеми зайнятості та створення робочих місць. Наявна система допомоги безробітним не відповідає ситуації, яка склалася, а потребує докорінного реформування [2, с.6].

І хоча за даними Державної служби статистики, рівень безробіття в Україні, визначений за методологією МОП, знизився з 8,2% економічно активного населення у I півріччі 2011 року до 7,8% економічно активного населення у I півріччі 2012 року, це все одно вважається досить високим показником, тоді, як допустимий рівень безробіття становить 2 %.

При цьому, слід зазначити, що існує багато проблем щодо статистики безробіття, які не дозволяють об'єктивно оцінювати реалії безробіття в Україні, адже дані враховують лише офіційно зареєстрованих безробітних.

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно-кваліфікаційному та територіальному розрізі зумовлює значну міжрегіональну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався у Рівненській і Чернігівській  областях (11.2%), а найнижчий - у м. Києві (6,3%) відповідно до економічно активного населення працездатного віку [6].

 Безробіття несе негативний вплив як в економічному так і соціальному плані, адже зростання цього показника створює цілу низку проблем:

•-   скорочення обсягів виробництва валового національного продукту;

•-   зниження податкових надходжень до державного бюджету;

•-   зростання витрат на соціальну допомогу безробітним;

•-   знецінення наслідків навчання;

•-   масова дискваліфікація;

•-  посилення соціальної напруженості;

•-  зниження трудової активності [1].

 Незайнята робоча сила свідчить про недовикористання економічного потенціалу суспільства, прямі економічні втрати, що є наслідком природного й фактичного безробіття (і відповідно зайнятості).

Безробіття сковує вимоги профспілок про підвищення заробітної плати, тим самим спрацьовує на користь вимог союзів підприємців.

 При тривалому безробітті працівник втрачає кваліфікацію, а одержання нової кваліфікації й адаптація до нових умов часто протікають для нього болісно.

 Безробіття веде до прямого падіння раніше досягнутого рівня життя. Допомога по безробіттю завжди менше заробітної плати, має тимчасовий характер. Зростання безробіття знижує купівельний і інвестиційний попити, скорочує обсяги заощаджень у населення.

 Безробіття наносить людині найтяжку психологічну травму [4, с. 116].

Причин незайнятості досить багато. Так, у 2011 р., за даними Державного комітету статистики України, вони були такі:

•-   звільнені з економічних причин (45,5 %);

•-   звільнені за власним бажанням (27,0 %);

•-   непрацевлаштовані після закінчення загальноосвітніх і вищих

•-   навчальних закладів І - ІV рівнів акредитації (14,1 %);

•-   звільнені у зв'язку з закінченням терміну контракту (9,0 %);

•-   безробітні з інших причин (2,9 %);

•-   демобілізовані з військової строкової служби (0,8 %);

•-   звільнені за станом здоров'я, або через оформлення пенсії за віком,

•-  інвалідністю (0,7 %).

Особливої уваги потребують питання щодо дотримання  принципів гідної праці, гарантування соціального захисту, дотримання загальних прав людини в соціально-трудовій сфері, впорядкування міжнародних міграційних потоків.

Отже, для зменшення рівня безробіття в Україні можна запропонувати такі заходи:

Перш за все, необхідне посилення відповідальності керівників підприємств за нелегальне робоче місце.

•-                     стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу шляхом зменшення податкового тиску

-  зниження податків для підприємств, за умови збереження робочих місць (для компенсування витрат на прийом нових працівників);

-  надання державою пільгових кредитів для виплати зарплати додатково зайнятим на виробництві, які за розміром будуть дорівнювати зарплаті;

-  створення нових робочих місць, за рахунок взяття кредитів для технічного переобладнання і розширення підприємств;

-  створення центрів навчання молодих людей тим професіям, шанси на зайнятість у який найбільш високі;

-  забезпечення спеціальними службами зайнятості перенавчання або підвищення кваліфікації кадрів, відповідно до потреб галузей, що розвиваються;

 -   надання роботодавцям коштів на перекваліфікацію співробітників;

 -   покращення стану виробництва;

 -   дослідження ринку праці щодо актуальності різних спеціальностей;

   - застосування нових методів подолання безробіття, наприклад громадських робіт;

 - проведення спеціальних ярмарків-праці для навчальних закладів, з метою працевлаштування випускників.

-  підтримка ліквідності проектів з будівництва комерційної нерухомості, які у випадку різкого скорочення джерел фінансування змушені будуть звільняти тисячі робітників;

-  збільшення фінансування заходів щодо надання ефективної підтримки пошуку робочих місць безробітними

-  надання податкових пільг для підприємств з високою часткою зайнятого сільського населення [5, с. 183].

Література:

•1.       Гальків Л.І. / Втрати людського капіталу України: чинник безробіття // Економіка і регіони. - 2009. - №2. - с. 110-113.

•2.       Зайнятість: випробування кризою // Урядовий кур'єр. - 2010. - №4 (26 січня). - с. 6.

•3.       Злупко С.М. Історія економічної теорії Навчальний посібник / Злупко С.М. - К.: Знання, 2005.- 719 c.

•4.       Фагеєнко Н.В. Соціально-економічні наслідки безробіття / Н.В.Фагеєнко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009 - №7-8 (№8) - С. 114-117.

•5.       Чурилова О.А. / Безробіття в Україні: причини, види, наслідки // Наукові доробки молоді - вирішенню проблем європ. інтеграції: зб. наук. статтей у 2 т. -х.: Континент, 2008. - №12 с. 182-184

•6.     [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>