XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Іващук О.Ю., Гуменчук Т.А. КРОКИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У МОДЕРНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Іващук Ольга Юріївна, Гуменчук Тетяна Анатоліївна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

КРОКИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У МОДЕРНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кроки державної влади у модернізації діяльності митної служби УКРАЇНИ

Ключові слова: митне законодавство, митна інфраструктура, митні процедури, контрабанда, інформаційна митниця, Наукова Рада.

Постановка проблеми: у даній статті було розглянуто питання щодо умов реалізації процедур, які створюють передумови для модернізації роботи митної служби України. Розглянуто проблеми діяльності митних органів та розвитку митного законодавства, а також недотримання митних процедур та правил і методи, що допоможуть  їх вирішити.

Виклад основного матеріалу дослідження: у сучасних умовах постає питання покращення діяльності митної служби України. Однією з головних перепон у роботі - є недосконале митне законодавство країни, дотримання митних правил та процедур, а також підтримка митної інфраструктури. Тому у даній статті були розглянуті пункти, які формують ряд дій що допоможуть такі проблеми вирішувати.

  Сучасні тенденції функціонування світового співтовариства поставили ряд нових завдань перед митною службою України, які наразі вимагають проведення модернізації діяльності митної служби. Метою модернізації діяльності має бути перехід на якісно новий етап розвитку митної служби України в напрямі задоволення економічних, соціальних, духовних потреб українського суспільства й здобуття Україною належного місця у світовому співтоваристві.

Передумови, що закладаються в основу модернізації, тобто сучасний стан справ, дають можливість приймати оптимальні рішення при опрацюванні проблемних питань, які виникають при виконанні основних завдань, поставлених перед Державною митною службою України.

Такими передумовами є наявність:

•1.                     Нормативно-правової бази з усіх напрямів діяльності митної служби України.

Сьогодні митне законодавство набуває принципово нової ролі, основні акценти характеристики якого зміщуються від суто контрольних і фіскальних до регулятивних і правозахисних. Традиційно митна галузь сприймається як сукупність правових норм, що регламентують структуру й діяльність митних органів, їх посадових осіб і відбивають особливості функціонування всього апарату митної служби, а найчастіше головним напрямком мають охорону економічних інтересів держави в цілому. Функції, пов'язані із забезпеченням прав, свобод та інтересів особи сприймаються як другорядні. Здійснювана адміністративна реформа має одним із основних напрямків зміну усталених принципів, постанову на перше місце функцій забезпечення реалізації прав особи, а роль державних інституцій має полягати насамперед у всебічному сприянні належній реалізації відповідних прав.

•2.                     Простих та ефективних митних процедур і технологій контролю на кордоні та всередині держави.

Подальший   розвиток   митної   служби   України   в   умовах перетворень,   що   проходять  у   світовому   суспільстві,   буде здійснюватись на основі значного  збільшення об'ємів переміщуваних через  кордон товарів  внаслідок  глобалізації торгівлі,  масового впровадження  комп'ютерних  інформаційних технологій,  поряд  із зростанням    ролі    митниці    як    інструменту,    регулюючого торгово-економічні відносини, і вимагає  нових підходів до ведення митної справи.

•3.     Досконалої митної інфраструктури.

Завдяки зовнішньоторговельним відносинам Україна одержує необхідні для задоволення її потреб засоби виробництва та споживчі товари, а також реалізує надлишки своєї продукції. Залучення молодої української держави в міжнародну торгівлю виявилося болісним, оскільки на світовому ринку вона представлена переважно як експортер сировини, напівфабрикатів, товарів низького ступеня обробки, а в імпорті значною мірою залежить від поставок енергоносіїв. Останнє протягом багатьох років змушувало нашу державу розширювати експорт і завдяки цьому отримувати кошти для оплати критичного імпорту і утримувати на належному рівні зовнішньоторговельний баланс.

Процес модернізації має передбачати створення:

•1.     Дійових механізмів сприяння зовнішньоекономічній діяльності.

Україна як суверенна держава нагромадила певний досвід у формуванні механізму ринкової економіки  та застосуванні системи заходів щодо деякого стримування кризових процесів, які набули затяжного і всеосяжного характеру.

•2.                     Ефективної системи протидії контрабанді та порушенням митних правил.

Перехід до ринкової економіки, зміна внутрішніх і зовнішніх форм економічного обороту, значний ріст злочинів у сфері економіки в Україні вимагає в даний час особливої уваги до питань економічної безпеки країни в умовах лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків.

Успіх боротьби з контрабандою багато в чому залежить від гарного знання карного і карно-процесуального права, митного і зовнішньоекономічного законодавства України, умілого застосування положень криміналістики в процесі розслідування.

•3.     Ефективної системи роботи з персоналом митної служби.

Митна справа є складовою частиною зовнішньоекономічної діяльності України відповідно до нового Митного кодексу. В контексті економічної інтеграції України до ЄС вона є пріоритетним напрямом згідно із Планом дій Україна - ЄС та Стратегією інтеграції України до ЄС. Особливого значення діяльність Державної митної служби України набуває для забезпечення безпеки в Європі у сфері боротьби з міжнародним тероризмом, нелегальним переміщенням зброї, технологій подвійного призначення, радіоактивних та наркотичних речовин.

Реалізація завдань та функцій, покладених на митну службу України, залежить від рівня кваліфікації і сумлінності виконання її персоналом своїх службових обов'язків. Службовці-митники виконують одночасно дві головні функції: фіскальну (забезпечення своєчасного й повного внесення до Державного бюджету України коштів від справляння податків, зборів) і правоохоронну (боротьба з контрабандою та іншими порушеннями митних правил).

•4.     Надійної ефективної системи інформаційно-телекомунікаційного забезпечення всіх напрямів діяльності митної служби.

Регіональна інформаційна митниця є регіональною митницею з   впровадження   та   розвитку   інформаційно-телекомунікаційних технологій,  у тому  числі  системи  електронного  документообігу, формування  митної  статистики  та статистики зовнішньої торгівлі. Входить до системи митних органів України, у встановленому законом порядку  здійснює  організацію,  контроль  та  виконує  обов'язки, пов'язані  з  виконанням  митної   справи,   контролює   та   несе відповідальність відповідно до повноважень, делегованих спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

•5.     Розвиненої системи наукових досліджень.

Наукова рада є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, що створений Державною митною службою України відповідно до пункту 11 Постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 940 «Про затвердження Положення про Державну митну службу України» з метою забезпечення наукового супроводження митної справи, удосконалення наукової діяльності в митній службі, сприяння підвищенню результативності проведення галузевих наукових досліджень, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, що спрямовуються на їх проведення, а також з метою врахування наукових підходів у процесі прогнозування та вироблення стратегічних пріоритетів розвитку митної служби.

Отже, митна служба є невід'ємною частиною зовнішньоторговельних операцій і її розвиток допомагає країні зайняти достойне місце у системі світової економіки. Для цього створені певні передумови шляху до модернізації, покращенні розвитку митної служби. Головним є дотримання умов, які встановлені законодавством та органами митної служби України.

Література:

1.     Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. - К.: Центр навчальної літератури. - 696 с.

2.     http://www.customs.gov.ua/.

3.      http://www.treasury.gov.ua/.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>