XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Івашков Ю.Б. ФОРМУВАННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.

Івашков Юрій Борисович

Викладач кафедри оперативного мистецтва Національної академії ДПСУ

  ФОРМУВАННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Дисциплінованість офіцерів-прикордонників є ключовою основою успішного виконання завдань оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України (ДПСУ), забезпечення надійного захисту кордонів України та національної безпеки. Саме тому у керівних документах, наказах та розпорядженнях керівництва ДПСУ особлива увага приділяється формуванню у захисників кордонів дисциплінованості. Вирішення цієї проблеми набуває певного значення і в сучасних умовах [1].

Проблема формування дисциплінованості у майбутніх офіцерів була актуальною у всі часи. Ось і сьогодні аналіз стану сформованості дисциплінованості у майбутніх офіцерів ДПСУ свідчить, що лише у 12 % опитаних, дисциплінованість відповідає високому рівню. Аналіз існуючих підходів до ведення дисциплінарної практики в ЗСУ, ДПСУ та інших військових формуваннях свідчить, що у ВВНЗ існують серйозні проблеми щодо формування високо дисциплінованих офіцерів.

Вирішення сучасних проблем у теорії і практиці формування дисциплінованості у майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України пов'язане з необхідністю подолання основних суперечностей між:

сучасними вимогами держави до офіцерів-прикордонників і загальним станом вихованості майбутніх офіцерів, проявами негативних явищ у курсантських підрозділах ВВНЗ;

недостатньою усвідомленістю організаторами навчально-виховного процесу ВВНЗ кардинального зростання ролі дисциплінованості майбутніх офіцерів у готовності до виконання професійних функцій та необхідністю виховання офіцерів у зв'язку з євроінтеграційними процесами в Україні;

необхідністю здійснення виховання курсантів як складної, поліфункціональної системи і відсутністю у сучасній вітчизняній військово-педагогічній літературі фундаментальних праць, у яких було б розкрито положення системного підходу до проблеми виховання [2];

потребою майбутніх офіцерів-прикордонників у розвитку моральних якостей своєї особистості і відповідними обмеженнями цього розвитку в умовах професійної діяльності;

індивідуальними внутрішніми світоглядними позиціями курсантів, з якими вони прийшли у ВВНЗ, і загальними установками науково-педагогічного складу, який намагається організовувати роботу з курсантами на єдиних виховних принципах;

вимогами статутів, керівних документів, посадових інструкцій щодо правил поведінки та виконання службових обов'язків, які звужують можливості реалізації курсантами свободи совісті, і їх прагненнями до духовної свободи, у тому числі свободи віросповідання [2].

Дослідженням проблеми формування дисциплінованості у курсантів ВВНЗ впродовж багатьох років займалися військові педагоги і психологи. На сьогодні існує низка робіт, присвячених вирішенню цієї проблеми. Так зокрема, теорія і практика формування морально-психологічних якостей курсантів ВВНЗ є предметом дослідження Ф. Д. Рассказова; теоретико-методичні засади морального виховання майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України досліджує І. О. Грязнов. Комплексний підхід до виховання дисциплінованості курсантів ВВНЗ представлений в дисертації Н. Ф. Бондаренко. Проблеми підготовки курсантів до діяльності по зміцненню військової дисципліни досліджує в своїй роботі А. А. Лук'янець. Системний підхід до виховання дисциплінованості у курсантів вищих військових навчальних закладів розкриває С. М. Гречко. Основи психологічної теорії дисциплінарних систем досліджує Е. П. Утлік. Проблемам виховання дисциплінованості у військовослужбовців присвячені також дисертаційні дослідження таких авторів, як А. П. Андруник, С. І. Денісенко, В. І. Мєльніков, В. М. Коровін, В. Т. Доценко, Є. Ю. Стріжов, Р. К. Юскаєв. Питання військово-педагогічної підготовки офіцерів Прикордонних військ України, формування їх військово-професійної спрямованості, виховання і самовиховання  досліджувалися в дисертаційних роботах В. О. Балашова, Д. В. Іщенка, О. Д. Сафіна та ін. Це свідчить про безперервні пошуки шляхів удосконалення процесу формування дисциплінованості військовослужбовця.

Разом з тим у зазначених та інших наукових дослідженнях проблема виховання майбутніх офіцерів розглядається лише частково як окремий компонент усієї системи виховного процесу. Відсутність системних досліджень у цій галузі призводить до того, що командно-викладацький склад ВВНЗ змушений керуватися теоретичними положеннями й практичними рекомендаціями, які не відповідають вимогам сьогодення.

Отже існує реальна потреба дослідження теоретичних основ формування дисциплінованості у майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України.

 

Література:

1. Гречко С. М. Резервы повышения эффективности воспитания дисциплинированности у курсантов // Матеріали республіканської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю Хмельницької обласної клінічної лікарні. - Хмельницький, 1998. - С. 143-144.

2. Грязнов І. О. Теоретико-методичні засади морального виховання майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України: Дис... д-ра пед. наук: 13.00.07 / Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2005. - 470 c.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>