XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Івашкова Т.О. УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ САМООСВІТИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ.

Івашкова Тетяна Олександрівна

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ САМООСВІТИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Організація самоосвітньої діяльності в процесі навчання у ВНЗ є показником сучасного, досить високого рівня системи освіти. Без уваги до самоосвіти як одного з основних елементів процесу навчання у вищій школі, у тому числі й у військових закладах, у наш час неможливо підготувати висококваліфікованих фахівців для правоохоронних органів нашої держави. Основний резерв підвищення ефективності процесу навчання і якості підготовки молодих офіцерів, зазначають вчені, необхідно шукати в раціональній організації навчального процесу На думку Б. Ф. Райського, «завдання формування в суб'єктів навчання готовності до безперервної самоосвіти вимагає включення самоосвіти в навчальний процес як об'єктивного необхідного заняття. Це не нав'язування додаткової, позапрограмної роботи, а зміна характеру навчальної роботи» [1, с. 67].

А. К. Громцева вказує, що «основним шляхом, який допомагає в оволодінні всім комплексом компонентів самоосвітньої діяльності, є насамперед відповідна організація навчальної роботи» [4, с.32]. В. К Буряк підкреслює, що «формування в студентів готовності до самоосвіти відбувається в педагогічному процесі» [2, с.18]. Спеціальну організацію педагогічного процесу Б. К. Буряк визначає головною умовою, що спонукає курсантів до самоосвіти [2, с.18].

Для вирішення завдання сформованості готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до самоосвіти важливе значення має органічне включення самоосвітньої діяльності курсантів у навчальний процес, коли зміст навчання тісно пов'язаний із сучасністю, з життям, коли майбутні офіцери яскраво бачать перспективи суспільного розвитку, розуміють важливість удосконалення науки й техніки. Для організації роботи з розвитку культури самоосвіти майбутніх офіцерів правоохоронних органів важливе значення має спрямованість усього навчального процесу у ВВНЗ на розвиток культури самоосвіти курсантів, урахування особливостей цього процесу та його складових.

Завдання підготовки майбутніх офіцерів до самоосвітньої діяльності, можна вирішити через формування в курсантів прагнення й уміння задовольняти свої пізнавальні потреби та інтереси шляхом самоосвіти. Підготовка курсантів до самоосвіти полягає, насамперед, у формуванні в них психологічної потреби в знаннях.

Необхідно також враховувати, що у формуванні самоосвітніх прагнень та навичок у курсантів військово-навчальних закладів важливу роль відіграє професорсько-викладацький склад, а також курсові офіцери та офіцери-наставники. На думку В. К. Буряка, характер взаємодії викладача та вихованців є головною умовою, що спонукає студентів до самоосвіти [2, с.20]. Забезпечення суб'єктно-суб'єктної взаємодії викладачів і курсантів - важливий шлях формування культури самоосвіти майбутніх офіцерів-правоохоронних органів.

Активізація пізнавальної діяльності є одним з важливих шляхів формування культури самоосвіти майбутніх офіцерів. Провідне значення у цій роботі вчені надають активним методам навчання. За твердженням А. В. Вербицького, поняття «активне навчання» знаменує «перехід від регламентуючих, алгоритмізованих, програмованих форм і методів організації дидактичного процесу у вузі до розвиваючих, проблемних, дослідницьких, пошукових, які сприяють виникненню пізнавальних мотивів, інтересу до майбутньої професійної діяльності, умов для творчості і спілкування у навчанні» [3, с. 43]. Особливого значення у формуванні пізнавальної активності студентів дослідники надають також проблемному навчанню, що забезпечує вихід за межі стереотипних, «штатних» ситуацій, як це відбувається у творчому процесі. Сутність проблемного навчання полягає в створенні у навчальному процесі проблемних ситуацій, розв'язання яких стимулює розвиток пізнавальної активності суб'єктів учіння, їх здібностей.

Важливе значення для формування культури самоосвіти майбутніх офіцерів-правоохоронних органів має забезпечення професійної спрямованості завдань. Організовуючи самостійну роботу, доцільно використовувати такі завдання, які вимагають від курсантів діяти у ситуаціях професійного вибору. Це ситуації «офіцер-колега», «офіцера-підлеглий», «офіцер-начальник», «офіцер-громадянин», «офіцер-порушник громадського порядку». Кожне із таких завдань повинно містити типову для майбутньої професійної діяльності ситуацію, відповідно до якої потрібно встановити її професійну значущість, обрати оптимальні засоби і методи мотивованого її виконання.

Таким чином, успішне формування культури самоосвіти майбутніх офіцерів правоохоронних органів можливе за умов: спрямованості навчального процесу у ВВНЗ на розвиток культури самоосвіти курсантів, урахування особливостей цього процесу та його складових, формування у курсантів прагнення й уміння задовольняти свої пізнавальні потреби та інтереси шляхом самоосвіти, організація навчальної взаємодії курсантів і викладачів на основі суб'єкт-суб'єктного підходу, активізація пізнавальної діяльності курсантів через застосування проблемних методів навчання, використання потенціалу самостійної навчальної роботи та забезпечення професійної спрямованості завдань.

Література:

•1.Руководство самообразованием школьников. Под ред. Б. Ф. Райского, М. Н. Скаткина. - М.: Просвещение, 1983. - 127 с.47.

2.  Буряк В. К. Умови та засоби самоосвіти студентів // Вища школа. - 2002. - №6. - С.18-29.

•3.        Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход // Методическое пособие. - М.: Просвещение, 1991. - 207 с.

•4.     Громцева А. К. Формирование у школьников готовности к самообразованию. - М.: Педагогика, 1983. - 145 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>