XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Івашньова С.В. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В РОБОТІ Р(М)МК(Ц)

Івашньова С. В.

Олександрійська  гімназія-інтернат  

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В РОБОТІ Р(М)МК(Ц)

Значний інтерес щодо перегляду змісту, форм та методів підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов представляють компаративні дослідження систем педагогічної освіти  європейських країн, представлені в працях Н.Ф Скрипчук [8] (формування професійної майстерності вчителя іноземної мови в системі післядипломної освіти України і Франції), С.І.Синенко [7] (розвиток післядипломнї педагогічної освіти в країнах Західної Європи (Англія, Франція, Німеччина), Л.П.Пуховської [6] (професійна підготовка вчителів у Західній Європі). Дослідники відзначають, зокрема, що система підвищення кваліфікації  європейських країн більш гнучка та чутлива до  змін.

Значний інтерес щодо перегляду змісту, форм та методів підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов представляють компаративні дослідження систем педагогічної освіти  європейських країн, представлені в працях Н.Ф Скрипчук [8] (формування професійної майстерності вчителя іноземної мови в системі післядипломної освіти України і Франції), С.І.Синенко [7] (розвиток післядипломнї педагогічної освіти в країнах Західної Європи (Англія, Франція, Німеччина), Л.П.Пуховської [6] (професійна підготовка вчителів у Західній Європі). Дослідники відзначають, зокрема, що система підвищення кваліфікації  європейських країн більш гнучка та чутлива до  змін.Аналізуючи різноманітність підходів до вирішення актуальних проблем підвищення кваліфікації педагогічних працівників за кордоном, автори зазначають, що систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників України можна збагатити за рахунок їх  адаптації вітчизняних реалій - посилити підготовку вчителів іноземних мов до використання інформаційних технологій, розвивати та заохочувати підготовку вчителів, що  змогли б викладати іноземну мову та інші дисципліни іноземною мовою в початковій та середній школі,  модернізувати зміст методичної підготовки вчителів іноземної мови за рахунок оптимального поєднання теоретично та практичної складових, розвивати коротко-  та довготермінові курси підвищення кваліфікації, уникаючи механічного перенесення іноземного досвіду у вітчизняну систему освіти.

Основою для перегляду традиційних форм, змісту та методів навчання вчителів іноземної мови в міжкурсовий період стали одержані нами в процесі аналізу науково-методичної літератури теоретичні положення, що стосуються як окремих аспектів організації навчання педагогічних працівників, так і нового змісту методичної компетентності вчителів іноземної мови, пов'язаного з перенесенням початку вивчення іноземної мови та включенням цього навчального предмету до державного стандарту початкової освіти [1-5]. Ґрунтуючись на загальнопедагогічних та андрагогічних принципах навчання, розроблена нами експериментальна модель має на меті вдосконалення методичної компетентності вчителів іноземної мови, які здійснюють або планують здійснювати професійну діяльність  в умовах початкової школі. Основний зміст навчання  - дидактика початкової школи, методика навчання іноземної мови  молодших школярів, особливості психічного розвитку молодших школярів та інші теми, що сприятимуть підвищенню результативності навчання іноземної мови молодших школярів. Основними формами навчальної діяльності в процесі вдосконалення методичної компетентності є:

•-       групові заняття у формі семінару-тренінгу, що включає: проекти (індивідуальні та групові),  ділові ігри; інтерактивні, рефлексивні, пошукові, проектні завдання, рольові ігри, педагогічну симуляцію з подальшою рефлексією;

•-       самостійні заняття: вивчення науково-методичної та психолого-педагогічної літератури за програмами спецкурсів „Дидактика початкової школи", „Психічний розвиток молодшого школяра", „Методика навчання іноземної мови в початковій школі";

•-       діагностування, консультації та проблемні дискусії з окремих питань з фахівцями (психологи, вчителі початкової школи, методисти ).

Основними методами навчання під час тренінгу визначено  проблемні та інтерактивні методи, що ґрунтуються на спільній діяльності, яка сприятиме не лише вдосконаленню практичних навичок та переосмисленню теоретичних знань, а й розвитку професійних контактів.   В  нашому випадку семінар-тренінг проводився іноземною мовою, оскільки групи  було укомплектовано з вчителів, що викладають одну іноземну мову, що дозволило певною мірою активізувати фахові знання, сприяло підтримці навичок іншомовного говоріння.

Розроблена нами модель передбачає такий розподіл бюджету часу:

•-       протягом навчального року (10 місяців) навчання здійснюється  без відриву від роботи, виключно в канікулярний час, всього 144 акад. годин;

•-       інтенсивність занять: 60 акад. год.  тижневих семінарів-тренінгів (2 тижневі семінари-тренінги по 30 акад. год.) + 15 акад год.  (3 дні) одноденних консультацій  з питань дидактики початкової школи та психології + заключна зустріч (близько. 5 акад. год.);

•-       обсяг самостійної роботи повинен складати не менше  60 годин.

Основне місце проведення семінарів тренінгів - Р(М)МК(Ц) та  базовий ЗНЗ. Для планування самоосвітньої діяльності було розроблено спеціальну форму самоосвітнього контракту, який укладається між слухачем та тренером, в ролі якого може виступати методист Р(М)МК(Ц). Він служить насамперед планом, в якому визначено основні напрямки самоосвітньої діяльності, форми контролю та терміни,  в які слухач  зобов'язується представити відповідні практичні та творчі завдання, що цілком узгоджується з андрагогічними принципами навчання дорослих професіоналів. Успішність та якість виконання  вчителем такого контракту є важливим показником підвищення його кваліфікації, завдяки чому в експериментальній моделі удосконалення методичної компетентності вчителів іноземної мови  якісно нового значення набуває самоосвітня робота слухачів. Вона планується вчителем на тривалий часовий період, виходячи с результатів самооцінювання рівня теоретичних знань з методики навчання іноземної мови, психології, педагогіки, нормативної бази системи освіти тощо. Необхідно підкреслити важливість такого планування  як чинника підвищення самостійності та відповідальності педагогічного працівника.   Підвищення методичної компетентності відбувається з дотриманням певних етапів: діагностичного, організаційного та формотворчого, кожен з яких має своє змістовне наповнення. Діагностичний етап  передбачає: вибір діагностичної методики для визначення рівнів окремих компонентів методичної компетентності, безпосередньо діагностику та уточнення змісту навчання відповідно до отриманих результатів. Організаційним етапом передбачається: формування груп за проблемним принципом; методичне забезпечення навчання вчителів  іноземних мов; відбір  технології навчання, підбір та підготовка тренерів.

В 2006-2008 роках на базі МК управління освіти і науки Олександрійської райдержадміністрації Кіровоградської області (довідка №16 від 19.02.10) і НМЦ управління освіти Олександрійської міської ради (довідка № 13-18/12 від 26.01.2010) проведено експериментальне навчання вчителів іноземної мови початкової школи.  Як свідчать отримані результати та їх статистичних аналіз, розроблена нами модель діє ефективно. Отримані нами результати наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.

Динаміка удосконалення методичної компетентності вчителів іноземної мови початкової школи експериментальних та контрольних груп  (середні показники по ЕГ та КГ), дані у відсотках

  

Комп. гот. ЕГ КГ
До експ. Після експ. До експ. Після експ.
   к н с в к н с в к н с в к н с в
Когніт. 11,8 53,1 35,0 0 0 14,5 59,0 26,4 7,9 51,4 38,0 0 0 41,0 48,0 5,0
Особ. - мотив. 23,6 53,1 23,2 0 11,4 32,9 43,7 11,8 18,8 51,9 21,3 7,9 13,3 43,9 29,2 13,38
Техн.. 2,7 55,5 35,7 5,9 0 20,4 47,2 32,3 2,5 48,5 43,5 5,4 2,5 32,2 48,5 16,76

Як видно з таблиці 1, позитивні зміни відбулись як в ЕГ, так і в КГ, однак показники по ЕГ є значно вищими в усіх компонентах. Аналіз відповідних результатів  свідчить, що позитивні зміни відбулись за рахунок суттєвого зменшення кількості учасників, що до початку експерименту мали показники критичного   та низького рівня. Так, в ЕГ кількість таких учасників зменшилась: по когнітивному компоненту - 11,81%; по особистіно-мотиваційному - 12,155%; по технологічному - 2,78%.  В КГ  таке зменшення також відбулося, але показними є  дещо меншими - по когнітивному компоненту  -  7,94%; по особистіно-мотиваційному - 5,44%; по технологічному  жодних змін не відбулося. В результаті проходження навчання відбулося також зменшення кількості слухачів з низьким рівнем в ЕГ - по когнітивному компоненту - 20,145%; по особистіно-мотиваційному - 20,15%; по технологічному -35,085%.

З метою перевірки статистичної достовірності отриманих змін  використано статистичний t-критерій Стьюдента. Отримані результати підтверджують, що розроблена нами модель більш ефективна, ніж традиційна. Оскільки зміст навчання в обох моделях ідентичний, ефективність розробленої нами моделі забезпечується за рахунок організаційно-педагогічних засад,  розроблених нами та обґрунтованих   теоретично. За результатами проведеного експерименту нами сформульовано методичні рекомендації для методистів  районних (міських) методичних кабінетів (центрів), якими визначено обов'язки тренера, учасників тренінгу, вимоги до оформлення творчих робіт.

Література:

•1.  Івашньова  С. В. Підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови початкової школи / С. В. Івашньова // Вісник Чернігівського педагогічного університету  імені Т. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. - Чернігів, 2006. - Вип. 38. - С. 255-258.

•2.  Івашньова С. В. До проблеми  підготовки та підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови початкової школи / С. В. Івашньова // Початкова школа. - 2006. - № 7. - С. 54-57.

•3.  Івашньова С. В. До проблеми післядипломної освіти вчителів німецької мови початкової школи / С. В. Івашньова // Рідна школа.  - 2006. - № 4. - С. 47-49.

•4.  Івашньова С. В. До проблеми співвідношення теоретичних знань та практичних вмінь вчителя (за матеріалами німецькомовних фахових видань) / С. В. Івашньова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / Центр. ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. - К., 2005. - Вип. 2. - C. 98-100.  

•5. Івашньова С. В. Підготовка вчителів в системі професійної педагогічної освіти Німеччини / С. В. Івашньова // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 172-176.

•6.  Пуховська Л. П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності : монографія / Л. П. Пуховська. -  К. : Вища школа, 1997. - 180 с.

•7. Синенко С. І. Розвиток післядипломної педагогічної освіти в країнах Західної Європи (Англія, Франція, Німеччина): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Синенко Світлана Іванівна.  - К., 2002. - 21 с.

•8.  Скрипчук Н. В. Формування професійної майстерності вчителя іноземної мови в системі післядипломної освіти України і Франції [Електронний ресурс] / Н. В. Скрипчук // Народна освіта : електронне наукове фахове видання. - 2007. - Вип. 1. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2007-1/07snvouf.htm

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>