XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., докторант, Шевчук А. В. ДЕВАЛЬВАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ЯК ПОТУЖНИЙ ГАЛЬМУЮЧИЙ ФАКТОР ПРОГРЕСИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ

к. е. н., докторант, Шевчук А. В.Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

ДЕВАЛЬВАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ЯК ПОТУЖНИЙ ГАЛЬМУЮЧИЙ ФАКТОР ПРОГРЕСИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

РЕГІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ

Процеси трансформацій регіональних освітніх систем в Україні відбуваються під впливом потужних факторних впливів екзогенного характеру, що часто утрудняють можливості їх керованості. Забезпечення прогресивних трансформацій на тлі численних політичних та соціальних протиріч з укоріненням низки деструктивів у сфері освіти сьогодні в регіонах України є досить проблемним, що вимагає підвищеної уваги науковців до даного питання та конкретизації тих націотворчих пріоритетів формування ціннісних орієнтацій суспільства, які б забезпечували його розвиток на ідеях виключного гуманізму, інноваційної орієнтованості, цінності знань та сталого розвитку.

Дослідження ціннісних орієнтацій сучасного суспільства постає все більш популярним об'єктом вивчення вітчизняних та зарубіжних вчених. Даний напрям досить потужно розкритий у працях Б. Братуся, С. Бубнової, О. Грішнової, Г. Залеського, Е. Головахи, Т. Корнилової, М. Семикіної та інших.

Сучасні дослідники відмічають, що діяльність людини сьогодні, більш ніж коли-небудь раніше, знаменує перехід від нижчих, суто біологічних форм активності, з яких вона бере витоки, до вищих, суто духовних форм, до яких вона спрямовується [1; 2, с. 7]. На противагу таким прогресивним тенденціям спостерігаємо масовість прагнення до наживи, нагромадження матеріальних і грошових благ, жадібність, які повинні змінити інші мотиви нематеріалістичного плану. До цього підштовхує криза, у цей бік поступово змінюється суспільна думка в передових країнах світу [3, с. 53].

За таких умов важливим завданням постає визначення ролі цінностей у трансформаційних процесах регіональних освітніх систем. З іншого боку, важливо відстежувати впливи й освітнього процесу на формування ціннісних орієнтацій суспільства, адже загальновідомо, що метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних  здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу [4].

Узагальнено вивчення взаємовпливів цінностей та освіти можна розглядати в розрізі таких базових підходів:

1) розуміння освіти як соціальної цінності, у контексті чого важливо виокремлювати цінності знань, здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, підвищення кваліфікації, безперервного навчання тощо;

2) ролі освіти у забезпеченні так званої духовно-інформаційної мобільності, у тому числі міжпоколінної;

3) взаємного факторного впливу ціннісних орієнтацій та освіти, що передбачає детермінацію існуючою системою цінностей освітнього середовища та, одночасно, потужну роль освіти у формуванні ціннісних орієнтацій цілих поколінь.

Визначення закономірностей та загроз девальвації цінностей щодо трансформаційних процесів регіональних освітніх систем потребує, насамперед, уточнення того факту, що багатоаспектність розгляду дефініції освіти досить часто передбачає її розуміння як соціальної цінності, що є однією з головних в усіх цивілізованих суспільствах [5, с. 8]. Тому підхід вивчення освіти як цінності повинен мати місце, зокрема в частині визначення концептуальних засад формування системи національних цінностей через інститути освіти. Тут також слід визначити місце цінності освіти з-посеред інших соціальних цінностей, що потребує відповідного управлінського коригування у випадку потреби її посилення.

Належний рівень цінності освіти дозволяє забезпечити низку переваг для соціально-економічного розвитку регіонів. Такі переваги формуються в економічній, соціальній, культурній, духовній і управлінській площинах та їх узагальнення наведено на рис. 1.

Рис. 1. Цільове вираження підвищення цінності освіти *

 

* Складено автором

Вивчення процесів девальвації цінностей та їх впливу на регіональні освітні системи вимагає також урахування того факту, що виникає гостра необхідність підвищення духовно-інформаційної мобільності нації, при якій «вертикаль» руху закріплює тяглість (консервативність), а «горизонталь» відображає креативність (інноваційність) розвитку. Без її активізації важко увійти на рівноправних і конкурентних засадах у вільний світ шляхом національного, духовно-інтелектуального ренесансу. Вертикальна і горизонтальна форми духовно-інформаційної мобільності детермінують природну тяглість розвитку соціуму «по-вертикалі» через безперервність передавання від покоління до покоління традиційних знань, інформації в сфері рідної мови, національної освіти, народних звичаїв, церковних обрядів тощо. Водночас лише на базі набутої «вертикалі» переважно стимулюється генерування, широка соціалізація нових знань, тобто творення інформації «по-горизонталі» засобами вітчизняної науки, винахідництва, проектно-пошукових інноваційних робіт, патентно-ліцензійної діяльності, подання та впровадження різних ноу-хау [6, с. 22]. У випадку подальшої девальвації ціннісних орієнтацій українського соціуму це безумовно призведе до їх практичної втрати через вертикальні мобільні зв'язки, коли наступні покоління не зможуть отримувати той здобутий попередніми століттями досвід, який формувався у ході здобуття знань, практичних навиків та прикладних способів їх застосування.

Отже, однозначним висновком щодо впливів процесів ціннісних девальвацій на трансформації в регіональних освітніх системах є їх надзвичайна загрозливість. Така підвищена ризиковість зумовлюється подальшим регресивним відображенням на майбутніх поколіннях, які через духовно-інформаційну мобільність отримають деформовану систему цінностей, яка й надалі поглиблюватиме проблемність якісної організації освітнього процесу. Тому питання розвитку цінностей знань, якісного здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня та диплому про освіту, безперервного навчання тощо повинне бути серед пріоритетів національної й регіональної політики.

Література:

1. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества / В.Л. Иноземцев. - М.: Academia; Наука, 1998.

2. Жилінська О.І. Науково-технічна діяльність як об'єкт дослідження / О.І. Жилінська // Наука та наукознавство. - 2011. - №1(71). - С. 3-18.

3. Носова О. Про фундаментальні причини фінансових криз та життєздатність фінансових ринків у сучасній формі / О. Носова // Економіка України. - 2011. - №4. - С. 45-55.

4. Про освіту: Закон України від 23.05.1991 року №1060-XII: Законодавство України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

5. Проблеми та напрямки розвитку підприємництва у сфері освіти / Бутенко А.І., Сараєва І.М., Мергут А.І. - Одеса: Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2003. - 270 с.

6. Белебеха І.О. Українські державотворчі діалоги / І.О. Белебеха, С.Й. Вовканич. - Вип. 1. - Львів-Харків, 2010. - 52 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>