XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Джулій Л. В., Гуменюк К. В. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

к.е.н., доцент Джулій Лариса Василівна
студентка Гуменюк Катерина Володимирівна

Хмельницький національний університет

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

В багатьох розвинених країнах суб'єкти малого бізнесу є основою процвітання економіки та розвитку суспільства в цілому, оскільки вони забезпечують більшість ринку різноманітними послугами та товарами, створюють додаткові робочі місця, збільшують ВВП та є основними учасниками формування грошових фондів держави та органів місцевого самоврядування. Їх діяльність швидше можна відновити  в кризових умовах. Така організація бізнесу дозволяє реалізовувати свій потенціал окремим особам, адже малі підприємства створюються із ініціативи власника і на його ризик. Але суб'єкти малого бізнесу потребують державного регулювання, яке в свою чергу надавало б надійну базу для розвитку та процвітання як сектору малого бізнесу в економіці в цілому, так і кожного малого підприємства по окремості.

В Україні поки ще не створена відповідна база для максимально повного використання потенціалу малих підприємств. Але уряд і науковці працюють, про що свідчить низка законів та указів, що були прийнятті від часів  незалежності і до сьогодні, зміни в податковому кодексі, зміна і нові пропозиції щодо ведення обліку на малих підприємствах.

На нашу думку, впровадження спрощеної системи обліку і оподаткування в загальному є чудовою ідеєю і дійсно полегшує роботу бухгалтера та існування самого підприємства, але за умови, коли це робиться дійсно для суб'єктів малого підприємництва. Адже за думкою багатьох фахівців і науковців останній Податковий кодекс України не тільки не вирішує попередніх проблем, а й призводить до зменшення кількості суб'єктів малого та навіть середнього бізнесу.

Спрощену системи обліку  досліджували  такі  науковці,  як А. Василенко, М. Слатвінська, Є. Губар, І. Зоріна, І. Шершун  та інші. Василенко досліджував переваги при  застосуванні єдиного податку, а Шершун приділив увагу  питанням  обліку  доходів,  витрат  і  формування  звітності  за  єдиним  податком.  Проте,  у зв'язку  із  змінами  Податкового  кодексу  України,  не  було розглянуто ряд нововведень щодо застосування спрощеної системи оподаткування [1, с.10].

Спрощена система обліку - це така форма обліку, яка застосовується суто на малих підприємствах, з метою полегшення ведення обліку на останніх, що проявляється у скороченні облікової роботи при списанні витрат, які є пов'язані із виробництвом, реалізацією товарів та продукції, виконанням робіт та надання послуг. Вона заключається у  використанні спрощеного плану рахунків, застосування п'яти відомостей спеціальної форми для малих підприємств, оборотно-сальдової відомості та балансу і звіту про фінансовий результат за формою для малих підприємств.

При використанні спрощеної форми обліку передбачається два види списань витрат: із використанням рахунка 23 «Виробництво» і без його використання, тобто накопичення всіх витрат на рахунки 8 класу та їх списання по дебету 79 рахунка. Деякі науковці і вчені вважають, що при використанні такого методу списання витрат баланс доходів і витрат буде додержано лише приблизно, тому що коригування витрат щодо незавершеного виробництва проводиться тільки на суму прямих матеріальних витрат і прямих витрат на оплату праці, а не на всю його вартість. Крім того, порядок визначення справедливої вартості готової продукції сам по собі неоднозначний. Тому за їх думкою використання спрощеної системи обліку буде доцільним лише для підприємств, що виконують роботи та надають послуги, або займаються торгівлею, а тим, що займаються виробництвом, доцільніше вести звичайний облік.

На нашу думку, використання спрощеного плану рахунків, який носить рекомендаційний характер, дещо сковує дії бухгалтера і обмежує його при веденні бухгалтерського обліку. Це призводить до відміни субрахунків, які є необхідними для зрозумілості облікових записів, як для бухгалтера так і інших користувачів бухгалтерської інформації. Також наслідком цього є певні складнощі при складанні фінансової звітності, тому доцільно використовувати повноцінний план рахунків із застосуванням субрахунків.

Суб'єкти малого підприємництва, що використовують спрощений бухгалтерський облік, здійснюють облік необоротних активів тільки за первісною вартістю, не враховуючи зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості; не створюють забезпечення наступних витрат і платежів, а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення; відносять суми, які не визнаються Податковим кодексом України витратами або доходами, безпосередньо на фінансовий результат після оподаткування; поточну дебіторську заборгованість включають до підсумку балансу за її фактичною сумою.  На нашу думку, такий підхід спотворює результати діяльності і фінансової звітності, оскільки відображаються не всі витрати. Це ще раз доказує, що потрібно застосовувати звичайний план рахунків, який містить вище перечисленні рахунки і дозволяє їх обліковувати.

Також не одноразово піднімалось питання щодо використання при спрощеній формі обліку не подвійного, а простого запису. В Методичних рекомендаціях наведений алгоритм перенесення сум з одних регістрів до інших [2, 3]. Не можна стверджувати, що викладений спосіб зовсім не використовує принцип подвійного засобу, оскільки облікові регістри кореспондуються між  собою. Ми вважаємо, що бухгалтерський запис має бути подвійним, така система обліку є більш ціліснішою і зрозумілішою, оскільки дивлячись на проведення одразу можна зрозуміти звідки і куди «перейшла» дана сума.

З 1 січня 2012 року вступив силу Закон №4014, який змінив спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Найбільші зміни відбулися в системі переходу на спрощену форму. Тепер на спрощеній системі можуть працювати юридичні і фізичні особи, які самостійно вибирають спрощену систему обліку, за умови, що вони відповідають критеріям зазначеним в статті 1 розділу 14 ПКУ і зареєстровані в якості платника єдиного податку.

З 1 січня 2012 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.2011 року № 4014-VI. Він вніс ряд змін щодо спрощеної системи як обліку, так і оподаткування.

Перше нововведення полягає у поділі фізичних осіб на три групи і виокремлення юридичних осіб в четверту групу. Кожна група має свої критерії і відповідно ставку податку за якою буде оподатковуватись. Для третьої і четвертої групи ставки податку є однаковими, хоча в четверту групу входять юридичні особи із більшим правом найму людей і більшим оборотом, що є не зовсім справедливим по відношенню до третьої групи. Існують певні штрафи, які збільшують розмір податку, що треба сплатити при перевищенні граничної суми доходу, доходу отриманого від діяльності, що не є передбачена свідоцтвом платника єдиного податку, доходу отриманого при іншому способі розрахунку (крім готівкового та безготівкового) та інше.

Також введене певне коло обмежень щодо клієнтів, з якими можуть мати справу підприємці. Це звужує можливість отримувати більший прибуток і не дає можливості підприємству розвиватись на максимально можливу силу.

Висунутий список суб'єктів малого бізнесу, які не можуть бути платниками єдиного податку, близько шістнадцяти видів діяльності, та ті, що мають борг на дату подання заяви, окрім боргу в наслідок форс-мажорних обставин.

Для того, щоб оподатковуватись по спрощеній системі, потрібно подати заяву, форма якої має відповідати вимогам Міністерства фінансів України, та розрахунок доходу за попередній календарний рік до органів державної податкової служби. Свідоцтво видається у день отримання органом державної податкової служби заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування за умови, що заяву про обрання спрощеної системи подано у календарному місяці, в якому проведено державну реєстрацію. В іншому випадку воно видається протягом 10 календарних днів. Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково і безкоштовно. Останнє є досить позитивним моментом, оскільки не прийдеться поновлювати це свідоцтво кожного року.

Ще одним позитивним моментом у цих змінах є те, що платники єдиного податку звільняються від ряду податкових зобов'язань, що автоматично збільшує їх дохід.

Також встановлені терміни сплати податку, для кожної групи суб'єктів малого бізнесу окремо. Для першої групи платників податку звітним періодом є календарний рік, для другої, третьої та четвертої групи - квартал.

Після введення в дію змін про спрощене оподаткування пройшло досить мало часу і важко сказати чи це дійсно сприятиме покращенню стану сектору малого бізнесу і розквіту підприємницької діяльності малих суб'єктів, але поки є три позитивних моменти - безстрокова дія свідоцтва платника єдиного податку,  безоплатне його отримання та скасування сплати певної групи податків.  На даний момент ми можемо виділити тільки недоліки, такі як звуження кола потенційних клієнтів, розрахунок лише у грошовій готівковій чи безготівковій формі та значне обмеження кола суб'єктів за видами діяльності у можливості бути платниками єдиного податку. Це в свою чергу призводить до зменшення можливих доходів платників єдиного податку і можливого занепаду бізнесу тих, хто був обмежений в праві стати платником такого податку.

Отже, малі підприємства є основою розвитку повноцінної економіки країни, що є основою для соціальної, політичної та економічної стабільності. Тому з ціллю покращення  економіки та її розвитку досить доцільним буде застосування будь-яких заходів щодо полегшення здійснення діяльності малими підприємствами.

Виходячи із досвіду світової практики, доцільно зазначити, що таким заходом є застосування спрощеного режиму оподаткування, обліку та звітності. Тому потрібно застосовувати це і у нашій політиці, що спрямована на покращення та розвиток сектору малого бізнесу. Така система заходів діє на Україні, але вона досить не визначена та недосконала, оскільки вчені і науковці прогнозують скоріше крах малого бізнесу, ніж його розвиток за такого спрощеного оподаткування. Це сприяє розвитку тіньового бізнесу, приховання реального доходу від податкових служб з метою сплати меншої суми  податкового зобов'язання.

Також така система оподаткування, при якій всі суб'єкти малого бізнесу діляться на чотири групи, в основі яких лежить кількість найманих осіб, сприяє скороченню робочих місць. При обмеженні деяких видів діяльності в праві бути платниками єдиного податку призведе до занепаду цих галузей, можливо і зникнення їх в секторі малого бізнесу - як наслідок монополізація цього сектору великими підприємствами, і як можливий наслідок, підняття цін на даний вид послуги чи товару.

Цю систему обліку і оподаткування потрібно удосконалювати: покращувати законодавчо-нормативну базу, надавати кредити із низькими відсотками, збільшити кількість працівників, які б були допустимими для суб'єктів малого господарювання і не збільшували ставку податку, також збільшити допустиму граничну норму доходу. Всі ці заходи дозволять збільшити кількість робочих місць, дадуть можливість розгорнутись суб'єктам малого бізнесу і можливо скоротять відсоток підприємств, що ведуть подвійну бухгалтерію з метою зменшення суми податкових зобов'язань.

Покращення спрощеного оподаткування, обліку та звітності спростить роботу її бухгалтерам, дасть базу для розвитку самих малих підприємств і, як наслідок, покращить економіку країни в цілому.

Література:

•1.     Страхатова К. Е. Тенденції та перспективи спрощеної системи оподаткування в Україні / К.Е. Страхатова, М.О. Слатвінська //Збірник студентських наукових праць / ОНЕУ - Одеса - 2012р. - №1. - с.10-16.

•2.     Податковий Кодекс України від 28.04.2012 р., № 2755-VI. [Електронний ресурс] : [Режим доступу] - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

•3.     Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами. [Електронний ресурс] : [Режим доступу] - http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=98&ArtID=935

•4.     Закон України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України  щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 19.04.2012 р., № 4618-VI. [Електронний ресурс] : [Режим доступу] - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4014-17/page

•5.     Лозінська І. Методологічні особливості спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва/ І. Лозінська// Секція_6_2011_11_15-16 - 2011. [Електронний ресурс] : [Режим доступу] -http://sophus.at.ua/publ/2011_11_15_16_kampodilsk/section_6_2011_11_15_16/metodologichni_osoblivosti_sproshhenoji_sistemi_opodatkuvannja_obliku/8-1-0-205

•6.     Губіна І. Спрощена система:план переходу / І. Губіна // Бухгалтерія - 2012. - № 50 (985) - с.49-52.

•7.     Руденко В. Спрощена система:особливості переходу /В. Руденко // Бухгалтерія - 2012. - № 49 (984) - с.55-57.

8.      Казка для підприємців, - чи чого чекати підприємцям від спрощеной системи оподаткування в 2012 році [Електронний ресурс]: [Режим доступу]: - http://www.buhuslugi.com.ua/article/article1101.htm


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>