XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Джулій Л. В., Синюк О. О. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

к. е. н., доцент Джулій Лариса Василівна
студентка Синюк Олена Олегівна
Хмельницький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розкрито особливості управлінського обліку малих підприємств, його методи управління, принципи, передумови та проблеми. Також розкрито значення управлінського обліку в успішній діяльності малих підприємств.

Актуальність теми. У сьогоднішніх умовах розвитку економіки витримати конкуренцію досить важко не тільки підприємствам великого та середнього бізнесу, але й малого. Відповідно у малих підприємствах є значно менше ресурсів для реалізації своєї діяльності, і кожна одиниця власності підприємства повинна використовуватись розумно та з максимальною ефективністю. Дуже важливим аспектом успішної діяльності будь-якого малого підприємства є швидке та виважене прийняття управлінських рішень. Для цього керівникам потрібно мати необхідне та повне висвітлення проблем. Оскільки традиційний бухгалтерський облік не може повністю задовольнити такі потреби керівників, то саме ведення управлінського обліку є виходом із даної ситуації. Головним завданням управлінського обліку є формування та надання потрібної інформації для оперативного прийняття оптимальних рішень. Проте на практиці не усі керівники українських малих підприємств розуміють важливість ведення управлінського обліку, що створює певні перешкоди у діяльності підприємств. Адже управлінський облік забезпечує повне висвітлення фінансового стану підприємства щодня, а не за якийсь певний період, тому не можна применшувати важливість управлінського обліку та не приймати до уваги його данні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні  аспекти  теорії  та  вчення щодо  організації  та  ведення  управлінського обліку  досліджували  такі  вчені  як  О.С. Бородкін [2], С.Ф. Голов [3],  А. В. Калмикова, Т. В. Шрам [4] ,  Л.В.  Нападовська [6],  Хорнгрен Ч., Дж. Фостер [8], М.Г. Чумаченко [9] та багато інших.

Метою даної статті є характеристика та визначення особливостей управлінського обліку на малих підприємствах.

Основна частина. Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV управлінський облік ототожнюють з внутрішньогосподарським та подають як систему обробки та підготовки інформації для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Відповідно управлінський облік ведеться за рішенням підприємства, є його комерційною таємницею, не регулюється офіційно діючими нормативними актами, забезпечує підготовку інформації для прийняття управлінських рішень всередині підприємства.

Ми вважаємо, що дане визначення суті управлінського обліку є вузьким та неповним, оскільки управлінський облік не обмежується лише скупою обробкою інформації для керівника, а дозволяє побачити кожний елемент діяльності підприємства як цілу взаємопов'язану систему. Звичайно, для ведення управлінського обліку необхідне програмне забезпечення, яке б здійснювало не лише облік, але і  планування та моделювання діяльності підприємства. Управлінський облік повинен містити в собі послідовні операції з прийняття управлінських рішень та спрямовуватись на інформаційне забезпечення управління і контроль формування витрат та доходів, тобто сприяти підвищенню ефективності господарювання.

Головними об'єктами управлінського обліку є витрати і доходи підприємства, фінансові результати, попередньо відображені в фінансовому обліку. В управлінському обліку витрати перегруповуються за їхнім цільовим призначенням, тобто за видами продукції, замовленнями, процесами, стадіями виробництва, центрами відповідальності, сферами діяльності, регіонами реалізації продукції тощо.

Дані управлінського обліку здатні задовольнити всі інформаційні потреби внутрішніх користувачів: менеджерів, центрів відповідальності, керівників-власників.

Особливістю є те, що на малих підприємствах управлінські функції виконують не вузькоспеціалізовані служби та фахівці, а обмежена кількість керівників. Тобто якщо керівнику не вистачає знань для оцінки стану підприємства та прийняття рішень, то ніхто інший цього зробити не зможе, а враховуючи, що дуже часто на малих підприємствах присутнє поєднання посад, то підбір персоналу стає ще відповідальнішим. Відповідно потрібна хороша освіта кожному працівникові. Адже на малому підприємстві кожен працівник на вагу золота і від кожного окремого працівника залежить майбутнє підприємства. Про такий фактор не можна забувати, оскільки для великого підприємства не настільки гостро відчувається відсутність навіть 1 працівника.

Проаналізувавши вітчизняний та світовий досвід, можна виділити таку мету організації  управлінського обліку:

1) інструмент проведення фінансово-економічних розрахунків;

2) формування бази обґрунтування ефективних управлінських рішень;

3) інструмент калькулювання собівартості послуг, продуктів і інших об'єктів витрат;

4) інструмент реалізації контролю, оцінки і безперервного удосконалення організації обліку та діяльності підприємства.

Принципи, що притаманні тільки управлінському обліку:

• принцип оцінки результатів діяльності структурних підрозділів підприємства, що передбачає визначення тенденцій і перспектив кожного підрозділу в формуванні прибутку підприємства від виробництва до реалізації продукції;

• принцип комплексності, що передбачає разовий запис даних у первинних документах або виробничих розрахунках і багаторазове використання в усіх видах управлінської діяльності;

• принцип бюджетного методу управління, що виступає інструментом планування, контролю та регулювання і передбачає охоплення бюджетуванням виробництва, реалізації та фінансування підрозділів, а також підприємства в цілому;

• принцип залежності, який полягає в тому, що на різні альтернативні рішення відносяться тільки ті витрати, які залежатимуть від майбутнього вибору;

• принцип причинності, який полягає у тому, що до собівартості продукції повинні відноситися тільки ті витрати, які виникли внаслідок виробництва даної продукції.

Метод управлінського обліку включає в себе:

• елементи методу бухгалтерського обліку (зокрема, рахунки і подвійний запис; інвентаризація та документація; оцінка і калькулювання);

• елементи статистики (індексний метод);

• прийоми економічного аналізу (факторний аналіз);

• математичні методи (кореляція, лінійне програмування, спосіб найменших квадратів тощо).

Для забезпечення ефективності управлінського обліку на малому підприємстві його внутрішньогосподарська облікова політика повинна мати наступні необхідні складові:

- узгодження з фінансовим і податковим обліком;

- узгодженість дій бухгалтерії, менеджерів і власників;

- вибір початку фінансового року;

- вибір інформаційного періоду (не більше одного місяця, початок якого може не співпадати з календарним);

- складання кошторису на рівні підприємства і по центрах відповідальності;

- бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів по центрах відповідальності;

- вибір та розробка форм облікових, а також інформаційних регістрів.

Необхідність додаткових розрахунків з метою розподілу витрат за центрами відповідальності, звичайно, ускладнює облікову роботу на малому підприємстві, але результати її є дуже корисними для підвищення ефективності менеджменту, бо кожен керівник підрозділу бажає і має реальну можливість знати результати роботи саме своєї ділянки, що:

- підвищує його відповідальність за кінцевий результат;

- стимулює до пошуку резервів і покращання показників;

- дає реальну можливість використання вільних ресурсів підрозділу;

- дає можливість, за рахунок прозорості інформації, порівнювати результати роботи свого підрозділу з іншими і тим самим впливати на них;

- будувати відносини з керівництвом підприємства переважно економічними, а не адміністративними методами.

Отже, управлінський облік повинен займати головне місце в обліковій політиці кожного малого підприємства, якщо воно хоче здійснювати свою діяльність з максимальною ефективністю та прибутком.

Впровадження системи управлінського обліку відбувається вкрай повільно. Проаналізувавши проблеми його становлення на малих підприємствах, можна зробити висновок, що для створення ефективної системи управлінського обліку необхідний цілий комплекс відповідних передумов, а недотримання хоча б одного з них значно знижує ефективність функціонування всієї системи в цілому.

До передумов ведення ефективного управлінського обліку належать:

- зацікавленість й ініціатива керівників підприємств і організацій;

- наявність кваліфікованих фахівців;

- методики адаптування до окремих галузей;

- інформаційне забезпечення;

- адекватні системи бухгалтерського обліку і руху товару, робіт та послуг;

- вдосконалення організаційної та фінансової структури підприємства і методів управління.

У нашій країні більшість керівників малих підприємств досі в повній мірі не помічають реальних переваг, які дає правильне використання управлінського обліку, особливо перед конкурентами, не приділяють йому належної уваги.

Часто це пов'язано з тим, що в умовах становлення бізнесу керівництво більше уваги звертає, як правило, на інші проблеми:

- зниження податкового навантаження шляхом використання різних схем;

- створення структур під окремих людей;

- зростання обсягів продажів з відставанням у впровадженні систем детального обліку продукції;

- становлення бухгалтерського та податкового обліку;

- "політичні" питання і т.д.

Декілька років тому наша держава з метою підвищення якості облікової інформації реформувала принципи бухгалтерського обліку. Але на практиці це не було належним чином сприйнято керівниками та бухгалтерами. Причиною стало те, що бухгалтерський облік сприймається як необхідність з метою надання звітності у податкові органи, а не як джерело інформації, на підставі якої можуть прийматися правильні рішення. Також негативно впливає присутність податкового обліку, який, по-перше, відрізняється від бухгалтерського, а по-друге, його ведення є більш пріоритетним через те, що саме його найбільш контролюють податкові органи.

Тому, доки керівники малих підприємств не усвідомлять ряд переваг, що несе у собі управлінський облік, доти його повсюдне упровадження на українських підприємствах залишиться у мріях. Підприємство та його керівництво повинні самі для себе вирішити, чи потрібен їм такий вид обліку, чи бажають вони заробляти прибуток за будь-яких умов, чи при оптимальному використанні усіх своїх ресурсів та потужностей? Для цього й існує система управлінського обліку.

Однак найбільші складності для успішного впровадження управлінського обліку обумовлені особливостями діяльності окремих ланок народного господарства, в яких функціонують малі підприємства. При цьому мають бути враховані конкретні методичні підходи, які б дали змогу побудувати облік витрат та систему бюджетування відповідно до технології, узгодити з функціями витрат, а також запропонувати такі методи, які б допомогли створити належну систему контролю витрат. Таку схему впровадження управлінського обліку запропонував М. Чумаченко ще у 1999 р., однак ця проблема досі не вирішена.

Висновок. Основна перевага управлінського обліку полягає в тому, що використовуючи зовнішню та внутрішню інформації, він забезпечує потреби не тільки виробництва, а й маркетингу, управління дослідженнями та інших функцій бізнесу. Управлінський облік здійснює аналіз діяльності з ураху­ванням як поточних, так і довгострокових цілей, розробляє методи здобування інформації про вирішальні чинники успіху: витрати, якість, час тощо.

Таким чином, необхідність запровадження управлінського обліку на малому підприємстві пояснюється тим, що він повинен:

- бути корисним під час розроблення стратегії розвитку малого підприємства;

- допомагати керівництву приймати управлінські рішення щодо визначення сегменту ринку, розробки товару, встановлення цін тощо;

- контролювати бізнес (розподіл обсягів роботи i ресурсів, рівень запасів, контроль потоку коштів);

- допомагати оцінити отримані результати (аналіз витрат, ефективність праці, порівняльний аналіз діяльності);

- надавати інформацію в разі відхилення контрольованих показників функціонування малого підприємства від їх запланованих значень;

- привертати увагу керівництва i визначати центри, в яких виникли відхилення, з метою проведення коригування (здійснювати коригувальні дії).

Отже, управлінський облік представляє собою важливу систему численних взаємопов'язаних частин, що тісно функціонують одна з одною, а саме, люди, технології, мета, задачі, структура та функції.

Література:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990996.html].

2. Борідкін О.С. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція і організація // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. - №2. - С.74-75.

3. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. - К., 2003. - 704с.

4.  Калмикова А. В., Шрам Т. В. Роль управлінського обліку як інструменту управління підприємством [http://www.confcontact.com/2009_03_18/ek1_ kalmikova.htm].

5. Колос І., Гродецька Ю. Управлінський облік в Україні: реальність сьогодення [http://www.br.com.ua/inshe/Audit/10807-1.html].

6. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник. -К., 2004. - 554с.

7. Система управлінського обліку в Україні [www.emd.ru].

8. Хорнгрен Ч., Фостер Дж. Управленческий учет: учебник / Пер. с анг. - СПб, 2005. - 224с.

9. Чумаченко М. Управлінський облік в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. - №2. - С.45-53.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>