XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н. Галазюк Н.М., Касинець О. О., Якимів В.І. АЛГОРИТМ ТАРИФОУТВОРЕННЯ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ

к. е. н. Галазюк Н.М., Касинець О. О., Якимів В.І.

 Львівська комерційна академія

АЛГОРИТМ ТАРИФОУТВОРЕННЯ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ  У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ           

Процес тарифотворення на комунальні послуги природних монополістів грунтується на собівартості цих послуг. Основним недоліком витратного принципу тарифотворення є те, що він надає комунальним підприємствам можливість прямого чи опосередкованого отримання коштів з бюджету або від інших споживачів і тим самим робить їх не зацікавленими у зниженні собівартості послуг. При встановленні тарифів на комунальні послуги усі витрати, які пов'язані із зростанням цін на продукцію і послуги виробничо-технічного призначення, покладено на комерційних і промислових споживачів, що призводить до посилення диспропорцій між групами споживачів та позбавляє тарифну систему економічного змісту. Усе це зумовлює гостру необхідність у серйозному перегляді існуючих принципів тарифоутворення. Процес регулювання тарифоутворення, на наш погляд, повинен визначати порядок і механізм розрахунку тарифів на комунальні послуги та стимулювати ресурсозбереження на підприємствах, які надають ці послуги і переслідують мету економічного стимулювання скорочення питомих витрат матеріальних та енергетичних ресурсів при переході природних монополій на режим беззбиткового функціонування. Розрахунок тарифу на комунальні послуги ( ) повинен включати визначення розміру планових витрат природного монополіста на одиницю послуги з урахуванням потреби в ресурсах у натуральному виразі та базового прибутку природного монополіста (1):

image002227.gif ,   де:                                          (1)

image002228.gif- розмір групи витрат у собівартості комунальних послуг, грн;

l - кількість груп витрат у собівартості послуг;

П - базовий прибуток на одиницю комунальних послуг, грн.

Витрати за окремою групою витрат у собівартості на одиницю комунальних послуг (image002228.gif ) визначаються наступним чином (2):

image002229.gif , де:                                                     (2)

image002230.gif- розмір окремої статті витрат на одиницю комунальних послуг, грн;

n - кількість статей витрат у кожній групі витрат собівартості послуг.

Розмір окремої статті витрат у собівартості на одиницю комунальних послуг (image002230.gif ) обчислюється наступним способом:

image002231.gif, де:                                               (3)

 image002232.gif- розмір індивідуальних елементів в окремій статті витрат собівартості послуг, грн;

m - кількість індивідуальних складових витрат у структурі собівартості комунальних послуг;  

image002233.gif - запланований обсяг реалізації комунальних послуг у натуральних одиницях.

Розмір індивідуальних елементів витрат визначається за формулою (4): 

image002235.gif, де:                                                        (4)

image002236.gif - потреба j-го ресурсу у натуральному виразі, од.;

image002237.gif - ціна одиниці j-го ресурсу в період формування тарифу на комунальні послуги, грн.

В разі зміни ставок платежів, податків, мінімальної заробітної плати, орендної плати, інших обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси, інші ресурси, підприємства корегують базові тарифи для забезпечення повного відшкодування витрат операційної діяльності. Корегування статей витрат базового тарифу повинне вібуватися наступним чином (5):

image002238.gif, де:                                       (5)

image002239.gif- проіндексовані планові витрати, грн;

image002240.gif - статті витрат базового тарифу, що не індексуються, грн;

image002241.gif- статті витрат базового тарифу, що підлягають індексації, грн;

n - кількість статей витрат базового тарифу;

f  - кількість статей витрат базового тарифу,  що не індексуються;

image002242.gif- індекси фактичних змін цін виробників щодо і-тої статті витрат.

Для стимулювання економії ресурсів, природний монополіст при застосуванні методу регулювання тарифів через установлення їх граничного рівня використовує кошти, отримані внаслідок реалізації програми ресурсозбереження на відновлення активів та матеріальне заохочення працівників.

Розмір економії кожного виду ресурсу в натуральному виразі (image002243.gif ) визначається за формулою:

image002244.gif, де:                                              (6)

image002245.gif - розрахункова потреба в ресурсі;

image002246.gif - фактично спожитий обсяг ресурсу.

Після цього визначається розмір економії j-го виду ресурсу в натуральному вираженні (image002247.gif ) у розрахунку на одиницю обсягу реалізованих комунальних послуг  наступним чином (7):   

 image002248.gif ,                                                   (7)                

Розмір економії j-го виду ресурсу в грошовому вираженні на одиницю реалізованих комунальних послуг ( ) обчислюється так (8):

image002249.gif ,  де:                                                        (8)     

image002250.gif- ціна одиниці j-го ресурсу.

Фактично отримана економія j-го виду ресурсу в грошовому вираженні (image002251.gif ) розраховується за формулою (9):

image002252.gif  ,                                                     (9)

       Фактично оплачений обсяг комунальних послуг  визначається так (10):

image002253.gif                           (10)

Загальна фактична економія всіх видів ресурсів  image002254.gifу грошовому вираженні становитиме (11):

image002255.gif       (11)

Кошти, отримані в результаті економії ресурсів, природні монополісти можуть використати на фінансування науково-дослідних та проектно-конструкторських розробок у сфері ресурсозбереження; придбання та впровадження ресурсозберігаючих технологій, обладнання, патентів, ноу-хау; преміювання працівників, що досягли високих результатів у впровадженні ресурсозберігаючих технологій.

Розрахунок тарифів на послуги вітчизняних комунальних  природних монополістів включає кошти від операційної фінансової та інвестиційної діяльності, що передбачає оцінку можливостей забезпечення фінансування капітальних вкладень. При плануванні витрат на капіталовкладення, тариф для кожної категорії споживачів визначається наступним чином (12):

image002256.gif              (12)

Т - тариф на комунальні послуги для окремої категорії споживачів, грн;

image002257.gif - витрати на капітальні вкладення на фізичну одиницю комунальних послуг, грн;

image002258.gif - питома вага окремої категорії споживачів у запланованому обсязі послуг;

kі - питома вага окремої категорії споживачів у формуванні витрат на капітальні вкладення.

Найважливішим елементом тарифу є собівартість комунальних послуг. У минулому собівартість, як галузевий показник, природними монополіями нормативно не затверджувалася, що призвело до необгрунтованого зростання витрат. В умовах ринку розрахунок тарифів за таким «алгоритмом» став головною причиною їх зростання, що зумовлює гостру необхідність у серйозному перегляді існуючих методів тарифоутворення.

Література:

•1.  Башнянин Г.І. Мікроекономічні ринкові системи: метрологічні проблеми аналізу ефективності функціонування / Башнянин Г.І, Копич І.М., Чупик  І.О. - Львів: ЛКА, 2001. - С. 182.

•2.  Галазюк Н.М. Вплив державного регулювання на результати діяльності природних монополій / Галазюк Н.М. // Вісник Львівської державної фінансової академії. Львів: ЛДФА, 2006. - №11. - С. 25-30.

•3.  Гура Н. Облік цільового фінансування на підприємствах житлово-комунального господарства / Гура Н. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - №2. - С. 45-50.  

•4.  Дембицька Т.В. Проблеми розрахунку тарифів на послуги комунальних підприємств / Дембицька Т.В. // Формування ринкових відносин в Україні. - К., 2002. - Вип. 18. - С. 128-130.

•5.  Кужельний М.В. Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / Кужельний М.В. Лінник В.Г.  - К.: КНЕУ, 2001. - С. 334.

•6.  Мэнкью Н. Г. Принципы экономикс / Мэнкью Н. Г. - СПб.: Питер Ком, 1999. - С. 784.

•7.  Основні засоби: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. - № 92. -C.30

•8.  Коваленко Г. Слово про субсидії / Коваленко Г. // Юридичний вісник України. - 2002. - 23 лют. - С. 12.

•9.  Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник / Шаповал В.М., Аврамчук Р.Н, Ткаченко О.В. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - С. 288.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>