XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Калініченко З. Д. ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Калініченко З. Д.

 к.е.н., доцент кафедри економіки і маркетингу

Донецький національний технічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто інтерпретацію потенціалу підприємства не тільки як статичної   характеристики  діяльності, але і динамічної; наведено методику оцінки  інвестиційного потенціалу інтегрованих підприємств, визначено напрямки розвитку підприємств

 

Інтерпретація потенціалу підприємства і його розвитку стосується завдань,  які здатне виконувати підприємство з урахуванням реальних умов зовнішнього середовища.

 Сучасні структурні й функціональні зміни покликані привести основні компетенції підприємств у відповідність зі складними умовами розвитку. Використання потенціалу спрямоване на досягнення конкурентоспроможності  та  ефективної діяльності.

Основні результати дослідження. Використовуючи поняття потенціалу, можна розглядати дві складові: розвиток (формування потенціалу) і цільову діяльність (використання потенціалу). Формулювання завдання розвитку може виглядати в такий спосіб: необхідно вибрати варіант розвитку, при якому наявний потенціал допускав хоча б один спосіб досягнення необхідних результатів діяльності.

Якщо потенціалом є максимально можливий результат (у цьому випадку інвестиційний) при існуючих ресурсах, то він виражає насамперед не повну скоординованість використання інвестиційних ресурсів, не оптимальність організації інвестиційного процесу, а наявні можливості підвищення результативності інноваційної діяльності підприємства шляхом  формування інвестиційних ресурсів.

З економічної точки зору прийнятне наступне визначення інвестиційного потенціалу - це гранично можливий рівень внеску діяльності в поліпшення фінансових показників підприємства, досяжний при оптимальному використанні наявних інвестиційних ресурсів.

У кількісному вимірі - це величина, аналогічна інвестиційним можливостям, тобто максимально досяжна абсолютна ефективність інвестиційних проектів підприємства (крива інвестиційних можливостей), але, що співвідноситься не з кредитно-депозитним відсотком, а з фактичною ефективністю підприємства (загальною рентабельністю).

Сукупний інвестиційний потенціал підприємства  - це складна нелінійна функція потенціалів окремих видів ресурсів, яка повинна бути об'єктом конкретного творчого аналізу в кожному випадку. При цьому нам здається досить очевидним, що сукупний інвестиційний потенціал визначається, у першу чергу, найбільш сильною складовою ресурсної бази інвестиційного процесу, повна реалізація можливостей якої може бути здійснена при найменших фінансових витратах.

Поняття інвестиційного потенціалу дає не тільки статичну (фіксуючу)  характеристику нової діяльності, але і динамічну. Інвестиційна стратегія підприємства - це принципи, критерії, стратегічні індикатори, пріоритети, ціннісні установки матеріально-технологічної інвестиційної діяльності підприємства в цілому і  його підрозділів, а також програми розвитку, у яких вони реалізуються [1].

Іншим аспектом інвестиційного потенціалу є те, що інвестування - високовитратний комерційний процес, у ході якого однозначно негативно сприймаються неминучі ризики. Можна сказати, що прийнятні рівні ризиків інвестиційного процесу є дзеркальним відбиттям припустимих ймовірностей позитивного результату інноваційних розробок. Нормальним рівнем реалізації інвестиційного потенціалу є 50-70-процентна ймовірність позитивного результату, а найбільш «рішучі» учасники інвестиційної діяльності готові ризикувати й при 30-процентній впевненості в позитивному результаті [2].

Третьою характерною рисою інвестиційного потенціалу є взаємозамінність, альтернативність його елементів. Як одну з форм взаємозамінності елементів інвестиційного потенціалу  ва­рто розглядати заощадження виробничих ресурсів у результаті застосування нового обладнання, технології, енергії, інфор­маційних ресурсів і методів організації управління і виробниц­тва. У цілому завдяки цій характеристиці елементи потенціалу ма­ють здатність досягати збалансованої рівноваги елементів.

Четвертою системною характеристикою інвестиційного потен­ціалу є упорядкованість взаємозв'язків і взаємодія його елемен­тів. Це якісна і кількісна характеристику взаємо­зв'язків, виражена мірою відповідності і співвідношення факторів виробництва. Інтегральна дія елементів свідчить про наявність структур виробничого потенці­алу, співрозмірних його мінімальній і максимальній віддачі.

Одне із суттєвих питань організації успішного функціонування інтегрованих об'єднань у підприємницькому середовищі - моделювання на практиці форм і методів управління інвестиційною діяльністю, науково обґрунтованих з мотиваційної точки зору. Мотиваційна ефективність управління інтегрованим об'єднанням, на наш погляд, є найвищою, коли воно включає оптимальні інформаційні, економічні й організаційні заходи. Слід відзначити недоліки існуючих методичних підходів до оцінки формування інвестиційного потенціалу:

 - при розгляді понять повноти і ефективності використання інвестиційного потенціалу відсутня методика їх визначення в контексті підтримки прийняття управлінських рішень;

- не розроблено метод прогнозування економічної потужності, який дозволяє оптимально та раціонально втілити інвестиційний по­тенціал в економічні вигоди;

-алгоритми визначення показників оцінки інвестиційного  потенціалу визначаються за допомогою елементарних прийомів статистики, що має суттєві методичні недоліки.

Проблеми діагностики інвестиційного потенціалу, на наш погляд, можуть бути усунені застосуванням інформаційного підходу, який найбільш методично правильний і може бу­ти основою для розробки адекватної потужності підприємства. Методи оцінки інвестиційного потенціалу, що використовують­ся в умовах визначеності економічного середовища, складають основу всіх відомих методичних рекомендацій (табл. 1). Однак для їх практичного застосування в умовах інтеграційних процесів необхідне обґрунтування.

 Таблиця 1. Методи оцінки інвестиційного потенціалу інтегрованих підприємств в умовах визначеності і невизначеності середовища

Метод оцінки інвестиційних проектів Зміст методу
Методи оцінки, що використовуються в умовах визначеності економічного середовища
1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

Метод чистої приведеної вартості (NPV)

 

Метод визначення строку окупності інвестицій (РР)

 

Метод оцінки внутрішньої норми прибутковості інвестицій (IRR)

 

Метод оцінки індексу рентабельності (РI)

 

Метод оцінки коефіцієнта ефективності інвестицій (АRR)

Дисконтування грошових потоків за ставкою, що відповідає очікуваному середньому рівню позичкового відсотка на фінансовому ринку

Визначення періоду часу, упродовж якого сума чистих доходів, приведених на момент завершення інвестицій, дорівнює сумі інвестицій

Визначення ставки дисконту, при якій чиста приведена вартість реалізації інвестпроекту дорівнює нулю

 

Визначення частки співвідношення приведеного чистого доходу до стартових інвестицій (РI);

 

Визначення частки співвідношення середньорічного прибутку до середнього значення інвестицій (АRR)

Методи оцінки, що використовуються в умовах невизначеності економічного середовища
1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

5

Метод кращого стану

 

 

Модель оцінки капітальних активів (САРМ)

 

 

Арбітражна теорія оцінки

 

 

 

Метод порівняння прибутковості проекту із середньозваженою вартістю капіталу фірми (П/ДВС)

Концепція стратегічної чистої поточної вартості (спрощений метод дисконтування

Модифікація методу чистої поточної вартості для умов невизначеності. Застосовується ставка дисконту з поправкою на ризик інвестування

Оцінка можливої прибутковості портфеля цінних паперів у цілому. Обмеження: Модель розрахована на один інвестиційний період. Відсутні механізми прогнозування ризику и прибутковості

Не дозволяє оцінити ефективність інвестиційного портфеля з погляду середньої прибутковості і допускає, що на прибутковість активів може впливати не один фактор - ринковий ризик, а декілька

Інвестиційний проект береться до виконання, якщо очікувана прибутковість дорівнює або є більшою за вартість капіталу фірми.

Передбачається, що грошові потоки мають  вигляд лінійної функції від ставки прибутковості по ліквідних активах

Досить часто потенціал підприємства розглядають як сукупність векторів потенціалів, а загальний потенціал підприємства перевищує векторну суму окремих його складових елементів [1]. Для розрахунку потенціалу за допомогою синергетичного підходу рекомендується визначати коефіцієнти синергії, завдяки яким рівень потенціалу буде дорівнювати: а) не простій сумі ресурсів, а буде відбивати можливості їх вико­ристання; б) не моделі, що враховує фактичну динаміку показників оцінки теоретичні передумови. Можна запропонувати такі вимоги щодо формування структурної моделі системи напрямів аналізу:

1) загальнотеоретична інтерпретація, взаємозв'язок і цілі спрямування окремих показників;

2) забезпечення порівнюваності, єдиної спрямованості показників груп, усієї системи;

•3)  включення  у систему показників, що виступають як основні регулювальні параметри, опорні категорії;

•4)  розробка механізму  регулювання значень величин показників залежно від рівня використання ресурсів;

5) одержання прогнозу про спрямованість динаміки показників.

Висновки. Корпоративні об'єднання завойовують в країні якісні конкурентні переваги шляхом ефекту масштабу, який виражається, головним чином, у цільових перевагах і достатній диференціації продукції в межах конкретного сегмента ринку. Вони одержують більш широкі можливості збільшити свою ринкову частку й знайти стратегічні конкурентні переваги в результаті інвестиційної діяльності впровадження технологічних інновацій і посилення впливу на зміни у вітчизнянім законодавстві.

Література:

1. Масленникова Н. Цели развития организации через призму управленческих теорий. //Проблемы теории и практики управления, 2010.- № 6,- С. 77-83.

2.Розанова Н. Эволюция взглядов на природу фирмы в западной экономической науке  // Вопросы экономики, 2008,- № 1,- С.50-67.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>