XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Карпенко А. В., Понятенко І. А. ДОСЛІДЖЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

к. е. н., доцент Карпенко Андрій Володимирович, Понятенко Інеса Аліковна

Запорізький національний технічний університет

м. Запоріжжя

ДОСЛІДЖЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Персонал є основною цінністю підприємства, ключовим чинником його успішного розвитку, визначальною складовою конкурентоспроможності та стабільного положення в ринкових умовах [1]. Саме персонал є основним стратегічним ресурсом підприємства, що зумовлює необхідність формування відповідних принципів і методів управління, тобто реалізації кадрової політики, яка є сукупністю принципів, методів, форм організаційного механізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу. Тому питання кадрової політики, як складової кадрового господарства та економічної політики є актуальними в наш час.

Основними завданнями кадрової політики на підприємстві є своєчасне забезпечення організації персоналом певної якості і кількості відповідно до стратегії розвитку та раціональне використання персоналу [2]. Сьогодні управління персоналом набуває особливого значення, що зумовлює виникнення нових форм кадрової роботи з персоналом підприємства, які спрямовані на досягнення довгострокових результатів у сфері управління персоналом з урахуванням їх впливу на стратегічні цілі економічного розвитку підприємства [3].

Дослідження кадрової політики Приватного акціонерного товариства «Індустрія» дозволяє визначити ефективність її реалізації та обґрунтувати напрями її вдосконалення. Підприємство засноване в 1935 році в смт. Кушугум Запорізького району Запорізької області з виробництва і реалізації вапна. На початок 2012 р. на підприємстві працювало 115 працівників з яких 20 чоловік - співробітники апарату управління. За останні три роки кількість персоналу зменшилась на 11 працівників (табл. 1), що спричинило додаткові витрати на підготовку та перепідготовку нових співробітників, зниження протягом певного часу продуктивності праці не тільки нових працівників, які освоюють нові умови праці, а й тих, що звільняються.

Таблиця 1. Чисельність персоналу ПрАТ «Індустрія» на початок року

Категорія

 

Всього осіб Із загальної чисельності осіб
2010 2011 2012 чоловіки жінки
2010 2011 2012 2010 2011 2012
Чисельність штатних працівників, з них: 126 119 115 104 101 99 22 18 16
- закінчили вищі заклади освіти 1-2 рівня акредитації 96 94 94 75 88 87 11 6 7
- закінчили вищі заклади освіти 3-4 рівня акредитації 30 25 21 19 13 12 11 12 9

 

За 2010-2012 рр. більшість вибулих з підприємства становлять працівники з вищою освітою, що свідчить про відсутність на підприємстві досконалої кадрової політики. Така діяльність не стримує висококваліфікований персонал, тобто не дозволяє здійснювати ротацію, підготовку та перепідготовку кадрів.

Кадрова політика на підприємстві повинна визначати генеральний напрям і основи роботи з кадрами, загальні і специфічні вимоги до них. Її основною метою повинно бути своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб підприємства. У цілому, на підприємстві кадрова політика повинна проводитися за допомогою відділу кадрів і безпосередньо керівником підприємства.

Однак, в ПрАТ «Індустрія» відсутні цільові установки щодо реалізації дієвої кадрової політики. Підприємство немає прогнозу кадрових потреб, засобів оцінки праці персоналу, тобто кадрова праця являє собою рутинне функціонування яке направлене на ліквідацію непередбачених негативних наслідків праці. Стратегія розвитку підприємства направлена переважно на підняття престижу підприємства та реалізації продукції, в якій окреслене місце кадрам, проте фактично дана робота здійснюється з певними обмеженнями.

Управління кадрами на підприємстві повинно мати стратегічний і оперативний аспекти. Тобто повсякденна реалізація кадрової стратегії, а також одночасне надання допомоги керівництву, при виконанні ними завдань управління підприємством, повинно лежати в оперативній сфері управління кадрами. Кадрова стратегія підприємства повинна бути спрямована на дослідження атмосфери усередині підприємства, аналіз перспективи розвитку потенціалів робочої сили, узагальнення і попередження причин звільнення з роботи.

Негативною рисою кадрової роботи на ПрАТ «Індустрія» є відсутність на підприємстві стратегічного бачення відносно місця та ролі молодих спеціалістів, які здатні привнести нові риси в розвиток підприємства. Саме це вказує на доцільність залучення молоді та впровадження системи заходів для адаптації нових працівників до роботи і до трудового колективу.

Отже, кадрова політика ПрАТ «Індустрія» має пасивний характер, тобто керівництво за відсутності програми розвитку персоналу, координують кадрову роботу безпосередньо на ліквідацію негативних наслідків у соціально-трудових відносинах на підприємстві, тобто намагаються усунути їх будь-якими засобами, найчастіше не розуміючи основних причин виникнення. Тому керівництво змушене звертати значну увагу на персонал, його розвиток, оскільки він є одним з ключових факторів успішного функціонування підприємства. Необхідно ввести на підприємстві посадову ротацію, яка передбачає горизонтальне переміщення, дозволяє спеціалістам накопичувати досвід роботи, полегшує комунікацію із колегами інших підрозділів, сприяє ефективнішому використанню неформальних комунікацій, дозволяє усвідомити та проаналізувати проблеми інших виробничих та функціональних підрозділів. Крім того, доцільне застосування на ПрАТ «Індустрія» політики підвищення кваліфікації працівників, мотивації з врахування інтересів та потреб кожного працівника тощо.

Література:

1. Балабанова Л.В. Управління персоналом : навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. - К. : ВД "Професіонал", 2006. - 512 с.

2. Виноградський М.Д. Управління персоналом : навч. посіб. / М.Д. Виноградський, С.В. Бєляєва, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 504 с.

3. Мізюк Б.М. Основи стратегічного управління : Підручник / Б.М. Мізюк. - Львів : Магнолія. - 2009. - 544 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>