XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н. Коваль Л.С., Бірюкова О.Л. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

к. е. н. Коваль Л.С., Бірюкова О.Л.

Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В умовах трансформації економіки України підвищуються вимоги до оперативності та якості аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю суб'єктів господарювання. Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідна оперативна інформація про фінансові результати, яка сформована з урахуванням особливостей та обсягів діяльності підприємства. Важливим чинником, що сприяє своєчасному забезпеченню інформацією власників, інвесторів, менеджерів, інших користувачів є впровадження автоматизованих інформаційних систем аналізу.

Проведені дослідження свідчать, що в системі менеджменту більшість провідних підприємств Вінницької області не використовують спеціалізовані програми з аналізу на базі облікових даних, що підтверджує актуальність даної проблеми.

У розробку теоретичних, методологічних та прикладних питань аналізу фінансових результатів із використанням сучасних інформаційних технологій значний внесок здійснили вітчизняні вчені: В.І. Головко, Т.А. Демченко, П.В. Іванюта, С.В. Івахненков, Н.М. Лисенеко, Г. В. Митрофанов та ін.

Проте питання аналізу фінансових результатів вимагають додаткового дослідження та комплексного розв'язання з урахуванням вимог системи управління.

Аналіз фінансових результатів в умовах застосування сучасних інформаційних технологій ґрунтується на визначенні основних елементів процесу дослідження доходів, витрат та прибутку з метою формування взаємопов'язаних етапів виконання відповідних аналітичних процедур. В процесі аналізу розробляються логічно обґрунтовані алгоритми розрахунку аналітичних показників, на основі яких узагальнюються і оцінюються результати діяльності та приймаються управлінські рішення щодо подальшого розвитку підприємства [1. с. 85].

Головними завданнями аналітика з питань аналізу фінансових результатів є оцінка динаміки абсолютних та відносних показників, визначення ступеня впливу окремих факторів на зміну прибутку та виявлення невикористаних резервів, які в майбутньому збільшать очікуваний результат.

Для реалізації вищезазначених завдань використовують аналітичні програми, що дозволяють розрахувати основні коефіцієнти прибутковості за даними фінансової звітності.

Серед програм аналізу фінансових результатів підприємства найбільшого розвитку і розповсюдження набули програми ретроспективного аналізу, який проводиться на основі даних фінансової звітності підприємства за декілька звітних періодів. До таких програмних продуктів належать аналітичні програми  «ИНЭК-АФСП», «ИНЭК-Аналитик», «1С:Финансовое планирование», «Audit Expert», «Project Expert», «Альт-Финансы». Вище зазначені програмні продукти дозволяють на основі вихідної облікової інформації автоматично розраховувати необхідні фінансові показники та коефіцієнти, отримувати пояснення для їх конкретних значень.

Використання даних програмних продуктів для фінансового аналізу забезпечують підвищення системності аналізу, вплив на результати діяльності підприємства широкого кола внутрішніх і зовнішніх факторів, достовірність та надійність отриманих результатів, опрацювання значних масивів вхідної інформації та проведення багатоваріантного стратегічного аналізу.  Разом з тим, їх вартість достатньо висока, вони є суто спеціалізованими та розраховані на великі підприємницькі структури.

Основною інформаційною базою аналізу є дані бухгалтерського обліку, оскільки в системі обліку формується понад 60% інформації, яка використовується для прийняття управлінських рішень [2. с. 58], тому доцільно при впровадженні автоматизованих інформаційних систем аналізу фінансових результатів застосовувати вже існуючі на підприємстві програми з автоматизації бухгалтерського обліку. Таким програмним продуктом виступає конфігурація «Финансовое планирование для Украины» системи «1С:Предприятие 7.7», який використовується більшістю вітчизняних підприємств, установ та організацій.

Аналіз фінансових результатів за допомогою конфігурації «Финансовое планирование для Украины» системи «1С:Предприятие 7.7» пропонується здійснювати двома методами. Так, з метою проведення аналізу доходності та рентабельності в динаміці можна використати показники звіту «Фінансовий аналіз». Недоліком даного методу є відсутність можливості проведення факторного аналізу та внесення коригувань у методику розрахунків.

Другий метод проводиться шляхом аналізу оборотів по статтях за обраний цикл планування та розрахунку коефіцієнтів. Даний метод реалізується на основі звіту «Обороти по статтях» та передбачає розподіл доходів та витрат на змінні та постійні. Звіт можна сформувати за структурою довідника статей, де у вихідній таблиці «Розрахунок рентабельності» дані відображаються за кожен період окремо та наростаючим підсумком. Перевагами другого методу є подання вихідної інформації в табличній формі, наочна текстова інтерпретація формул та наявність зрозумілого інтерфейсу.

Проведення аналізу фінансових результатів з використанням інформаційних технологій та управлінська інтерпретація одержаних висновків дозволять знайти оптимальний шлях розвитку, розробити програму фінансового оздоровлення підприємства,  обґрунтувати інвестиційне рішення. Порушені у даних тезах питання не є вичерпними і потребують подальшого дослідження з точки зори стратегічного підходу.

Література:

•1.     Митрофанов Г.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: Київ. нац. торг. - екон.  ун-т,  2002. -  301 с.

•2.     Іванюта П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Навчальний посібник . - К.: Центр учбової літератури,  2007. -  108 с.

  e-mail: birolg@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>