XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Ковтун Е. О., Мязіна А. Ю. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ, ЯК ОСНОВА ПОДАЛЬШОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА СВІТОВОМУ РИНКУ

к. е. н., доцент, Ковтун Едуард Олександрович , Мязіна Аліна Юріївна

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ, ЯК ОСНОВА ПОДАЛЬШОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА СВІТОВОМУ РИНКУ

    У статті розкрито питання конкурентоспроможності підприємства учасника світової торгівлі .Також у статті виокремлюються фактори що впливають на конкурентоспроможність підприємства.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, фактори, потенціал підприємства, конкурентоспроможність продукції.

Актуальність проблеми. Однією з основних економічних категорій сьогодення є конкурентоспроможність, що в загальному вираженні показує здатність до конкуренції на тому чи іншому ринку. Стрімкий розвиток світових ринкових  процесів, інтенсифікація проявів глобалізації змушує підприємства, що оперують на світовому ринку, по-новому поглянути на конкурентне середовище. В умовах ринкових відносин відбувається зіткнення інтересів різних підприємств, але економічний виграш отримують лише ті, що мають сильні конкурентні переваги. В умовах ринкової економіки та зростання конкуренції на ринку питання підвищення конкурентоспроможності підприємства та їх продукції набуває дедалі більшої зацікавленості у науковців і практиків, що й зумовлює актуальність

дослідження даної проблеми. Вагомий внесок у дослідження питань формування конкурентоспроможності підприємства зробили Г. Азоєв, І. Акімова, І. Ансофф, Я. Базилюк, В. Винокуров, А. Воронкова, А. Градов, Ю. Іванов, М. Кизим, Дж. Макартур, В.Павлова, В. Пономаренко, М. Портер, Дж. Робінсон, С.Савчук, Дж. Стіглер, Войчак.

Незважаючи на значний загальний внесок у дослідження проблеми формування конкурентоспроможності підприємства, до окремих аспектів видокремлення та впорядкування факторів конкурентоспроможності науковці підходять неоднозначно. Відсутність загальної теорії, що забезпечувала б встановлення складових елементів, обґрунтовувала б послідовність формування конкурентоспроможності підприємства та систематизувала фактори, що визначають її рівень, ускладнює можливість формування та використання ефективного механізму управління конкурентоспроможністю та зменшує шанси підприємств на досягнення та підтримку необхідного рівня конкурентних переваг. 

Постановка проблеми. Метою статті є дослідження конкурентоспроможності підприємства та її значення для подальшого розвитку та завоювання більшого і стабільного сегменту ринку, що веде за собою подальший розвиток підприємства.

Результати дослідження. У конкурентній економіці будь-який її суб'єкт намагається здобути вигідніше становище, отримати кращі результати, забезпечити стійкі позиції у певних географічних і часових координатах, максимально подбати про свої перспективи. Досягти цього він зможе завдяки вмілому створенню і використанню своїх конкурентних переваг. Взагалі конкурентоспроможність досягла такого важливого значення в період розвитку світового ринку та закріплення позицій на ньому різних виробників, після того як пропозиція почала переважати попит і підприємства були змушення розпочинати боротьбу за споживача, використовуючи і розвиваючи свою конкурентоспроможність. Практика розвитку конкурентоспроможності в  Україні, порівняно з іншими країнами світу, розпочалась порівняно не давно, після розпаду СССР, тоді попит навпаки перевищував пропозицію і як такої  необхідності розвитку конкурентних переваг не було. Отже, конкурентоспроможність підприємства це - це його комплексна порівняльна характеристика, яка відображає  ступінь переваг над підприємствами-конкурентами по сукупності оціночних показників діяльності на певних ринках, за певний проміжок часу.[1]

 Тобто, конкурентоспроможність можна оцінювати шляхом порівняння конкурентних позицій кількох підприємств на пев­ному ринку. В економіці конкурентоспроможність означає відповідність вимогам ринку, адекватність потребам споживачів, здатність конкурувати на всіх рівнях економічного буття (товар, підприємство, галузь, національна економіка тощо).

   Виробництво та реалізація конкурентоспроможних товарів є обов'язковою умовою конкурентоспроможності підприємства. Для її забезпечення необхідна систематична робота протягом всього виробничо-господарського циклу, наслідком якої є конкурентні переваги підприємства. Важливою передумовою формування конкурентоспроможності підприємства є вивчення сукупності факторів, вплив яких може підвищувати та зменшувати її загальний рівень.

   Поняття "фактор" походить від лат. factor - той, що робить, той, що виготовляє. Зазвичай, він визначається як істотна обставина в явищі, процесі; що досліджується, вихідна складова чого-небудь.[5]

   Забезпечення конкурентоспроможності підприємства необхідно розгля­дати як одне з найважливіших стратегічних завдань, а фінансовий стан і особ­ливо фінансову стійкість підприємств - як засіб управління конкурентоспро­можністю підприємства на перспективу. [3]

   Важливим аспектом покращення конкурентних позицій є те, що  аналіз факторів допомагає виявити слабкі і сильні сторони як підприємства так і його конкурентів, що дає змогу на розвиток і в майбутньому на покращення і зміцнення конкурентних переваг.

   Також при формуванні стратегічної системи управління конкурентоспроможністю важливим окреми пунктом є :

1) розробка і реалізація заходів на державному рівні з позицій забезпечення умов для розвитку спри­ятливого конкурентного середовища;

2)  це вдосконалення нормативно-правової бази;

3) формування ефективної конкурентної політики, постійна адаптація до світових стандартних вимог, сприяння чистій конкуренції;

4) створення сприятливого інвестиційного клімату й умов для ефективно­го залучення інвестицій ,що також напряму залежить з покращенням нормативної бази;

5) зниження вхідних бар'єрів, пов'язаних із започаткуванням і функціону­ванням суб'єктів підприємства;

6) боротьба з корупцією, злочинністю

7) стимулювання і підтримка інноваційної діяльності.

Висновки. Найважливішими факторами конкурентоспроможності підприємства є техніко-технологічний рівень, інноваційний потенціал, здатність до організаційно-виробничого, технологічного маневру відповідно до розвитку кон'юнктури ринку і потреб споживачів, якість товару, регулярного оновлення його асортименту, культури обслуговування населення. Тобто, наскільки повно виконується основна функція торгівлі - задоволення попиту.

Література:

1.  Войчак А.В Конкурентні переваги підприємства : сутність та класифікація / А.В. Войчак, Р.В.Камишніков //Маркетинг в Україні. - 2005. - № 2. -  С.50 - 53

2.  Зозулев А. Об усилении конкурентных преимуществ предприятия / А. Зозулев // Экономика Украины. - 2003. - № 8. - С. 33-38

3.Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємства: навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна. - К.: ВД «ПРОФЕСІОНАЛ», 2006. - 336 с.

4. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції"

5. Р. І. Жовновач, кандидат економічних наук, докторант Класичного приватного університету «ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»
 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>