XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Кришталь Т. М. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ІНФРАСТРУКТУРИ

к. е. н., доцент, Кришталь Тетяна Миколаївна

Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ІНФРАСТРУКТУРИ

Сучасна наукова парадигма трактує поняття «інфраструктура» з огляду на методологічні походи вітчизняних та зарубіжних науковців. Найбільш евристично значущим є наступне визначення: інфраструктура - це система загальних умов й інститутів забезпечення суспільного відтворення, яка об'єктивно сформувалася в результаті суспільного поділу праці в рамках національного господарства і кожної її ланки, що є сукупністю раціональних техніко-технологічних, організаційно-економічних, інформаційних, соціальних та інших взаємозв'язків з ефективного обслуговування функціонування структуроутворюючих видів економічної діяльності і життєзабезпечення населення.

Разом з тим, недоцільність характеризувати інфраструктуру виключно як матеріально-речові елементи пов'язана з тим, що предметом дослідження більшості науковців є також суспільно-виробничі відносини з приводу людської діяльності, спрямованої на створення умов процесу відтворення. Як економічна категорія інфраструктура відображає виробничі відносини стосовно діяльності різних об'єктів, спрямованої на створення комплексу загальних умов для забезпечення економічного зростання та життєдіяльності населення країни. Відтак під об'єктом інфраструктури розуміють цілісний функціонуючий процес, дія якого створює загальні умови суспільного виробництва та соціального прогресу [1, с.21].

Економічний зміст інфраструктури розкривається і через систему її функцій. Перша і найбільш значуща функція інфраструктури, яка безпосередньо випливає з її економічної сутності, що орієнтовано на створення загальних умов для ефективного функціонування структуроутворюючих видів економічної діяльності в національному господарстві країни в цілому, в регіонах, на рівні підприємств та їх об'єднаннях.

Наступна функція інфраструктури, нерозривно пов'язана з попередньою, - системоутворююча. Вона сприяє забезпеченню єдності всіх фаз відтворення в національному господарстві в цілому і в кожній його структурній ланці шляхом встановлення взаємозв'язків в цьому процесі.

Третя функція інфраструктури полягає в забезпеченні нерозривності раціональних товарних, грошових, інформаційних та інших взаємопов'язаних між собою потоків, що створюють загальні умови для динамічної стійкості відтворення в необхідних масштабах. Таким чином, інфраструктура є чинником, умовою прискорення обороту капіталу в базових галузях національного господарства в цілому і у всіх його ланках.

Однією з основних функцій інфраструктури є створення загальних умов для підвищення ефективності відтворення. Відомо, що в інфраструктурному комплексі, як правило, не створюється продукт як такий, його основний продукт - послуги, у зв'язку з чим виникають труднощі під час визначення, якісного вираження ефекту, результату, створюваного у сфері інфраструктурного обслуговування.

Непрямий результат інфраструктурної діяльності обумовлений ефектом суспільного поділу праці, спеціалізацією інфраструктурного комплексу. У базових галузях в результаті відособлення сфери інфраструктурного обслуговування посилюється спеціалізація, що сприяє зниженню витрат виробництва, прискоренню обороту виробничого капіталу. У результаті це підвищує ефективність виробництва в одиницю часу або протягом певного часового періоду.

Для реалізації функцій інфраструктури необхідна її організаційна складова. На рівні загального поділу праці в її складі виділяють крупні галузі: транспорт, зв'язок, енергетику, матеріально-технічне забезпечення, оптову й роздрібну торгівлю, науку, освіту, охорону здоров'я, інформаційне забезпечення, комунальне господарство тощо. Кожна з названих складових має свою структуру, починаючи з підгалузей і закінчуючи інфраструктурою основних структурних підрозділів національного господарства.

Для цілеспрямованого дослідження й управління інфраструктурним комплексом в економічній літературі пропонуються численні класифікації його структурних елементів, і це цілком логічно, оскільки кожна класифікація інфраструктурних елементів повинна розроблятися з певною метою і у зв'язку з цим її елементи повинні ідентифікуватися на основі чітко виражених критеріїв. Головне - в кожній класифікації витримати ідентифікацію інфраструктурних елементів на основі єдиної класифікаційної ознаки [2, с.26].

В науковій думці існують різні підходи щодо проблеми класифікації інфраструктури, а також її виробничої, соціальної, інституціональної, ринкової та інших складових. Всі вони мають важливе значення для аналізу різних рівнів інфраструктурного забезпечення суспільства й, насамперед, уточнення економічної ролі соціальної інфраструктури в регіональній системі життєзабезпечення населення.

Таким чином, інфраструктура становить підсистему загальних умов виробництва, що забезпечують функціонування ключових структуроутворюючих галузей народногосподарського комплексу в цілому, а також регіонального комплексу як основної структурної ланки народного господарства шляхом встановлення численних зв'язків - технологічних, виробничих, економічних, організаційних тощо.

Література:

•1.       Біленький П.Ю. Механізми розвитку ринкової інфраструктури в Україні // Вісник. - 2002. - № 4. - С. 21.

•2.       Палійчук М. В. Функціонування інфраструктури регіонального розвитку на основі віртуальної організаційної структури матричного типу / М. В. Палійчук, В. В. Шкварилюк, В. В. Попович, В. П. Петренко // Регіональна економіка. - 2008. - № 4. - С. 24-31.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>