XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Квасницька Р. С., Возна С. А. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

к. е. н., доцент, Квасницька Раїса Степанівна

Возна Світлана Андріївна

Хмельницький національний університет­­

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Актуальність. Розвиток малого підприємництва є важливим фактором структурної перебудови економіки, забезпечення насиченості ринку товарами та послугами, створення конкурентного середовища, поповнення доходів бюджетів країни, створення робочих місць, прискорення науково-технічного прогресу. Світовий досвід доводить, що суб'єкти малого підприємництва роблять значний внесок у забезпечення економічного зростання, якого так потребує Україна, тому дослідження розвитку малого бізнесу є досить актуальним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми малого підприємництва в Україні досліджували Л. Буряк, З. Варналій, В. Дмитрієва, Н. Колесник, І. Максименко, В. Мурзов, В. Овчаренко, А. Павлюк, О. Прокопенко, С. Реверчук, О. Стороженко, О. Титаренко, О. Хорольський  та інші. В їхніх  працях висвітлені окремі аспекти розвитку малого підприємництва та його значення для економіки держави. Проте недостатньо висвітленими залишаються  саме фінансові аспекти розвитку малого підприємництва.

Мета. Аналіз фінансових показників розвитку малого бізнесу в Україні, дослідження сучасного стану оподаткування діяльності малих підприємств, а також виявлення основних проблем і напрямків покращення фінансового забезпечення їх розвитку.

Виклад основного матеріалу. Мале підприємництво - це самостійна, систематична, ініціативна господарська діяльність малих підприємств та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку [3, с. 84].

Згідно з статтею 55 розділу ІІ Господарського Кодексу України суб'єктами малого підприємництва є:

- фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

- юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України [1].

Розглянемо показники, якими характеризується розвиток суб'єктів малого підприємництва у 2009-2010 роках (таблиця 1).

Таблиця 1. Показники розвитку суб'єктів малого підприємництва у 2009-2010 роках [4], [5].

Показник Роки Темп приросту,%
2009 2010
Кількість суб'єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць 661 464 -29,80
Кількість малих підприємств
на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць
75 63 -16,00
Частка малих підприємств  від загльної кількості підприємств, % 93,7 92,9 -
Фінансові показники на кінець року, млн грн
Власний капітал      
всього по підприємствах 1269537,7 1426711,6 12,38
по малих підприємствах 329240,5 419533,1 27,42
в т.ч. статутний капітал      
всього по підприємствах 742871,7 767041,1 3,25
по малих підприємствах 341186,1 340131 -0,31
Довгострокові зобов'язання      
всього по підприємствах 608823,1 675619,4 10,97
по малих підприємствах 195126,9 216346,5 10,87
Поточні зобов'язання      
всього по підприємствах 1705408,3 1891268,2 10,90
по малих підприємствах 569763,3 576501,1 1,18
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування малих підприємств (сальдо) -21209,9 1148,8 105,42
прибуток 32952,8 49319 49,67
збиток -54162,7 48170,2 188,94
Чистий прибуток (збиток) підприємств (сальдо) -25438,6 -2759,0 89,15
прибуток 29731,6 46197 55,38
збиток 55170,2 48956 -11,26

Отже, малі підприємства займають досить значну частку серед всіх підприємств України, яка перевищує 90%. Але у 2010 році порівняно з 2009 роком ця частка скоротилася на 0,8%. У 2010 році зменшилась і кількість суб'єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення на 197 одиниць або майже на  30% і становила 464 одиниці. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у 2010 зменшилась  на 12 одиниць ( тобто на 16%). Тобто у 2010 році простежується зменшення кількості суб'єктів малого підприємництва.

Розглянемо детальніше фінансові показники, якими характеризується діяльність суб'єктів малого бізнесу. Обсяг власного капіталу малих підприємств у 2010 році зріс на 27,42% і становив 1426711,6 млн грн. Власний капітал суб'єктів малого підприємництва становив у 2009 році 25,93% від обсягу власного капіталу всіх підприємств України, а у 2010 році - 29,41%. Статутний капітал малих підприємств у цьому ж році зменшився на 1055,10 млн грн (0,31%), відповідно зменшилась і частка статутного капіталу малих підприємств в статутному капіталі всіх українських підприємств з 45,93% у 2009 до 44,34% у 2010 році. Очевидно, що малі підприємства займають немалу частку у власному та статутному капіталі загальної кількості підприємств.

Проаналізувавши динаміку довгострокових зобов'язань малих підприємств,  можна відмітити, що їх обсяг збільшився у 2010 році на 10,87%, але частка у довгострокових зобов'язаннях українських підприємств практично не змінилась (оскільки обсяг довгострокових зобов'язань інших підприємств теж зріс).

Обсяг поточних зобов'язань теж збільшився, їх темп приросту становив у 2010 році відносно 2009 року 1,18%, при цьому частка малих підприємств у поточних зобов'язаннях всіх підприємств зменшилась з 33,41% до 30,48%. Це свідчить про те, що обсяг поточних зобов'язань всіх підприємств зростав більшими темпами, аніж поточні зобов'язання малих підприємств.

Варто звернути увагу на те, що у 2010 році відбувається покращення фінансової результативності діяльності малого бізнесу в Україні порівняно з попереднім 2009 роком. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо) у 2009 році були від'ємними (-21209,9 млн грн), а у 2010 склали 1148,8 млн грн. Негативний фінансовий результат у 2009 році зумовлений впливом фінансової кризи, що спричинила зменшення попиту на внутрішньому та зовнішньому ринках.

При цьому, якщо розглянути чистий прибуток малих підприємств, то можна помітити, що фінансовий результат від діяльності малих підприємств після оподаткування є збитковим. Але у 2010 році, порівняно з 2009 роком, збиток малих підприємств значно знизився (на 22679,60 млн. грн. або на 89,15% і склав -2759 млн. грн). Варто зазначити, що при цьому великі та середні підприємства України у 2010 році є прибутковими (тобто їх чистий прибуток (сальдо) є додатнім). Чому ж саме діяльність малих підприємств характеризується такою збитковістю?

Це можна частково пояснити тим, що малий бізнес є найбільш вразливим та незахищеним перед викликами фінансової кризи, а тому потребує підтримки з боку держави. На думку О. Іванілова, основними проблемами розвитку сектору малого бізнесу є:

- неопрацьованість законодавства як з питань розвитку малого підприємництва, так і підприємництва в цілому;

- недосконалість оподаткування, що змушує деяких суб'єктів малого підприємництва йти в тіньову економіку;

- недостатня державна фінансова-кредитна і майнова підтримка малих підприємств;

- відсутність дієвого механізму реалізації державної політики щодо підтримки малого бізнесу;

- обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення;

- недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності [6, С 115-116].

Фінансова підтримка малого бізнесу з боку держави охоплює насамперед фіскальні методи впливу, які реалізуються, безпосередньо, через систему оподаткування. Протягом останнього часу податкове законодавство України зазнало значних змін. Система оподаткування малого підприємництва, що існувала в Україні до прийняття Податкового кодексу створювала значне податкове навантаження на суб'єктів підприємницької діяльності України. На даний момент для суб'єктів малого бізнесу запроваджена спрощена система оподаткування [8, С. 136]. Спрощена система оподаткування в Україні дає право не платити безліч податків і зборів, що зменшує податковий тиск та спрощує ведення бухгалтерії. Спрощену систему оподаткування (єдиний податок) можуть використовувати як фізичні особи-підприємці, так і юридичні особи, які відповідають встановленим законодавством критеріям. Починаючи з 01.01.2012 року суб'єкти спрощеної системи оподаткування поділялися на 4 групи, але Законом України № 5083-VI від 05.07.2012 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та в зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні" введено п'яту та шосту групу платників єдиного податку:

- 1 група - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках і здійснюють господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом року не перевищує 150 тис. грн  Єдиний податок становить для них від 1% до 10% мінімальної заробітної плати;

- 2 група - підприємці, що використовують працю не більше 10 найманих осіб, а обсяг доходу не перевищує 1 млн грн, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, в т.ч. побутових, платникам єдиного податку і населенню, виробництво і продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. Єдиний податок для них складає від 2% до 20% мінімальної заробітної плати;

- 3 група - особи, які мають не більше 20 найманих осіб, а обсяг доходу не перевищує 3 млн грн. Єдиний податок становить 3% від отриманої виручки за умови сплати ПДВ або 5% без сплати ПДВ;

- 4 група - юридичні особи, середня кількість робітників яких становить не більше 50 чоловік, а обсяг доходу не більше 5 млн. грн. Єдиний податок для них визначається так само, як і для третьої групи;

- 5 група - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб, а обсяг доходу не перевищує 20 млн грн.  Єдиний податок складає 7% доходу у разі сплати ПДВ або 10% доходу - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку;

- 6 група - юридичні особи, у яких середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб, а обсяг доходу не перевищує 20 млн грн. Єдиний податок визначається так само, як і для п'ятої групи [2].

65-70% всіх підприємців на спрощеній системі оподаткування складають особи, що відносяться до 1 та 2 груп платників [8, С. 137].

Спрощена система податку дає можливість не сплачувати: податку на прибуток підприємств; податку на доходи фізичних осіб у частині доходів, що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою; ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку з операцій з поставки товарів, робіт, послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України, визначеними відповідними положеннями Податкового Кодексу; земельного податку, крім земельного податку за ділянки, які не використовуються для здійснення підприємницької діяльності; збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства [2].

Отже, спрощена система оподаткування має свої переваги, а саме:

- зменшується кількість податків і зборів, що сплачуються;

- значно полегшується облік господарської діяльності платників та оформлення їх податкової звітності;

- надається право фізичним особам не застосовувати при розрахунках зі споживачами реєстратори розрахункових операцій;

- надається право вибору реєстрації як платника ПДВ;

-  сфера застосування єдиного податку набагато ширша.

Поряд з перевагами спрощеній системі притаманні й недоліки, такі як:

- сума єдиного податку фізичної особи-платника податків сплачується авансом за звітний період (квартал). При цьому не враховується, чи буде фактично отримано доход від здійснення діяльності за звітний період;

 - обмеження за способом розрахунків з юридичними особами;

 - елемент подвійного оподаткування в спрощеній системі за ставкою єдиного податку за умови сплати ПДВ (податок розраховується з суми виручки, включаючи ПДВ, що надходить від покупців) [9].

Висновки. Отже, мале підприємництво є одним з найбільш ефективних та корисних для країни, яка розвивається у ринкових умовах. Однак рівень його розвитку у нашій країні залишається незадовільним. Тому для забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні необхідна виважена державна політика стимулювання такого сектору за допомогою податкових, фінансових, інституційних інструментів [7, С. 238]. Варто виділити такі основні моменти у сучасному розвитку малого підприємництва:

- частка малих підприємств до загальної кількості підприємств України є досить значною і становила у 2010 році  92,9%;

- кількість суб'єктів малого підприємництва у 2010 році значно зменшилась, що свідчить про наявність несприятливого економічного та політичного клімату для їх розвитку;

- статутний капітал малих підприємств складає значну частку у статутному капіталі загальної кількості підприємств (44,34% у 2010 році);

- у 2010 році спостерігається поліпшення фінансових результатів діяльності малих підприємств;

- спрощена система оподаткування має свої переваги для суб'єктів малого підприємництва, але все ж таки має і недоліки.

Напрямками покращення розвитку суб'єктів малого підприємництва є:

- вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності;

- вдосконалення діючої системи оподаткування;

- активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва;

- сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва;

- впровадження дієвої політики сприяння розвитку малого підприємництва.

Малі підприємства за належних умов фінансового забезпечення і за підтримки з боку держави можуть приносити значні фінансові ресурси до бюджету країни. Тому держава повинна створити сприятливі умови для розвитку малого підприємництва шляхом здійснення виваженої регуляторної політики, надання фінансової, ресурсної, інформаційно-консультаційної та кадрової підтримки.

Література:

1. Господарський Кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (остання редакцiя від 07.10.2012, підстава 5203-17). - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/

2. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (остання редакцiя від 14.11.2012, підстава 5412-17). - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/

3. Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. посібник / З. С. Варналій. - К. : Знання, 2002. - 236с.

4. Діяльність суб'єктів господарювання 2009 : статистичний збірник - К. : Держаналітінформ, 2010. - 447 с.

5. Діяльність суб'єктів господарювання 2010 : статистичний збірник - К. : Держаналітінформ, 2011. - 453 с.

6. Іванілов О. С. Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов- К.: Центр учбової літератури, 2009. - 728 с.

7. Табалова О. Є. Роль малого підприємництва у розвитку економіки регіону / О. Є. Табалова // Економічний форум : науковий журнал / Луцький національний технічний університет. - Луцьк, 2012. - №3 - С. 232-238.

8. Фісуненко П. А., Іваницька Т. Є., Турко М. О. Особливості оподаткування фізичних і юридичних осіб - платників єдиного податку / П. А. Фісуненко, Т. Є. Іваницька,  М. О. Турко // Економічний простір : збірник наукових праць. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. - №58 - С. 135-139.

9. Федоришина Л. І., Глазко Н. Д., Глеба М. М. Спрощена система оподаткування, її переваги  проблеми та шляхи вирішення / Л. І. Федоришина, Н. Д. Глазко, М. М. Глеба [Електронний ресурс].- Режим доступу : http://www.rusnauka.com/13_NPN_2010/Economics/66149.doc.htm

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>