XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Ладунка І. С. ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

к. е. н., Ладунка І. С.

Європейський університет

  ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

                   В сучасних умовах розвитку економіки наявною є потреба розробки механізмів підвищення якості управління підприємствами та вдосконалення методів його оцінки. Саме від здібностей управлінського персоналу залежить досягнення цілей діяльності підприємства.

               Управлінський потенціал можна визначити як здатність окремих категорій персоналу підприємства щодо ефективної організації та управління виробничо-комерційними процесами підприємства [1].

               Оцінка управлінського потенціалу виявляє як відповідність керівника займаній посаді, а також направлена на оцінку його потенціалу, планування його кар'єрного росту, зворотного зв'язку і ін.

               Оцінка управлінського потенціалу надає можливості перетворення управлінського потенціалу в капітал - фактор розвитку підприємства та реалізації можливостей як на рівні суб'єктів управління так і на системному рівні [2-3].

               Існуючі в економічній літературі концепції оцінки управлінського потенціалу підприємств розглядають управлінський потенціал з двох аспектів його оцінки: як оцінка управлінського потенціалу суб'єктів управління, яка визначається діловими якостями керівників; як оцінка потенціалу системи управління, яка визначається ефективністю організації процесу управління. Даний підхід надає об'єктивну оцінку стану управлінського потенціалу та ступеню його використання, а також дає можливість на базі отриманих даних розробити комплекс заходів удосконалення як системи управління, так і системи підготовки і перепідготовки управлінського персоналу.

               Перший аспект оцінки управлінського потенціалу спрямований на визначення конкурентних переваг управлінського персоналу, що передбачає вивчення складових структури конкурентних переваг управлінського персоналу: професійної, соціальної, особистої та методичної [4-5].

               Управлінський потенціал суб'єктів управління являє собою сукупність знань, практичного досвіду й індивідуальних здібностей керівників.

               Але необхідно здійснювати також оцінку праці управлінського персоналу за показниками, які всебічно характеризують організацію, результативність управлінської праці та рівень ефективності матеріального стимулювання. За допомогою цих показників оцінки можливо визначити організаційні резерви підвищення ефективності та якості управлінської праці.

               Оцінка управлінського потенціалу суб'єктів управління проводиться з використанням коефіцієнтного методу на базі тестових оцінок. Питома вага кожного з показників визначається методом експертних оцінок [7].

               Другий аспект оцінки управлінського потенціалу спрямований на виявлення позитивних та негативних факторів в структурі управління, які впливають на реалізацію управлінського потенціалу в процесі діяльності.

               В процесі аналізу вивчають число зв'язків в структурі управління, ступінь структуризації цілей діяльності підприємства, співвідношення між ними і структурою управління, горизонтальні та вертикальні зв'язки, рівень корпоративної культури, продуктивність керівників, результати діяльності підприємств: рентабельність активів та капіталу підприємств, фінансова незалежність підприємства, стійкість економічного зростання, окупність власного капіталу [6].

               Оцінка управлінського потенціалу має проводитися комплексно: оцінка особистих якостей керівників; стану організаційної структури управління; функціонального розподілу праці управлінського персоналу; оцінка процесів управління і управлінських структур; інформаційного забезпечення і документообігу; кадрового забезпечення; технічного забезпечення управлінських робіт; результативності виробничо-фінансової діяльності підприємства.

               За результатами оцінки управлінського потенціалу формують комплекс знань про керівника і систему управління для прогнозування майбутнього стану підприємства. За наслідками дослідження стає можливим визначення шляхів більш повної реалізації наявного управлінського потенціалу.

               Таким чином, при оцінці управлінського потенціалу необхідним є застосування системного підходу, який надає можливість на базі отриманих даних розробити комплекс заходів удосконалення як системи управління, так і системи підготовки  і перепідготовки  управлінського персоналу.

Література:

•1.     Акулов М.Г., Драбаніч А.В., Євась Т.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Навчальний посібник. - к.: Центр учбової літератури, 2012. - 328с.

•2.     Грузинова Л.А. Управленческий потенциал как элемент экономического потенциала промышленного предприятия//прометей. - Донецк: ДЕП, 2010. - №3(33). - с. 156-158.

•3.     Грузінова Л.О. Управлінські комунікації і потенціал системи управління промисловим підприємством//Вісник СНУ ім. В. Даля. - 2010. - №12.Ч.2. - с. 250-254.

•4.     Ладунка І.С. Метод оцінювання структури конкурентних переваг управлінського персоналу/В.М. Порохня, І.С. Ладунка// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво: науково - виробничий журнал. - Запоріжжя: КПУ, 2008. - № 2. - с. 185-191.

•5.     Ладунка І.С. Впровадження інтегральної оцінки конкурентних переваг управлінського персоналу/ І.С. Ладунка// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво: науково-виробничий журнал. - Запоріжжя: КПУ, 2011. - №3. - с. 140-143.

•6.     Мельник М.В. Анализ и оценка систем управления на предприятиях/ М.В. Мельник. - М.: Дека, 2005. - 136с.

•7.     Сергиенко С.К. Современные отечественные технологи оценки и развития управленческого персонала: Монография. - М.: Книжный мир, 2004. - 206с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>