XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Попова І.В., Заяц Я.І. СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

к. е. н., доц.  Попова І.В., Заяц Я.І.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Якісні перетворення економічних відносин в Україні безпосередньо пов'язані з формуванням стійкої банківської системи. Важливим моментом сучасного етапу розвитку банківського сектора України є активізація участі комерційних банків у формуванні та розвитку вітчизняного інвестиційного ринку, на якому сучасні банки виступають не лише як інвестори, але й як посередники. Ринок банківського інвестиційного кредитування є таким, що розвивається, а отже потреба в банківських інвестиційних послугах буде зростати з кожним роком. Саме тому необхідно оцінити сучасний стан банківського інвестиційного кредитування в Україні з метою визначення перспектив подальшого розвитку банківського інвестування. Виходячи з реальної дійсності, тема  сучасного стану банківського інвестиційного бізнесу в України є актуальною в наш час.

Питання необхідності інвестиційної участі комерційних банків у розвитку економіки України широко досліджувалися багатьма вченими, такими як      П.В. Матвієнко [1],  Т.Б. Стечишин [2], О.О. Другов [3] та іншими.

Метою даного дослідження є аналіз сучасного стану інвестиційного бізнесу в Україні, а також визначення шляхів покращення інвестиційної діяльності банків України.

У сучасних умовах інвестиційна політика банків набуває все більшого значення для розвитку вітчизняної банківської системи та економіки країни в цілому. Інвестиційна діяльність комерційних банків останнім часом набуває значної популярності не тільки серед населення, а й створює вигідні умови для підтримання реального сектора економіки. Аналізуючи сучасний стан банківського інвестиційного бізнесу в Україні  необхідно відмітити, що сьогодні інвестиційна діяльність банків є самостійним і відносно відокремленим видом діяльності, який характеризується пропозицією щодо вкладання банківського капіталу з боку окремого банку у різноманітні об'єкти різних сфер і видів діяльності.

Беручі до уваги той факт, що банківський інвестиційний бізнес є таким, що розвивається, сьогодні слалась думка, що він є малоефективним, зокрема через відсутність структурних перетворень в економіці України та високим рівнем кредитного ризику. За даними НБУ частка інвестиційних кредитів є дуже низькою. У період з 2006 по 2010 роки банки переважно надавали кредити у поточну діяльність, а їх частка складала 80 - 90% кредитного портфелю. Частка кредитів в інвестиційну діяльність коливалася в межах 5 - 10 %. Слід також зауважити, що банки переважно надавали кредити суб'єктам господарювання (близько 80%) и лише незначну частину інвестиційних кредитів (менше 15%) отримувало населення України [1, с. 4].

Аналізуючи структуру кредитно-інвестиіцйного портфелю банків у 2010 році в порівнянні з 2009 роком, необхідно відмітити, що він зменшився на 1,5 % і склав 672309,79 млн.грн. Найбільшу питому вагу займають кредити юридичним особам (501901.47 млн.грн.); обсяг кредитів фізичними особам склав 192886.13 млн.грн.; обсяг інвестиційних кредитів, вкладених у цінні папери склав 73483.67 млн. грн. Найактивнішими учасниками інвестиційних процесів в Україні були такі банки: Приватбанк (90280.68 млн.грн.); Укрексімбанк (50255.84 млн.грн.) та Ощадбанк (47973.90 млн.грн.) [2, с. 70-72].

В цілому на основі проведеного аналізу можна відмітити позитивні тенденції в веденні банками інвестиційного бізнесу. Проте, існують певні негативні фактори, які гальмують банківську інвестиційну діяльність. Основною причиною таких факторів є слабкий наявний ресурсний потенціал банківської системи України і його нестабільність, що значно обмежує інвестиційні операції банків. Причинами невідповідності ресурсної бази є незадовільне функціонування грошово-кредитної системи, низький рівень монетизації економіки, що призводить до переміщення грошей у позабанківський тіньовий обіг та відпливу капіталів за межі України. Іншою проблемою є те, що банки є малопотужними, щоб фінансувати інвестиційні проекти, які реалізують програму структурної перебудови України, зокрема через обмеженість їхнього доступу до інвестиційних процесів. Не менш важливим фактором є високий рівень ризику пасивів комерційних банків, що не дозволяє проводити широкомасштабні інвестиції через банківські установи.

Тому необхідно розробляти напрямки, які б дозволяли банкам приймати всебічну участь в інвестиційних процесах та стабілізували їх інвестиційну діяльність. Такими напрямками є:

 1) вдосконалення законодавчо-правової бази інвестиційної діяльності банків;

2) збільшення ресурсної бази комерційних банків;

3) розробка моделі участі банків в інвестиційній діяльності.

Отже, на основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що банківський інвестиційний бізнес отримав певні позитивні зрушення, про що свідчить значна його популярність серед населення України. В цілому стан інвестиційної діяльності є задовільним, проте існують певні проблеми, які гальмують інвестиційні процеси. Зазначені рекомендації не можуть повністю  вирішити проблем, пов'язаних із банківськими інвестиціями, але вони є  рушійними у сфері вдосконалення банківського інвестиційного  бізнесу.  

Література:

1. Матвієнко П.В. Інвестиційна діяльність вітчизняних банків / П.В. Матвієнко // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - №9. - С. 3 - 6.  

2. Стечишин Т.Б. Інвестиційний потенціал банківської системи України // Фінанси України - 2010 - № 9 - с. 67-77.

3. Другов О.О., Орловський О.С. Активізація інвестиційної діяльності банківської системи в умовах росту в ній іноземних інвесторів // Регіональна економіка. - 2009.-№2(44).-С.198-204.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>