XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Присяжнюк С. В., Фірсова Л. А. СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

к. е. н., доц., Присяжнюк С. В., Фірсова Л. А.

Вінницький торговельно-економічний інститут ВТЕІ КНТЕУ

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Два останніх десятиліття відзначені посиленням уваги до проблеми міжнародної уніфікації бухгалтерського обліку. Значні перетворення в економіці нашої держави, яка взяла курс на інтеграцію у світове співтовариство, торкнулися і кожного окремого підприємства тієї чи іншої галузі. Ці зміни вимагають перегляду вже сформованих національних положень бухгалтерського обліку, їхнього максимального уточнення і наближення до міжнародних. Проблема невідповідності моделей бухгалтерського обліку не є унікальною і властива не тільки Україні. Вона має глобальний характер. Для досягнення гармонії національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку перш за все необхідно виявити ряд протиріч та розбіжностей, що виникають між ними.

Розглянемо сутність та класифікацію довгострокових зобов'язань за національними та міжнародними стандартами.

В Україні методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації щодо зобов'язань та її розкриття у фінансовій звітності визначені П(С)БО 11 «Зобов'язання».

У міжнародній практиці цей аспект розглядається в МСБО 1 «Подання фінансових звітів», МСБО 10 «Непередбачені події і події, які сталися після дати балансу», МСБО 12 «Податки на прибуток», МСБО 17 «Оренда», МСБО 19 «Виплати працівникам», МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання», МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи». Для обліку фінансових витрат використовують МСБО 23 «Витрати на позики».

Поняття зобов'язань в міжнародних і національних стандартах ідентичне: зобов'язання - це теперішня заборгованість підприємства, яка виникла в результаті минулих подій і погашення якої, як очікується, спричинить вибуття з підприємства ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди [1, с.294-295].

Згідно П(С)БО 11 зобов'язання  поділяються на довгострокові, поточні, забезпечення, непередбачені зобов'язання та доходи майбутніх періодів.

Зобов'язання,   на   яке  нараховуються  відсотки  та  яке  підлягає погашенню протягом дванадцяти  місяців  з  дати  балансу, слід  розглядати  як  довгострокове  зобов'язання,  якщо первісний термін  погашення  був  більше,  ніж  дванадцять  місяців   та   до затвердження  фінансової  звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове [2].

У вітчизняному бухгалтерському обліку до довгострокових джерел фінансування відносять: довгострокові позики та векселі видані, довгострокові зобов'язання за облігаціями, довгострокові зобов'язання з оренди, відстрочені податкові зобов'язання, інші довгострокові зобов'язання [1, с. 297].

МСБО класифікують зобов'язання на поточні та непоточні.

Зобов'язання слід класифікувати як поточне, якщо воно відповідає будь-якому з таких критеріїв:

а) як очікується, буде реалізоване в ході нормального операційного циклу підприємства;

б) утримується в основному з метою продажу;

в) підлягає погашенню протягом дванадцяті місяців після дати балансу;

г) підприємство не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання принаймні протягом дванадцяті місяців після дати балансу.

Усі інші зобов'язання слід класифікувати як непоточні.

У зарубіжній практиці до довгострокової заборгованості відносять: облігації до виплати, векселі до сплати, закладні до сплати, лізингові зобов'язання, пенсійні зобов'язання [1, с. 297].

Класифікація довгострокових зобов'язань згідно П(С)БО та МСФЗ наведена у таблиці 1 [3, с.326-327].

Таблиця 1

Класифікація довгострокових зобов'язань за П(С)БО та МСФЗ

П(С)БО

Код рахун-ку

Назва рахунку за П(С)БО

МСФЗ

Код рахун-

ку

Назва рахунку за МСФЗ (IFRS)

ІІ 50 Довгострокові кредити банків 8 L.06  
ІІ 501 Довгострокові кредити банків у національній валюті 8 L.06.01 Довгострокові кредити
ІІ 502 Довгострокові кредити банків в іноземній валюті 8 L.06.01 Довгострокові кредити
ІІ 503 Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті 8 L.06.02 Довгострокові кредити, отримані від пов'язаних сторін
ІІ 504 Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті 8 L.06.02 Довгострокові кредити, отримані від пов'язаних сторін
ІІ 505 Інші довгострокові позики в національній валюті 8 L.06.03 Інші довгострокові позики
ІІ 506 Інші довгострокові позики в іноземній валюті 8 L.06.03 Інші довгострокові позики
ІІ 51 Довгострокові векселі видані 8 L.09 Довгострокові векселі видані
ІІ 511 Довгострокові векселі, видані в національній валюті 8 L.09.02 Довгострокові векселі видані
ІІ 512 Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті 8 1.09.02 Довгострокові векселі видані
ІІ 52 Довгострокові зобов'язання за облігаціями 8 1.09 Зобов'язання за випущеними облігаціями
ІІ 521 Зобов'язання за облігаціями 8 1.09.01 Зобов'язання за випущеними облігаціями
ІІ 522 Премія за випущеними облігаціями 8 1.09.01 Зобов'язання за випущеними облігаціями
ІІ 523 Дисконт за випущеними облігаціями 8 1.09.01 Зобов'язання за випущеними облігаціями
ІІ 53 Довгострокові зобов'язання з оренди 8 1.09 Довгострокові зобов'язання з оренди
ІІ 531 Зобов'язання з фінансової оренди 8 1.09.03 Довгострокові зобов'язання з оренди
ІІ 532 Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів 8 1.09.03 Довгострокові зобов'язання з оренди
ІІ 54 Відстрочені податкові зобов'язання 8 1.07 Відстрочені податкові зобов'язання
ІІ 55 Інші довгострокові зобов'язання 8 1.09 Інші довгострокові зобов'язання

Найбільш розповсюдженими видами довгострокових зобов'язань є кредити та позики зі строком погашення більше одного року; векселі видані зі строком погашення більше одного року; облігації випущені на строк понад один рік; відстрочені податкові зобов'язання [5, с.324].

Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо договір передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушення умов, пов'язаних з фінансовим станом підприємства-позичальника), умови якого порушені, вважається довгостроковим, якщо:

- позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслідок порушення;

- не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом 12 місяців з дати балансу. Це положення повністю відповідає параграфу 65 МСФЗ 1 [2].

У П(С)БО 31 «Фінансові витрати» зазначене поняття запозичення, яке включає в себе позики, векселі, облігації, а також інші види короткострокових і довгострокових зобов'язань [4].

До довгострокових зобов'язань відносять також зобов'язання з фінансової оренди та оренди цілісних майнових комплексів. Методологічні  засади
формування   у   бухгалтерському   обліку  інформації  про  оренду
необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 14 «Оренда», а у міжнародній практиці МСБО 17 «Оренда».

Згідно національного стандарту фінансова оренда  - це оренда,  що передбачає передачу орендарю всіх  ризиків  та  вигод,  пов'язаних  з  правом  користування  та володіння активом.  Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак:

1) орендар набуває права власності на орендований актив після  закінчення строку оренди;

     2) орендар  має можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

     3) строк  оренди  становить  більшу  частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди;

     4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість  об'єкта оренди;

     5) орендований актив має особливий  характер,  що  дає  змогу лише   орендареві   використовувати   його   без  витрат  на  його модернізацію, модифікацію, дообладнання;

     6) орендар  може  подовжити  оренду  активу за плату,  значно нижчу за ринкову орендну плату;

     7) оренда  може  бути  припинена орендарем,  який відшкодовує орендодавцю його втрати від припинення оренди;

     8)   доходи  або втрати від змін справедливої вартості об'єкта оренди  на  кінець  терміну  оренди  належать  орендарю [5]. 

За міжнародним стандартом оренда визнається фінансовою за умовою передачі від орендодавця орендарю  основних ризиків, пов'язаних тільки з  володінням активом. Визначені такі ознаки визнання оренди фінасовою:

а) оренда передає орендареві право власності на актив наприкінці строку оренди;

б) орендар має право вибору придбати актив за ціною, що, як очікується, буде значно нижчою за справедливу вартість на дату, коли вибір може бути здійснений, і достатньою для обґрунтованої впевненості на початку оренди в тому, що вибір буде здійснено;

в) строк оренди становить більшу частину строку економічної експлуатації активу, навіть якщо право власності не передається;

г) на початку оренди теперішня вартість мінімальних орендних платежів дорівнює принаймні в основному всій справедливій вартості орендованого активу;

ґ) орендовані активи мають такий особливий характер, що тільки орендар може використовувати їх, не здійснюючи значних модифікацій [6].

Що стосується первісного визнання активу при фінансовій оренді, то в П(С)БО, як і в МСБО, визнаються як активи та зобов'язання, що дорівнюють справедливій вартості майна, або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, яку визначають на початок оренди. Проте існують певні відмінності щодо включення первісних прямих витрат орендаря. За міжнародним стандартом будь-які первісні прямі витрати орендаря додаються до суми, визнаної як актив. За національним стандартом немає вимоги про те, що до суми визнання активу включають первісні прямі витрати орендаря [5,6]. 

П(С)БО 14 не поширюється на угоди про оренду цілісних майнових комплексів. Облік такої оренди частково регламентовано Інструкцією про застосування Плану рахунків, а також окремими роз'ясненнями Міністерства фінансів. В МСБО 17 оренда цілісних майнових комплексів не розглядається як особливий вид оренди.

Згідно вище зазначеного можна зробити висновок,  що національних та міжнародних стандартах бухгалтерського обліку зобов'язання, зокрема довгострокові, трактуються однаково, оскільки національні стандарти бухгалтерського обліку значною мірою ґрунтуються на міжнародних стандартах. Проте існують певні розбіжності щодо складу довгострокових зобов'язань, зумовлено історичним розвитком країн, встановленими принципами бухгалтерського обліку та станом фінансового ринку.

Література:

1.  Волинець О.О. Деякі проблеми класифікації зобов'язань підприємств ресторанного господарства/ О.О. Волинець. - Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. - С. 294-299 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2009_647/50.pdf. - Назва з екрана.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL:  zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00. - Назва з екрана.

3. Жолнер  І.В. Фінансовий облік за міжнародними на національними стандартами: Навчальний  посібник. - К.: Центр  учбової літератури, 2012. - 368 с.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06. - Назва з екрана.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00. - Назва з екрана.

6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 17 «Оренда» від 01.01.2012 181 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_018. - Назва з екрана.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>