XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Разборська О. О., Степанова О. С. ОСНОВНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

к. е. н.,  Разборська О. О.,  Степанова О. С.

Вінницький торговельно - економічний інститут КНТЕУ

м. Вінниця

ОСНОВНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Актуальність проблеми. Ефективне використання бюджетних коштів є однією з найважливіших проблем виконання бюджету у більшості країн світу. Одним із головних завдань держави, її органів і структур є формування дієвого механізму результативного й раціонального використання коштів держави. В сучасних умовах ефективне витрачання бюджетних коштів стає необхідною умовою діяльності бюджетних установ, підприємств, організацій, і є однією з передумов розумного розпорядження державними фінансами та ефективності рішень, що приймаються міністерствами та іншими державними органами.

Актуальність даного дослідження, зумовлена необхідністю вирішення цих проблем лише за умов застосування аудиту ефективності використання бюджетних коштів,  завданням якого є дослідження діяльності, що передбачає економічність, ефективність та результативність державного управління.

Аналіз літературних публікацій та останніх досліджень. Вагомий внесок у розвиток аудиту ефективності використання бюджетних коштів внесли багато вітчизняних вчених, зокрема Ф.Ф. Бутинець, Л.О. Сухарева, Т.В. Федченко, Ю.Д. Радіонов, Н.І. Рубан, С.Є. Стефанов. Основна увага у працях цих науковців була зосереджена лише на проблемах та особливостях аудиту ефективності використання бюджетних коштів, тому питання, щодо шляхів покращення ефективності використання бюджетних коштів залишається відкритим.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз проблем аудиту ефективності використання бюджетних коштів, визначення етапів проведення аудиту ефективності та розроблення обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів у процесі виконання бюджетних програм. А також дослідження поняття бюджетних програм, як об'єкта (чи предмету) аудиту ефективності використання бюджетних коштів.

Виклад основного матеріалу.  Необхідність здійснення державного фінансового контролю виконання бюджетних програм в Україні зумовлена слабкою фінансовою дисципліною, яка спричиняє нецільове використання коштів, залучених на виконання бюджетних програм, та недоліками в організації виконання бюджетних програм, що не сприяє досягненню запланованих цілей.

Серед недоліків в організації виконання бюджетних програм передусім слід виділити слабкість нормативно-правової бази їх виконання (нечіткість визначення цілей програм, джерел і термінів їх фінансування, відсутність механізмів координації виконання програм між їх учасниками та можливості здійснення зовнішнього контролю), недостатність бюджетного фінансування та розпорошення його між великою кількістю учасників виконання (об'єктами контролю), невиконання учасниками бюджетних програм зафіксованих законодавством функціональних обов'язків.

Перехід у 2002 році від принципу утримання бюджетних установ до принципу отримання відповідною установою конкретних результатів від використання бюджетних коштів згідно з Концепцією застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі [4] підтверджує необхідність застосування нового виду державного фінансового контролю - аудиту виконання бюджетної програми.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетної програми, аудит ефективності - це форма контролю, яка спрямована на визначення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та встановлення факторів, які цьому перешкоджають [2].

Метою здійснення аудиту ефективності є розроблення обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів у процесі виконання бюджетних програм, визначення оцінки досягнення запланованих показників (продукту, ефективності, якості), виявлення проблем у виконанні бюджетної програми та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності використання ресурсів держави [7].

Для проведення аудиту ефективності, як правило, створюється аудиторська група. Аудитори, що входять до складу цієї групи, повинні мати навички проведення аналізу, написання звітів зі складних питань, що вимагають логічного і ретельного обґрунтованого викладу.

При здійсненні аудиту ефективності виконання бюджетних програм, особлива увага приділяється плануванню роботи, оскільки раціонально складений план дає можливість ефективно провести аудиторську перевірку.

Здійснюючи аудит ефективності, аудитори вибирають та застосовують прийоми і процедури, які відповідають конкретним обставинам. Ці прийоми та процедури повинні дозволяти отримувати достатні, дійсні та необхідні докази, які вмотивовано підкріплюють або спростовують їхні точки зору та висновки.

Для правильного та цільового використання бюджетних коштів складають бюджетні програми, що являють собою систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно по покладених на нього функцій [1].

У Правилах складання паспортів бюджетних програм визначені такі результативні показники ефективності з певним тлумаченням їх значення:

- економність - витрати ресурсів на одиницю показника продукту;

- продуктивність - відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів;

- результативність - досягнення визначеного результату;

- показники якості - сукупність властивостей, які характеризують досягнуті результати якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми [7].

Основними стадіями та етапами процесу аудиту ефективності виконання бюджетної програми є: причинно-наслідкова стадія; стадія попереднього ознайомлення (планування); стадія основного дослідження; стадія завершального проекту; та стадія подальшого зовнішнього моніторингу.

Кожна стадія характеризується низкою послідовних процедур (контрольно-аналітичних заходів), які можна назвати етапами аудиту. Відповідно до стадій (етапів) аудиту ефективності розмежовується інформаційне середовище і джерела (форми) інформації [8].

Також необхідно зазначити, що виконання бюджету будь-якого рівня завжди має конкретну мету - отримання результатів при використанні бюджетних коштів. Проте, досить часто мета бюджетної програми, на яку виділяють кошти державного бюджету, не досягається, тому що діюча система формування й виконання бюджету не орієнтована на ефективність використання бюджетних коштів, досягнення конкретних запланованих результатів.

На превеликий жаль, неефективне використання бюджетних коштів є досить поширеним явищем у бюджетному процесі, що негативно позначається на розвитку не тільки окремих галузей економіки, а й соціальної сфери, оскільки не будуються та не ремонтуються вчасно й у запланованих обсягах будинки, школи, лікарні, дороги, ще більше розпорошуються бюджетні кошти, знижується рівень соціального захисту населення, зростає кількість об'єктів незавершеного будівництва й таке інше [5].

Ефективне використання бюджетних коштів передбачає повне, цільове їх використання відповідно до затверджених параметрів бюджетного розпису й кошторису витрат.

З точки зору економіки, наслідки неефективного використання бюджетних коштів із часом набирають великих масштабів. Додаткове навантаження на бюджет створює й об'єктивний фактор, а саме нестабільна економічна ситуація, зокрема зміна цінової кон'юнктури протягом року, що зумовлює подорожчання вартості товарів, робіт, послуг.

Проте створення ефективної моделі раціонального використання бюджетних коштів у нинішніх умовах є досить важким завданням, оскільки дуже проблематично встановити межу, де починаються та де закінчуються повноваження органів виконавчої влади у сфері соціально-економічного й культурного розвитку, виходячи з норм законодавства.

Таким чином, ефективність використання бюджетних коштів має вагоме місце в проведенні аудиту ефективності, що дасть змогу:

- оцінити рівень досягнення результативних показників бюджетної програми через співвідношення фактично отриманих та запланованих результативних показників;

- здійснити контроль за використанням бюджетних коштів;

- визначити проблеми, які негативно вплинули на процес виконання запланованих завдань;

- зберегти бюджетні ресурси шляхом внесення своєчасних змін;

- посилити відповідальність керівництва одо організації контролю на всіх стадіях використання бюджетних коштів [6].

Тенденції суспільного розвитку свідчать, що сьогодення вимагає від усіх учасників бюджетного процесу нових підходів до форм і методів роботи. Тому передусім потрібно навчитись ефективно управляти фінансовими ресурсами держави з метою досягнення цілей у найбільш економний, ефективний і результативний спосіб, аби повною мірою забезпечити соціально-економічні потреби і прагнення громадян України.

Висновки. Ефективність стосовно використання бюджетних коштів - це здатність забезпечувати результативність (ефект) процесу бюджетної програми. Тобто ефективність як підсумковий показник розвитку і функціонування системи (бюджетної установи) віддзеркалює взаємообумовленість використання бюджетних коштів, праці й отриманих суспільством корисного результату у вигляді матеріальних благ і послуг.

Аудит ефективності використання бюджетних коштів - це нормативно закріплена, цілеспрямована діяльність державних аудиторів щодо визначення ефективності використання державних вкладень розпорядниками бюджетних коштів.

Наведені проблеми в системі державного фінансового аудиту бюджетних програм несуть в собі загрози неефективного та не результативного використання бюджетних коштів. Тому необхідною умовою для вирішення вищезазначених проблем є розвиток і впровадження аудиту ефективності використання бюджетних коштів, що в подальшому дасть змогу здійснювати контроль за використанням коштів держави, виявляти недоліки щодо їх використання і їх ліквідувати.

Література:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI

2. Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетної програми / Наказ ГоловКРУ України від 15.12.2005 р. №444.

3. Правила складання паспортів бюджетних програм та інформації про їх виконання / Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 р. №1098 [зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів від 01.11.2004 р. №687 і від 14.04.2006 р. №363].

4. Концепція застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 р. №538-р.

5. Радіонов Ю.Д. Проблема ефективності використання бюджетних коштів // Фінанси України. - 2011. - № 5. - С. 47-55.

6. Стефанов С.Є. Аудит ефективності - закономірності виникнення та перспективи розвитку // Збірник всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту». - К. : 2009. - 439 с.

7. Федченко Т. Процес аудиту ефективності виконання бюджетної програми // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 6. - С. 50-56.

8. Хаблюк О. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм: форми та методи // Економічний аналіз. - 2011. - Вип.9. - с.351-353.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>