XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Разборська О. О. , Терентьєва Г. М. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

к. е. н., доцент, Разборська О. О. , Терентьєва Г. М.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Дебіторська заборгованість є особливим видом активів, який визначає право підприємства на отримання від контрагентів грошових коштів. Контроль за станом дебіторської заборгованості здійснюється на усіх етапах управління нею. При цьому особливу увагу приділяється аналізу фактичного стану дебіторської заборгованості, виявленню відповідності параметрів фактичної дебіторської заборгованості плановим показникам, аналізу причин недотримання планових параметрів дебіторської заборгованості, контролю за дотриманням термінів та обсягів оплати заборгованості, дотриманню усіх процедур із інкасації простроченої дебіторської заборгованості і таке інше[1].

Дослідженням проблем контролю дебіторської заборгованості займалися багато вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків: С.Ф. Голов, М.Д. Білик, М.Т. Білуха, О.А. Боровик, В.С. Лень, І.О. Власов, Т.П. Головченко, Д.М. Марченко, Н.М. Новікова, С.А. Кузнецова, Н.В. Чабанова та інші. Проте, в статті особлива увага приділяється особливостям організації внутрішнього контролю підприємства, як форми оперативного впливу на стан і структуру дебіторської та кредиторської заборгованостей.

Мета статті: надання обґрунтованих пропозицій щодо організації оперативного внутрішнього контролю дебіторської заборгованості для потреб управління з врахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів.

На дебіторську заборгованість впливають як внутрішні, так і зовнішні фактори. Внутрішні фактори - це кредитна політика організацій (підприємств), професіоналізм фінансового менеджера, структура розрахунків, види і стан контролю. Що стосується врахування зовнішніх факторів при розробці управлінських рішень, до основних таких факторів потрібно віднести: стан розрахунків у країні, ефективність грошово-кредитної політики центрального банку та комерційних банків, фондів, фінансові ринки, рівень інфляції, види продукції та послуг, стан сегментів товарного ринку, фінансову стабільність і підтримку бізнесу тощо. Зовнішні фактори мають велике значення при створенні стратегії визначення дебіторської заборгованості [2, с. 3].

Якщо оцінювати стан внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на підприємствах України, то він у більшості випадків характеризується як незадовільний. Основною причиною виникнення усіх проблем є те, що власники підприємств, не розуміючи сутності, мети і завдань внутрішнього контролю, не приділяють належної уваги побудові ефективної системи його здійснення[3, с. 165].

Структура внутрішнього контролю дебіторської заборгованості визначається як сукупність планів організації, включаючи ставлення керівництва, методи, процедури та інші заходи для забезпечення достатньої впевненості в тому, що наступні загальні цілі досягаються:

  - повнота відображення дебіторської заборгованості;

  - обґрунтованість записів на відповідних рахунках;

  - чітка схема деталізації та співвідношення різних видів дебіторської заборгованості.

Основною ціллю задля досягнення ефективності системи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості є, насамперед, створення спеціального незалежного підрозділу - відділу внутрішнього аудиту, який підпорядковується безпосередньо керівникові. Важливим завданням служби внутрішнього аудиту є фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства і розроблення її фінансової стратегії. Це дає змогу підвищити ефективність роботи окремих підрозділів і організації в цілому, сприяє виконанню основної мети, поставленої перед внутрішнім аудитом. На кожному підприємстві має бути гарантія того, що дебіторська заборгованість реальна та обліковується належним чином, тому така система внутрішнього контролю є необхідною.

Практика свідчить, що на тих підприємствах, де налагоджені поточний внутрішньогосподарський контроль дебіторської заборгованості, забезпечується ощадливість і збереження цінностей, розрахунки з дебіторами здійснюються в строк та зменшується обсяг простроченої дебіторської заборгованості. З метою посилення боротьби з невідповідністю даних по розрахунках з дебіторами, потрібно щоб внутрішньогосподарський контроль здійснювався об'єднаними зусиллями всіх спеціалістів, керівників господарських підрозділів та бухгалтерських служб. При цьому особливе значення має щоденний контроль за дебіторською заборгованістю на окремих  підприємств.

Результати проведеного дослідження свідчать, що можливості контролю як функції управління використовуються сьогодні недостатньо. В окремих випадках система внутрішнього контролю не відповідає вимогам наукового управління з причин методологічного, методичного і організаційного характеру. У зв'язку з цим виникає потреба розробити методи оптимізації контрольної системи підприємства, особливо внутрішнього контролю дебіторської заборгованості. Серед методів підвищення ефективності функціонування системи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості в сучасних підприємствах пропонується застосовувати наступні: метод розподілу повноважень і відповідальності між працівниками, здійснення контролю за окремими напрямами підприємницької діяльності.

Література:

1. Чабанова Н.В. Основні напрямки контролю дебіторської заборгованості в Україні // Актуальні проблеми економіки. -2010. - № 5. - С. 123 - 126.

2. Боровик О.А. Дебіторська та кредиторська заборгованість і прогнозування її структури за системним підходом// Формування ринкових відносин в Україні. -2007. - №8 (75). - С. 3-8.

3. Марченко Д.М. Удосконалення організації внутрішнього фінансового контролю підприємств// Актуальні проблеми економіки. -2005.- № 12. - С.165


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>