XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Разборська О. О., Вербська М. О. ПОДАТКОВИЙ АУДИТ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

к. е. н.,  Разборська О. О.,  Вербська М. О.

Вінницький торговельно - економічний інститут КНТЕУ

м. Вінниця

ПОДАТКОВИЙ АУДИТ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ  ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

   Постановка проблеми. Незалежність, добробут, фінансова безпека держави, фінансування пріоритетних програм залежить від ефективної системи оподаткування, важливим елементом якої є податковий аудит.  В сучасних умовах  в Україні особливого попиту  набув  аудит  розрахунків  за податком на прибуток  та  податком на додану вартість через низьку податковому дисципліну та культуру суб'єктів  підприємництва і населення щодо сплати податків, значну тінізацію економіки.

  Податок на додану вартість - є домінантним  непрямим податком, який надходить до бюджету. Тобто цей податок  виконує яскраво виражену фіскальну функцію.

  Необхідність  здійснення  аудиту податку на додану вартість  полягає в тому, що даний податок  є одним  з основних джерел надходження до бюджету, тому слід приділяти  велике значення його правильності  нарахування і сплати. Також контролюючі органи приділяють цьому податку  велике значення, оскільки встановлені фінансові санкції за неправильне нарахування  до бюджету, можуть призвести до  складної фінансової ситуації безпосередньо для підприємств. Усе це  визначає актуальність теми дослідження в умовах розвитку ефективної системи оподаткування та стабілізації фінансової політики підприємств.

  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання податкового аудиту нарахування та сплати податку на додану вартість широко обговорюють в своїх працях вітчизняні науковці і практики: Логвінова К.Ю., Дема Д.І., Меліхова Т., Онищенко В.А., Петрик Е.А, Пухальська Г.В. У цих працях ними висвітлюються  проблеми, що пов'язані з податком на додану вартість та особливостями організації та методики аудиту податку на додану вартість. Проте, з врахуванням особливостей прийнятого Податкового кодексу в Україні [7], виникає нагальна потреба у подальшому вивченні та удосконаленні цього питання.

   Метою роботи є теоретичне обґрунтування  та розробка  рекомендацій щодо вдосконалення податкового аудиту  нарахування та сплати податку на додану вартість. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні  завдання: визначити сутність податкового аудиту; проаналізувати  та систематизувати  послідовність його ведення.

Виклад основного матеріалу. Податковий аудит, як складова податкової сфери життя суспільства, у  своєму розвитку відбиває всі наявні тенденції в еволюції економічних відносин. Значення податкового аудиту в перетворенні та регулюванні економічних процесів зростає зі збільшенням кола учасників податкових відносин, а його реалізація  ускладнюється  з посиленням  конфронтації сторін таких відносин.

У результаті  аналізу нормативно - правових актів України спостерігається  відсутність поняття «податковий аудит», а застосовується  поняття «перевірка». Проте в діяльності  контролюючих органів, суб'єктів  підприємницької діяльності та в  науковій літературі поняття «податковий аудит» використовується доволі часто. Тому в результаті вивчення публікацій вітчизняних вчених, можна виокремити різні трактування  поняття податкового аудиту. Так, податковий аудит, на думку Г.В. Пухальської,  - це специфічна форма державного контролю [6, с.15]. За визначенням В.А. Онищенка, податковий аудит - це процесуальні дії органів контролю щодо контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також законністю здійснення операцій, пов'язаних з одержанням доходів і здійсненням розрахунків [4, с.14].

Метою аудиту податків є висловлення незалежної думки експерта - аудитора про повноту  нарахування та своєчасність сплати податків, достовірність, законність, правильність, точність ведення  податкового обліку та складання податкової звітності, а також розроблення пропозицій щодо оптимізації податкового обліку та ефективного податкового планування на підприємстві [3, с.29].

Податковий аудит передбачає декілька етапів його проведення:

•1.     Попередня оцінка існуючої системи оподаткування господарюючого суб'єкта;

•2.     Планування  аудиту оподаткування;

•3.     Перевірка та підтвердження  правильності нарахування та сплати господарюючого об'єкта  податків і зборів у бюджет та позабюджетні фонди;

•4.     Узагальнення результатів перевірки, складання аудиторського звіту чи іншого підсумкового документа, який відповідає характеру аудиторського завдання, розробка рекомендацій для клієнта з питань оподаткування [5, с.126].

Необхідність здійснення аудиту розрахунків за ПДВ  обумовлена низкою причин:

•1)  постійна зміна  законодавства з питань бухгалтерського обліку розрахунків за ПДВ (неоднозначність трактування його норм викликають проблеми при нарахуванні та сплаті ПДВ, що зумовлює попит на аудиторські послуги з перевірки правильності розрахунків за ПДВ);

•2)  правильність обчислення ПДВ залежить від компетенції, досвіду та професіоналізму бухгалтерів, щодо рівня  якого керівники підприємств не завжди обізнані (у зв'язку з чим прагнення убезпечити підприємство від накладання штрафних санкцій зумовлює попит на аудит розрахунків за ПДВ);

•3)   суб'єкти господарювання в більшості випадків намагається мінімізувати розмір податків, що тягне за собою усвідомлену керівниками загрозу накладання штрафних санкцій, а в деяких  випадках - адміністративної та кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків (саме аудит розрахунків за ПДВ надає впевненості управлінському персоналу в правильності податкового менеджменту підприємства).

Основними джерелами інформації для проведення аудиту податку на додану вартість є [2, с.74]:

   - законодавчі  та нормативні акти з питань оподаткування ПДВ;

   - наказ про облікову політику в частині податкових розрахунків за ПДВ;

   - первинні документи, що є підставою для виконання податкових зобов'язань та податкового кредиту;

   - регістри бухгалтерського та податкового обліку;

   - договори, контракти з контрагентами, протоколи, накази;

  - відповіді на запит аудитора від третіх осіб;

  - результати спостережень, отримані в ході аудиторської перевірки.

Аудит перевірки розрахунків за ПДВ досліджувалося та розглядалося багатьма вченими, тому в загальному  можна виділити наступні стадії аудиту податку на додану вартість:

•1.     Організаційна - вивчення завдань податку, надання  згоди на проведення аудиту, укладання договору, визначення завдань аудиту.

•2.     Підготовча - складання плану та програми аудиторської перевірки розрахунків за ПДВ, визначення суб'єктів такої перевірки та відповідальних осіб, розподіл повноважень та обов'язків між аудиторами.

•3.       Методична - на цій стадії здійснюється безпосередньо перевірка розрахунків за ПДВ.

•4.       Результативна - складання аудиторського висновку, подання його зацікавленим користувачам.

   Методична стадія аудиту є найбільш важливою серед вказаних стадій процесу аудиту  розрахунків за ПДВ, удосконалення якої є актуальним, складним та перспективним в контексті пошуку шляхів підвищення ефективності проведення аудиту розрахунків за ПДВ.

    З урахуванням грунтовних напрацювань вчених, на основі узагальнення та удосконалення існуючих методичних підходів до здійснення перевірки ПДВ визначають наступні етапи розрахунків за ПДВ в ході аудиту [1, с.23]:

      Етап 1: Перевірка стану організації бухгалтерського обліку податку на додану вартість (статус платника податку,  облікова політика підприємства);

     Етап 2: Перевірка правомірності застосування ставок ПДВ(20 або 0%) при реалізації продукції:

а) перевірка повноти та своєчасності визнання податкового зобов'язання з ПДВ при отриманні авансових платежів;

б) перевірка правильності визначення місця реалізації продукції ;

в) перевірка інших операцій, що стосуються визнання податкового

зобов'язання з ПДВ, що виникають через специфіку господарської діяльності підприємства;

г) перевірка правильності ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, а також податкових накладних в частині податкового зобов'язання з ПДВ;

д) співставлення даних регістрів бухгалтерського обліку, реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Декларації з ПДВ в частині обсягу визнання податкового зобов'язання з ПДВ

Етап 3: Перевірка правильності визнання та відображення в системі бухгалтерського обліку податкового кредиту з ПДВ:

 а) Перевірка статусу платника ПДВ контрагентів підприємства;

 б) Перевірка правильності розподілу податкового кредиту між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями;

 в) Оцінка правомірності визнання податкового кредиту за здійсненими

операціями;

г) Перевірка інших операцій, що стосуються визнання податкового кредиту з ПДВ, що виникають через специфіку господарської діяльності підприємства;

д) Перевірка правильності ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, а також наявності та правильності заповнення службових полів податкових накладних в частині податкового кредиту з ПДВ, зіставлення сум з даними інших документів, що підтверджують фактично здійснену операцію;

е) Співставлення даних регістрів бухгалтерського обліку, реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Декларації  з ПДВ в частині обсягу визнання податкового кредиту з ПДВ.

   Етап 4: Перевірка правильності відображення в Декларації з ПДВ розрахунків з бюджетом за звітний період ( перевірка декларації за формою та за змістом).

     Так, можна стверджувати, що здійснення аудиторської перевірки за виділеними стадіями дозволить комплексно та якісно здійснювати аудит розрахунків за ПДВ. Для цього при проведені перевірки податкового зобов'язання необхідно здійснювати:

     - перевірку правильності визначення податкового зобов'язання з ПДВ за операціями з продажу основних засобів, нематеріальних активів та товарно-матеріальних цінностей;

    - перевірку визначення дати виникнення права на податкове зобов'язання з ПДВ та правильність відображення його у бухгалтерському обліку;

   - перевірку правильності коригування податкового зобов'язання з ПДВ;

   - звірку з даними бухгалтерського обліку та реєстром виданих та отриманих податкових накладних.

При проведенні перевірки податкового кредиту з ПДВ необхідно виконувати:

   - перевірку правильності включення суми ПДВ до податкового кредиту;

   - перевірку визначення дати виникнення права на податковий кредит з ПДВ та правильність відображення його в бухгалтерському обліку;

  - перевірку включення в податковий кредит сум ПДВ з придбання основних засобів, нематеріальних активів та товарно-матеріальних цінностей;

  - перевірку правильності коригування податкового кредиту з ПДВ;

  - звірку з даними бухгалтерського обліку та реєстром виданих та отриманих податкових накладних.

    Під час перевірки правильності складання податкової декларації з ПДВ необхідно:

    - порівнювати суми ПДВ, зазначені у податковій  декларації з ПДВ, з сумами ПДВ, отриманими за даними аудиту;

    - за наявності сум ПДВ до відшкодування з бюджету перевіряти законність їх виникнення;

    - порівняти нараховані (згідно з податковою декларацією з ПДВ) та сплачені (згідно з платіжними дорученнями) суми ПДВ;

   - порівняти нараховані суми ПДВ за даними аудиту з сумами ПДВ, сплаченими згідно з платіжними дорученнями, та з наявністю переплати на особових рахунках підприємства по ПДВ у ДПС [1, с.23-24].

    Висновки. Отже, все розглянуте нами вище доводить, що аудиторська перевірка розрахунків за ПДВ переходить на якісно новий рівень, оскільки сучасні аудиторські перевірки податкової звітності платників податків спрямовані на зменшення ризиків платників податків. На сучасному етапі розвитку аудиту розрахунків за ПДВ спостерігається  усе частіше, коли власники підприємств замовляють проведення податкового аудиту перед початком перевірки  Державної податкової служби, оскільки при виявленні помилок у веденні податкового  обліку та складання податкової звітності, вже після проведення податкової перевірки, на підприємство накладається адміністративний штраф та фінансові санкції.

   Проте, одним із шляхів підвищення ефективності такої перевірки є конкретизація етапів (стадій) її здійснення.  Запропоновані у статті етапи аудиту, в яких відображені основні процедури для розв'язання головних завдань аудиторської перевірки, дають змогу охопити всі господарські операції з ПДВ.    У зв'язку з цим здійснення аудиту розрахунків за ПДВ відповідно за виділеними етапами може бути використано аудитором при  перевірці будь-якого підприємства.

 Проте, як на нашу думку, перспективи даного дослідження зводяться до необхідності розробки та впровадження Закону України «Про податковий аудит» та методичних рекомендацій щодо проведення податкового аудиту.

Література:

1. Дема Д.І. Аудиторський контроль розрахунків за податком на додану вартість: шляхи підвищення ефективності/ Д.І. Дема// Вісник ЖДТУ. - 2012. - №1(59). - С. 22-24.

 2. Логвінова К.Ю. Податковий аудит нарахування та сплати податку на додану вартість/ К.Ю. Логвінова// Управління ризиком. - 2011. - №19(116). - С.74-76.

3. Меліхова Т. Концептуальний підхід щодо розвитку сучасної теорії аудиту податків// Т. Меліхова// Інституціональний вектор економічного розвитку. - 2010. - №2(1). - С.25 - 30.

4. Онищенко В.А. Удосконалення процесів підготовки до проведення податкової перевірки/ В.А. Онищенко// Фінанси України. - 2008. - №6. - С.14-21.

5. Петрик Е.А. Планування та етапи аудиту оподаткування/ Е.А. Петрик// Економічні науки.-Серія «Облік і фінанси». - №9(33) - 2012. - С.125-132.

6. Пухальська Г.В. Податковий аудит в Україні: суть, принципи, функціональні засади та організації/ Г.В. Пухальська// Вісник Хмельницького національного університету. - 2009. - №5. - С.14-17.

7. Податковий кодекс України. - режим доступу: http://sts.gov.ua/nk/rozdil-v--podatok-na-dodanu-vartist/.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>