XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Разборська О. О., Якимчук Т. В. АУДИТ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

к. е. н., Разборська О. О., Якимчук Т. В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

АУДИТ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Актуальність даного дослідження. У будь-якій соціально орієнтованій державі, турбота про незахищені шари населення є невід'ємним елементом державної політики. Такий механізм, як Пенсійна система, є  сукупністю створюваних державою правових, економічних і організаційних інститутів і норм, який створюється з метою надання громадянам матеріального забезпечення у виді пенсійного забезпечення, зокрема Пенсійного фонду України.

Державна цільова програма - це комплекс пов'язаних завдань і заходів, спрямованих на розв'язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки й адміністративно-територіальних одиниць, які здійснюють з використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням [3].

Значущість загальнодержавних та інших цільових програм для суспільства беззаперечна. З іншого боку, реалізація заходів будь-якої програми, що розрахована переважно на десять і більше років, потребує суттєвих капіталовкладень, зокрема з боку держави. Це вимагає здійснення об'єктивного оцінювання кожної державної цільової програми (ДЦП) на всіх етапах її функціонування.

У вирішенні даного питання на допомогу приходить така форма контролю як аудит виконання державних програм, що забезпечуватиме функціонально незалежне оцінювання діяльності Пенсійного фонду України і є для Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів, інших зацікавлених органів центральної виконавчої влади переконливим підтвердженням того, що система державного управління функціонує у спосіб, який максимально знижує ризик порушення законодавства й допущення помилок. Тому вивчення даного виду аудиту в системі органів Пенсійного фонду України на даному етапі розвитку економіки є актуальним.

Огляд наукових досліджень питання аудиту виконання державних цільових програм в органах Пенсійного фонду України. Теоретичне опрацювання проблеми аудиту виконання державних цільових програм в органах Пенсійного фонду України значно поступається рівню вимог та потреб сучасної практики. Значний інтерес як у теоретичному, так і в практичному аспектах становлять праці вітчизняних вчених-економістів: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, З.В. Гуцяйлюка, Г.М. Давидова, Н.І. Дорош, О.А. Петрик, В.С. Рудницького, В.П. Шило, Н.В. Шаманської, Б.Ф. Усача, С.І. Юрія та інших. Проте, особливості проведення аудиту виконання державних цільових програм в органах Пенсійного фонду України потребують окремої уваги та додаткового дослідження.

Мета статті. В зв'язку з цим, основними завданнями даного дослідження є визначення джерел формування коштів Фонду, аналіз бюджетного наповнення органів Пенсійного фонду України та визначення місця аудит виконання бюджетних програм в системі пенсійного забезпечення.

Орієнтирами оцінювання виконання бюджетних програм є, передусім, певні критерії, до яких Міжнародна організація аудиторських установ (INTOSAI) пропонує відносити:

а)  економічність (мінімізація вартості ресурсів, спрямованих на діяльність, з огляду на відповідну вартість);

б) ефективність (співвідношення між продуктом у вигляді товарів, послуг тощо та ресурсами, використаними для їх виробництва);

в) результативність (результати, що порівнюють із цілями та використаними ресурсами) [2].

Економічність використання бюджетних коштів в органах ПФУ полягає у забезпеченні мінімізації витрат на адміністрування в органах, порівняно із забезпеченням фінансування витрат на виконання безпосередніх функцій ПФУ.

В органах ПФУ повинна забезпечуватись ефективність використання коштів, які надходять від збору ЄСВ, та збалансовуватись бюджет шляхом рівності надходжень та пенсійних виплат і виплат по обов'язковому пенсійному страхуванню.

Результативність досягається при виконанні бюджетної програми, яка може стосуватись підвищення пенсійних виплат, зростанню суми допомоги соціально незахищеним верствам населення тощо.

Джерелами формування коштів Пенсійного фонду України згідно зі статтею 72 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» [4], Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» [5], а також пункту 8 Положення «Про Пенсійний фонд України» є:

•-  страхові внески (в тому числі добровільні внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та благодійні внески юридичних і фізичних осіб);

•-  кошти державного бюджету та державних цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду України у випадках, передбачених законодавством;

•-  банківські кредити;

•-  інші надходження відповідно до законодавства.

Запорукою успішного виконання завдань, визначених для органів Пенсійного фонду, є ефективне функціонування елементів його системи, до яких належать органи управління, платники страхових внесків та одержувачі пенсій. Водночас слід наголосити, що саме від ефективної роботи органів Пенсійного фонду України значною мірою залежить наповнення його бюджету, а також своєчасне фінансування пенсійних виплат.

Бюджет Пенсійного фонду України - головний фінансовий план утворення та використання цільового страхового фонду, що формується за рахунок страхових внесків до солідарної системи та надходжень з інших джерел, визначених чинним пенсійним законодавством, для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами Пенсійного фонду [3].

У бюджетному процесі важливу функцію виконує бюджетне планування: складання проекту бюджету, його розгляд і затвердження. Від правильного визначення планових показників бюджету залежить якість його виконання.

Аудит виконання бюджету ПФУ має забезпечити контроль за цільовим спрямуванням коштів. При цьому встановлено, що порядок здійснення аудиторської перевірки необхідно проводити за такими етапами:

•-      інформаційне забезпечення перевірки (визначення переліку документів правового, економічного, організаційно-технологічного та організаційного забезпечення);

•-      складання плану перевірки (складання графіка роботи аудитора);

•-  процес перевірки;

•-      обговорення попередніх висновків і пропозицій аудитора з керівництвом структурної одиниці, що перевіряється;

•-  підготовка звіту (висновку) та пропозицій аудитора;

•-  впровадження рішень, пропозиція за результатами перевірки [1].

Перевірка та оцінка ефективності роботи органів Пенсійного фонду України є основною метою аудиту виконання бюджетних програм в органах ПФУ. Під час перевірки аудит виступає як сукупність заходів для контролю за активами органів Пенсійною фонду, зведення до мінімуму помилок, перевірки точності, достовірності даних бухгалтерського обліку, звітності, забезпечення ефективності операцій дотримання законодавчо встановлених положень Пенсійного фонду України і вказівок центрального апарату. Аудит у даному дослідженні розглянуто як систему заходів безпеки Пенсійного фонду України для забезпечення захисту інтересів населення пенсійного віку, збереження та досягнення конкретних результатів у діяльності Фонду. Водночас вказано, що він охоплює сукупність планів, методів і процедур, що застосовуються всередині нього для захисту активів, збільшення надходжень та забезпечення чіткого виконання вказівок керівництві Пенсійного фонду України.

Отже, аудит виконання бюджетних програм покликаний забезпечити керівництво Пенсійного фонду України достовірною інформацією, користуватися відповідними пенсійними програмами і допомогти оптимізувати роботу всіх підрозділів ПФУ.

Висновок. Все зазначене вище доводить, що для забезпечення правильності та ефективності  виконання бюджетних програм в органах ПФУ необхідно розробити просту і водночас якісну програму використання бюджетних коштів, відповідності доходів і витрат. Для цього потрібно впровадити систему як внутрішнього так і зовнішнього аудиту. Важливим інструментом державного управління, що дає змогу досягти виконання завдань та звузити коло потенційних проблемних питань, пов'язаних з діяльністю органів державного сектору, зокрема системи Пенсійного фонду України, повинен бути саме аудит виконання бюджетних програм.

Література:

•1.  Бондар Ю.А. Місце внутрішнього аудиту в системі органів Пенсійного фонду України // «Економічні науки». - Серія «Облік ї фінанси». - Випуск 9 (33). -Ч. 1. - 2012. - С.25-28.

•2.  Декларация об общих принципах деятельности высших органов финансового контроля государств учасников Содружества Независимых Государств (г. Киев, 8 июня 2001 г.). - К., 2001. - Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua/lavs/show/997 _а40.

•3.  Про державні цільві програми : Закон України від 18 березня 2004 р. № 1621-IV// Відомості Верховної Ради України. - К., 2004. - № 25. - с. 352.

•4.  Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003р. № 1058-IV. - К. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/

•5.  Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI. - К. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>