XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н. Рилєєв С.В., Ткачук Н.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА.

к. е. н. Рилєєв Сергій Володимирович

доцент кафедри обліку і аудиту  Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Ткачук Наталія  Володимирівна

студентки V курсу  спеціальності 8.050.106 "Облік і аудит" факультету підприємництва ЧТЕІ КНТЕУ

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у фінансово-економічний діяльності значно  зростає роль своєчасного та якісного обліку, аналізу та аудиту  фінансових результатів, оцінки формування та ефективності використання прибутку підприємств, а також пошуку на цій основі способів підвищення і зміцнення прибутковості підприємства. Актуальність даної теми полягає в тому, що кожне комерційне підприємство в Україні здійснює свою діяльність з метою отримання прибутків.

Згідно Господарського Кодексу України кожне комерційне підприємство в Україні здійснює свою діяльність з метою отримання прибутків. Завдяки прибутку підприємство виконує свої зобов'язання перед бюджетом, банками, контрагентами та іншими підприємствами.

У центрі системи управління прибутком знаходиться бухгалтерський облік, який є джерелом інформації, що забезпечує прийняття рішень на різних рівнях управління. Тому в умовах реформування системи бухгалтерського обліку актуальною є проблема трактування прибутку, методика його формування та оподаткування.

Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансових результатів підприємств різних форм власності, оскільки жодний власник не знехтує потенційними можливостями збільшення прибутку підприємства, які можна виявити тільки своєчасно проаналізувавши фінансові результати підприємства. У процесі дослідження даного питання звертається увага на методику проведення фінансового аналізу ефективності використання чистого прибутку, визначення факторів, які негативно та позитивно впливають на його формування.

         Теоретико-методичні та практичні засади обліку, аналізу та аудиту формування та використання прибутку досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема, Білик Т.О., Бланк І.А., Валунякін Г.І.,  Герчикова І.Н., Буткевич С. А., Гуцаленко Л.В., Довбня С.Б., Іщенко Є.П., Кірейцев Г.Г., Ковальчук Т. О., Коженова Є.П., Коробов М.Я., Кучеркова С.О., Поддєрьогін А.М., Чумаченько М.Г., Шеремет О.О., Попович М.Я., Тарасенко Н.Б. та інші. Даним питанням останнім часом були присвяченні дослідження ряду дисертантів, серед яких виділено: Проданчук М.А., Ямборка Г.А., Єремян О.М., Орило О.М., Будько О.В., Вдовенко Н.М., Терещенко О.В., Мельничук О.В. та інші. Проте наведені ними результати досліджень щодо обліково-аналітичного забезпечення управління прибутком, особливо що стосується управлінського обліку, аналізу та аудиту прибутку сільськогосподарських підприємств, є недостатніми, і тому потребують на нашу думку, ширшого розгляду, удосконалення та уточнення.

         Виходячи з вищевказаного виникає необхідність у теоретичному та методичному обґрунтуванні положень та розробці  практичних рекомендацій з удосконалення методики обліку, аналізу та контролю формування та використання прибутку та визначення аспектів їх організації на сільськогосподарських підприємствах, що передбачає вирішення наступних завдань:

•·               узагальнити та систематизувати теоретичні та методичні основи обліку, аналізу та контролю прибутку;

•·           уточнити поняття "прибуток";

•·           розглянути та удосконалити загальноекономічну класифікацію прибутку;

•·           дослідити та удосконалити організацію та методологію обліку прибутку на сільськогосподарських підприємствах;

•·           удосконалити методики загального та факторного аналізу формування та використання прибутку;

•·           розглянути систему контролю та розробити заходи щодо удосконалення контролю за формуванням прибутку підприємства, як один з методів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства.

Для  вирішення даних завдань необхідно:

•розробити методику визначення прибутку для оподаткування на рахунках бухгалтерського обліку, яка не суперечить основним правилам податкових розрахунків і дає можливість повніше використовувати систематизовану інформацію бухгалтерського обліку;

• внести пропозиції щодо єдиних засад розробки облікової політики для забезпечення зіставності інформації фінансової звітності підприємств  галузі, які дозволять повніше використовувати можливості організації обліку підприємницької діяльності та сприятимуть уніфікації обліку;

• розробити методику та алгоритм проведення контролю процесів формування фінансових результатів операційної діяльності сільськогосподарських підприємств, використання яких забезпечить посилення впливу функцій обліку на управління процесами формування прибутку;

• проводити аналітичні дослідження формування прибутку та факторів, що впливають на нього;

• здійснювати прогнозування показників діяльності підприємства.

Впровадження у практичну діяльність вищенаведених пропозицій дозволить покращити обліково-аналітичне забезпечення управління формуванням та використанням прибутку підприємства.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>