XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Шевчук І. Б., Вараницька М. М. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ ТА УПРАВЛІНСЬКІЙ РОБОТІ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО-ІНФРАСТРУКТУРНИХ ЦЕНТРІВ РЕГІОНУ

к. е. н., Шевчук І. Б.,

Львівська державна фінансова академія, м. Львів

Вараницька М. М.,

Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ ТА УПРАВЛІНСЬКІЙ РОБОТІ ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО-ІНФРАСТРУКТУРНИХ ЦЕНТРІВ РЕГІОНУ

Світовий досвід впровадження інформаційних технологій у різні сфери господарської діяльності дає змогу говорити про великі потенційні можливості для перспективного розвитку й функціонування суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм та інфраструктурних територіальних утворень, до яких відносяться соціально-інфраструктурні центри.

Мета статті - висвітлити роль інформаційних технологій в організації роботи об'єктів соціально-інфраструктурних центрів регіону та дослідити їх вплив на якість наданих послуг та реалізованих товарів.

Під соціально-інфраструктурними центрами (СІЦ) слід розуміти місця зосередження (концентрації) на території регіону нових форм інфраструктурних об'єктів різних видів діяльності (торгівля, громадське харчування, побутове, фінансове та транспортне обслуговування, страхування, освіта, культура і відпочинок, фізкультура і спорт), функціонування яких спрямоване на задоволення соціально-побутових та соціально-духовних потреб населення. Такі утворення є цілком новими структурними елементами економічного простору регіону, тому, на нашу думку, їх варто називати інноваційними соціально-інфраструктурними центрами. Чільне місце тут відводиться торгівельній діяльності, навколо якої у СІЦ концентруються інші види діяльності, необхідні для задоволення соціальних потреб населення. Об'єктами таких центрів є гіпермаркети, торгово-розважальні центри, оптові ринки сільськогосподарської продукції, спеціалізовані торгові центри, фестивальні центри, пауер-центри, торгово-громадські центри, стріп-центри, дисконт-центри, торгівельні центри моди, аутлет-центри.

Вплив інформаційних технологій на розвиток та функціонування соціально-інфраструктурних центрів у регіоні важко переоцінити. Адже, вони виступають головною рушійною силою ринкової економіки, забезпечуючи при цьому можливість реалізовувати складні виробничі рішення, контролювати прозорість фінансових і товарних потоків, управляти затратами на персонал та оптимізовувати взаємовідносини з постачальниками. За деякими оцінками, виграш для споживачів від впровадження комп'ютерів, оцінений на макрорівні, становить 2-4% всіх споживчих витрат США [1].

Основною метою використання інформаційних технологій у діяльності об'єктів СІЦ є оброблення різноманітних інформаційних потоків та отримання за допомогою сучасної обчислювальної техніки нової інформації, на основі якої прийматимуться в подальшому управлінські рішення для забезпечення скорочення загальних затрат, підвищення продуктивності праці та збільшення комерційної віддачі в майбутньому.

Можна виділити наступних п'ять сфер застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності об'єктів СІЦ:

•1.     Автоматизація управління, що включає в себе облік персоналу задіяного у роботі соціально-інфраструктурних центрів, електронних документообіг між об'єктами СІЦ, підтримку прийняття рішень перспективного розвитку, управління бізнесом.

•2.     Автоматизація обліку, що передбачає використання різноманітного програмного забезпечення, зокрема бухгалтерських програм, програм розрахунку цін на товари і послуги, програм для аналізу ринку, програм для здійснення розрахунків через Інтернет тощо.

•3.     Реклама об'єктів СІЦ та їх послуг у в мережі Інтернет, отримання доходу від розміщення реклами на власних інтернет-сторінках.

•4.     Система організації Інтернет-продажів (інтернет-магазини).

•5.     Комунікації, за допомогою яких розміщується інформація про об'єкти СІЦ на веб-сторінках, здійснюється спілкування за допомогою електронної пошти, Інтернет-телефонії та інтернет-пейджингу.

Особливе місце у розвитку об'єктів соціально-інфраструктурних центрів відводиться такому виду інформаційних технологій як Інтернет-технології, завдяки яким створюються і підтримуються різні інформаційні ресурси в комп'ютерній мережі Інтернет: сайти, форуми, чати, електронні бібліотеки та енциклопедії. Можливості мережі Інтернет у забезпечені розвитку та функціонування об'єктів СІЦ можуть бути використані за такими напрямками як: моніторинг ринку; маркетингова діяльність; отримання професійної інформації; підтримка ділових зв'язків через власні web-сайти, е-mail; обслуговування в системі «Інтернет-банкінг»; започаткування нового бізнесу або створення бізнес-одиниць всередині компанії (інтернет-магазин).

Доволі ефективним є застосування інформаційних технологій для вдосконалення процесу обслуговування населення регіону об'єктами СІЦ та забезпечення високої якості наданих ними послуг. У цьому контексті ІТ повинні використовуватись для: збору інформації від клієнтів про якість отриманих послуг та придбаних товарів, виявлення і реєстрації претензій, скарг від споживачів, організації взаємодії із споживачем через мережу Інтернет, підвищення якості й ефективності підготовки керівних кадрів та персоналу, документального оформлення надходження та реалізації товарів, автоматизації процесів діяльності та управління.

Отож, застосування ІТ у діяльності об'єктів СІЦ дадуть можливість задовольнити потреби споживачів у товарах та послугах, а також забезпечити їм конкурентні переваги на регіональному та міжрегіональних  ринках.

Література:

•1.       Градобитова Л.Д. Транснациональные корпорации в современных международных экономических отношениях. / Градобитова Л.Д., Исаченко Т.М.  - М.: АНКИЛ, 2002.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>