XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Витвицька У. Я., Леонова Т. С. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

к. е. н., Витвицька У. Я., Леонова Т. С.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Проблема ефективного функціонування та розвитку малого підприємництва в сучасних умовах господарювання  набуває особливої актуальності. Несприятливі політичні умови, недосконале законодавство, високий податковий тягар та низка інших проблем призводять не тільки до посилення тінізації економіки, а й ставлять під сумнів можливість існування та розвитку малого бізнесу в Україні.

На початок 2011 р. у сфері малого підприємництва в Україні діяли 151,4 тис. підприємств, найбільша кількість яких зосереджена у місті Київ та  Автономній республіці Крим. Серед областей України найвищі показники концентрації малого бізнесу характерні для Київської, Дніпропетровської та Донецької областей, найнижчі - для Рівненської, Чернівецької та Волинської, що є свідченням недостатньо ефективного здійснення регіональної політики щодо розвитку і підтримки даного сектора економіки.

За обсягом реалізованої продукції суб'єктами малого підприємництва лідерами є м. Київ (151605,1 млн. грн.), Дніпропетровська (43887,9 млн. грн.), Донецька (38077,1 млн. грн.), Одеська (30406,6 млн. грн.), Харківська (28167,1 млн. грн.) та Київська (19803,4 млн. грн.) області [4, с.300-314 ]. Така нерівномірність  розвитку малих підприємств у регіонах країни пояснюється різним рівнем їх економічного потенціалу та забезпечення ресурсами, особливостями їх господарської структури, різним ступенем розвитку ринкової інфраструктури, ставленням органів влади та населення до малого бізнесу, традиціями та навіть місцевою психологією [4, с.313 ]. 

У результаті аналізу показників розвитку малого підприємництва було встановлено, що кількість суб'єктів малого підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення у 2010 році скоротилась  до 464 од. проти 661 од. у 2009 році. Крім того, у 2009 році у малому бізнесі України працювало біля 6,5 млн. зайнятих, а  у 2010 році цей показник скоротився до 4,9 млн. [3,с.5-6 ].

Важливо відмітити, що за вкладом малого підприємництва у ВВП країни Україна посідає останні місця в Європейському рейтингу, у той час як у сусідніх Чехії, Словаччині та Угорщині частка малих підприємств у ВВП становить 30-40% [3, с.4 ]. Проте в Україні підхід до класифікації малого і, особливо, середнього підприємництва не відповідає прийнятому у країнах ЄС, що не дає змоги здійснити об‘єктивне порівняння.

Серед основних проблем, які гальмують розвиток малого підприємництва в Україні, виділяють наступні: недотримання органами державної влади та місцевого самоврядування норм національного законодавства, труднощі при отриманні дозволів, неефективне виконання національної та регіональних програм підтримки та розвитку малого підприємництва, невідповідність законодавства України у цій сфері законодавчим нормам Європейського Союзу.

Несприятливими для малого бізнесу виявилися й зміни в податковому законодавстві, які фактично призвели до посилення податкового навантаження і значних обмежень щодо здійснення діяльності суб'єктами малого підприємництва, що за прогнозами призведе до подальшої тінізації малого бізнесу і навіть  до згортання його діяльності.

Підтвердженням цього є той факт, що у 2011 році кількість створених фізичних осіб-підприємців, приватних підприємств і товариств із обмеженою відповідальністю зменшилася на 30% порівняно з 2010 роком, а припинених суб'єктів господарювання -  збільшилася на 36%. За перші три місяці 2011 року 60 тисяч приватних підприємців припинили свою роботу. Більше 30% малого бізнесу України пішло в тінь через неможливість пристосуватися до Податкового кодексу і забезпечити виконання передбачених ним вимог [5 ].

Це призвело до того, що у 2011 році за оцінкою журналу «Forbes» Україна увійшла до п‘ятірки найгірших економік світу і зайняла 17 місце за найбільш високою ставкою податку на прибуток. За міжнародними оцінками сумарна ставка податків в Україні складає 55,5% від прибутку. Більший, ніж в Україні, рівень податків лише в Білорусії та Киргизії (80,4% та 57,2% відповідно). Щодо сумарної кількості податків в нашій державі, то вона у 2011 році скоротилась до 135, що забирає 657 годин в рік на їх сплату і більшу половину прибутку [3,с.19 ].

Проведені дослідження Doing Business 2011 показали, що за кількістю податкових платежів та витраченим часом наша держава поступається Польщі, Молдові, Казахстану, Киргизії. Крім того, Україна посідає 181 місце у Рейтингу за легкістю сплати податків, 174 місце - за кількістю часу для сплати податків, 183 місце - за загальною кількістю податків, 149 місце - за загальною сумою податків [3,с.21 ]. 

Аналіз зазначених показників засвідчує, що підприємець - фізична особа, що перебуває на загальній системі оподаткування, витрачає на адміністрування та сплату податків 82 робочих дні, а сумарно фіскальне навантаження (збільшене ще й на розмір єдиного соціального внеску) для малого бізнесу складає 88,7% [3,с.22 ].

Усе вище наведене підтверджує необхідність спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва з метою забезпечення прогресивних змін у вітчизняній економіці. Найбільш вдалим прикладом є Грузія, де з 2003 по 2008 рік кількість податків було скорочено у 8 разів (з 26 до 6), ставку податку на прибуток знижено до 15%, а представники мікробізнесу звільнені від застосування розрахунково-касових апаратів [3,с.24 ]. Саме такі умови забезпечили стимули для легальної підприємницької діяльності малого бізнесу.

Оптимальною для України сьогодні вважається система, при якій підприємець сплачував би один платіж або за зайняття одним із видів підприємницької діяльності (фіксовану ставку), або від отриманого доходу (з обороту). Цей єдиний платіж повинен замінити (включити у себе) абсолютно усі  податки і збори, в тому числі і соціальні, які не стосуються найманих працівників та реального використання ресурсів із надр.

Проте насамперед для створення сприятливих умов функціонування і розвитку малого підприємництва в Україні необхідно змінити підходи до формування державної політики у цій сфері. Усунення надмірного державного регулювання та численних адміністративних бар‘єрів, підвищення рівня виконавчої дисципліни в органах державної влади,  ліквідація корупції - вирішення цих проблем є першочерговим як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях.

Основним принципом державного регулювання малого підприємництва в

Україні має стати забезпечення стимулів до самостійної економічної діяльності громадян.

          Для підтримки розвитку малого бізнесу держава зобов'язана перейти до реалізації послідовної та узгодженої політики, яка б наслідувала довгострокові перспективи. При цьому малий бізнес слід розглядати не лише виключно в економічній площині, а й у соціальній, як важливий інструмент забезпечення робочими місцями населення та покращання його добробуту. Для цього в Україні має бути створена відповідна нормативно-правова база та реалізовані низка прогресивних реформ, які визначать формування передумов для забезпечення сталого розвитку малого підприємництва.        

Література:

•1.      Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000 р. №2157-ІІІ. - [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

•2.      Податковий кодекс України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

•3.     Матеріали до круглого столу «Зелена книга малого бізнесу України: оцінка та перспективи шляхів розвитку», Київ, 31.10.2011 року.

•4.     Державна служба статистики України, Електронний ресурс: Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua (Статистичний щорічник за 2010 рік)

•5.     Державна податкова служба України, Електронний ресурс: Режим доступу: www.sta.gov.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>