XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н. Жарлінська Р.Г., Архипова Н.І., Цимбал О.В. МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ЧИННИК ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

к. е. н., доцент Жарлінська Р.Г., асистент Архипова Н.І., Цимбал О.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ЧИННИК ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність дослідження викликана тим, що у сучасних умовах зростає увага керівників підприємств до цінової політики, до її зв’язку з іншими складовими комплексу маркетингу. Дана проблема вивчалась такими вченими, як Норіцина Н., Перетятько А.Ю., Липсиц И.В., Дугіна С.І.
Ціну традиційно розуміють як певну кількість грошових одиниць, яку покупець повинен заплатити, для того, щоб одержати одну одиницю конкретного товару або послуги. Для покупця, що одержує той чи інший товар, ціна є «економічною жертвою», оскільки покупець завжди порівнює свої грошові витрати з корисністю придбання. Ціна також уміщує не грошові компоненти, такі як час і ризик.
Для продавця ціна є винагородою за його працю, а для підприємства – найважливішим показником внаслідок впливу на розмір виторгу від реалізації, прибуток, структуру виробництва, становище підприємства на ринку.
У комплексі маркетингу ціна є особливим інструментом, оскільки безпосередньо утворює прибуток.
Для дієвості обраної цінової політики керівництво підприємства повинно чітко уявляти цілі, які воно прагне досягти продажем конкретного товару чи наданням послуги. Більшість підприємств встановлює цілі, засновані на прибутку.
Мета, заснована на максимізації прибутку, має декілька різновидів: встановлення підприємством на декілька років стабільного доходу, відповідного розміру середнього прибутку; розрахунок зростання ціни, а отже і прибутку у зв’язку із зростанням вартості капіталовкладень; прагнення до швидкого отримання первинного прибутку, оскільки компанія не впевнена в сприятливому розвитку бізнесу або їй не вистачає грошових коштів [2, c.10-11].
Складність встановлення ціни зумовлена тим, що ціна, з одного боку має, забезпечувати прибуткову діяльність підприємства, а з іншого, орієнтуватися на споживачів, їхні потреби та цінності, формувати повноцінний попит на товар, підтримувати імідж виробника і позиціонування товару на ринку, одночасно враховуючи цілу низку факторів як цінових, так і не цінових.
Орієнтація на маркетингове ціноутворення передбачає:
- визначення цінності товару для споживача;
- здійснення кількісного аналізу попиту;
- оцінку і врахування чинників цінової чутливості споживачів [1, c.41].
Споживча цінність товару базується на його корисності та визначається як економія або задоволення, що їх здобуває споживач внаслідок утилізації придбаного ним блага, тобто це та корисність, яку це благо дає споживачеві [1, c.34-35].
Важливим елементом маркетингового ціноутворення є кількісний аналіз попиту. Такий аналіз передбачає визначення цінової еластичності попиту, тобто вимірювання коефіцієнту еластичності, величина та від’ємне чи додатнє значення якого свідчить про еластичність або нееластичність попиту за ціною та суттєвість його зміни залежно від зміни ціни. Показник цінової еластичності безпосередньо пов’язаний з валовим доходом підприємства, тобто у разі еластичного за ціною попиту зниження ціни призводить до збільшення валового доходу , у разі зростання ціни – до його зменшення. У разі нееластичного за ціною попиту валовий доход зростає зі збільшенням ціни й, навпаки падає, коли ціна знижується.
Виділяють десять найвагоміших чинників цінової чутливості споживачів, а саме: ефект уявлення про наявність замінників; унікальність; затрати на переключення; складність порівняння; оцінка якості через ціну; дорожнеча товару; значущість кінцевого результату; можливість поділу витрат. Знання цих чинників дозволяє ефективно використовувати відповідний маркетинговий інструментарій задля збереження чи навіть зростання прибутковості [4, c.105].
Роль даних складових маркетингового ціноутворення на шляху організації ефективної діяльності підприємства є досить вагомою. При вдалому їх застосуванні підприємство досягне своїх цілей та комерційного успіху. Крім зазначених аспектів маркетингового ціноутворення на формування прибутку підприємства також суттєво впливає цінове стимулювання. Прикладом вдалого застосування цінових знижок та програм стимулювання збуту є мобільні оператори, що працюють сьогодні на ринку України.
Література:
1. Норіцина Н. Маркетингове ціноутворення як чинник прибуткової діяльності підприємства // Маркетинг в Україні. – 2007. - №5. – С.41-43
2. Перетятько А.Ю. Організація маркетингової політики у складі економічної політики підприємства // Економіка, фінанси і право. – 2007. - №1. – С. 10-17
3. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование: Учебник для вузов. – М.: Издательство БЕК, 1997. – 368с.
4. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 393с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>