XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. ф.-м. н., Караван Ю. В. МОДЕЛЬ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

к. ф.-м. н., Караван Ю. В.

Львівський інститут економики і туризму

МОДЕЛЬ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

У сучасних умовах соціально-економічного розвитку України принципово важливим стає питання формування в системі вищої освіти нової генерації спеціалістів, які не тільки володіють глибокими фундаментальними та спеціальними знаннями, але одночасно є носіями загальнолюдських цінностей, здатних працювати творчо і самостійно.

У процесі нових продуктивних конкурентних відносин народжується новий тип індивідуальної свідомості, нова активніша, сильна особистість. Така відповідальність лягає на плечі індивіда важким тягарем, служить причиною внутрішніх конфліктів, що поглиблюються з відходом у минуле колективних цінностей. Поширюється плюралізм, виникають нові можливості вибору знань і способів діяльності.

Покликання вищого навчального закладу ХХІ століття - сприяти розвитку суспільства Homo educates - людей освічених, що стає новою еволюційною сходинкою розвитку людини і ґрунтується не на біологічних, а на духовно-інтелектуальних трансформаціях.

Проблема підготовки висококваліфікованих кадрів не може бути ефективно розв'язана в рамках використання традиційних форм і методів навчання. Одним із найслабших місць у традиційних методах навчання є те, що в активному стані перебуває тільки викладач, слухачі ж пасивно сприймають інформацію, тобто навчання має інтелектуально пасивний характер. Традиційні форми і методи навчання передбачають передачу знань, але не завжди формують професійні вміння і навички в майбутніх фахівців.

Істотна зміна поглядів на цінності сучасної освіти вимагає створення нового освітнього продукту, основою для якого стає  дійовий підхід, де пріоритетним є не інформованість студента, не засвоєння і репродукція навчального матеріалу, а самостійний мотивовану пошук інформації, її інтерпретація, обробка та аналіз з метою отримання нового знання, тобто дослідницька діяльність.

У процесі навчання відбувається постійне збагачення змісту діяльності на основі моделі діяльності студента, що включає опис системи його основних функцій, проблем і завдань, предметних і соціальних компетентностей.

Процес підготовки являє собою послідовну зміну етапів: підготовчий, операційний і результативний.

Підготовчий включає діагностичні та визначальні функції. Діагностична функція спрямована на отримання інформації про рівень дослідницької компетентності. Визначальна функція зводиться до формулювання цілей підготовки студентів до дослідницької діяльності та засобів їх досягнення, які за очікуваними результатами конкретизуються в освітній програмі. Операційний етап передбачає впровадження дослідницької діяльності в процес навчання. На даному етапі необхідна узгодженість дій усіх учасників освітнього процесу. У зв'язку з цим здійснюється контроль реалізації освітньої стратегії та технології за допомогою систематичного збору інформації про якість засвоєння студентами матеріалу і коригуванню педагогічних рішень.

Результативний етап включає аналіз досягнутих результатів, їх відповідність прийнятим цілям. Даний етап дозволяє оцінити якість підготовки майбутніх фахівців до дослідницької діяльності.

Технологія формування дослідницьких умінь, має свої принципи побудови, які ґрунтуються на відмінній від інших видів розумової діяльності особливості мислити науково. Можна виділити сім принципів, деякі з яких є загальнодидактичними, решта ж характерні саме для дослідницької діяльності. Охарактеризуємо кожен з принципів:

•1.     Інформаційної насиченості навчального та практичного матеріалу для використання аргументів, доказів або спростувань, заснованих на конкретних фактах, джерелах, даних.

•2.     Соціальної обумовленості предмету осмислення. Дослідницька діяльність - це діяльність (фактор-суб'єкт) соціальна, тому підбір проблем, завдань, тем для обговорення необхідно здійснювати з урахуванням цієї особливої властивості.

•3.     Комунікативності в процесі осмислення проблеми та її обговорення. Дослідницька компетентність - це готовність індивідуально і самостійно мислити, але виявляється вона в суперечках, дискусіях, при обговореннях та публічних виступах, тому комунікативні навички учасників осмислення проблеми для формування дослідницької діяльності студентів відіграють вирішальну роль в успіху.

•4.     Проблемності змісту матеріалу. Загальнодидактичний принцип є одним з основних при побудові технології формування дослідницької діяльності.

•5.     Мотивації і потреби в знанні. Основним відправним пунктом розумової діяльності в дослідженні взагалі і прояву критичності розуму є рефлексія. Вона можлива тільки в тому випадку, якщо студент мотивований дізнатися, зрозуміти, осмислити, встановити істину або отримати результат.

•6.     Науковості, достовірності та доступності інформації. Здібності та вміння оцінювати достовірність інформації відносяться до вмінь дослідницької діяльності.

Процес науково-пізнавальної діяльності формує духовно-теоретичне ставлення майбутнього фахівця як до самого себе, так і до навколишнього світу, а тому сприяє становленню особистості студента. Розвиток здатності студентів до науково-пізнавальної діяльності сприяє відтворенню інтелектуальних, мотиваційних, вольових та емоційних сфер особистості, вчить аналізувати процеси, які відбуваються у суспільстві.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>