XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. ф.-м. н., Ярка У. Б., Шілінг А. Ю. ХАРАКТЕРНІ РИСИ СПІЛКУВАННЯ У МЕРЕЖІ

к. ф.-м. н., Ярка У. Б.

Національний Університет «Львівська політехніка»

Шілінг А. Ю.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ХАРАКТЕРНІ РИСИ СПІЛКУВАННЯ У МЕРЕЖІ

На сьогодні у світі існує багато засобів, форм і способів спілкування, достатня частина з яких пов'язана із сучасними технічними можливостями. Велику роль тут відграє використання глобальної комп'ютерної мережі - Інтернет (Internet). Виникнення та розвиток цифрових та комп'ютерних технологій, а як наслідок - масове розповсюдження персональних комп'ютерів, відкрили новий вид взаємодії «людина-комп'ютер», а з розвитком мережі Інтернет - «людина-комп'ютер-людина». [1]

 Електронна мова - це функціональний різновид мови, який є стилістично замкнутим. Цю мову не можна пов'язати ні з однією спеціальною сферою комунікації. Вона поряд із специфічними зонами і функціями «обслуговуе» також і повсякденне людське спілкування. [3]

Деякі вчені [2] виділяють наступні характерні риси Інтернет-спілкування:

•1.   Наявність електронного каналу передачі.  Ключовим  елементом у моделі комунікації є канал передачі, оскільки дає змогу адресанту та адресату засоби для обміну повідомленнями.

•2.   Опосередкованість. Спілкування між користувачами комп'терної комунікації відбувається за допомогою технічних та електронних засобів зв'язку.

•3.   Дистанційність. Учасники Інтернет-спілкування, як правило, віддалені один від одного та між ними відсутній безпосередній контакт.

•4.   Гіпертекстовість.  Традиційний письмовий текст в Інтернет-просторі набуває гіпертекстової форми. У мережевому спілкуванні тексти представляють собою гіпертекстову систему, що складається з вузлів (інформаційних одиниць) та заданих на них зв'язків. Це породжує n-вимірний інформаційний простір.

•5.   Віртуальність. Люди «живуть» і взаємодіють опосередковано через символьне середовище. Отже,віртуальність - це знаковий, символічний характер комп'ютерно-опосередкованої взаємодії.

•6.  Анонімність учасників. Учасники Інтернет-спілкування спілкуються в режимі реального часу (on-line), але вони нічого один про одного не знають за виянятком тієї інформації, яку учасник повідомляє сам про себе.

•7.  Креативність учасників. Комп'ютерне спілкування створює сприятливі умови для особистого залучення учасників у комунікативну взаємодію, надаючи людині максимум можливостей не лише для сворення свого образу, а й для створення свого власного нового світу.

•8.  Креолізованість. Під час обміну електронними повідомленнями, учасники спілкування  використовують малюнки, фотографії, а також застосовують різні шрифти, кольори та символи.

•9.  Комп'ютерна етика та етикет. Процес спілкування поділяється на комунікативні акти, де передбачається взаємодія щонайменше двох учасників. Комп'ютерна комунікація регулюєтьсянабором правил, які називаються «Netiquette» або «мережний» етикет.

Інтернет-спілкування є унікальним, оскільки:

•   це спілкування є вкрай поліфонічним і об'єднує в собі велику кількість різних типів дискурсу і мовних практик.

•   гіпертекстові й інтерактивні можливості Інтернету цілком змінюють або видозмінюють народження і сприйняття тексту.

•   істотними факторами, що впливають на спілкування в Інтернеті, є його анонімність і дистанційність.

Характеризуючи спілкування в Інтернеті, психологи, зокрема російські [4], зазначають, що тут відбувається не стільки групове спілкування, скільки велика кількість актів спілкування один на один. Причому кожна людина відіграє для партнера одну із своїх ролей. І не можна побачити справжнє ставлення цих людей один до одного, зробити висновки про них за межами цієї їхньої комунікації. Але водночас ці люди, спілкуючись анонімно, впливають один на одного. І цей вплив може бути значним - як позитивним, так і негативним.

Отже, Інтернет створює особливе комунікативне середовище, особливе місце реалізації мови, яке не має аналогів у минулому. Віртуальна реальність Інтернету з розвитком набуває рис нового світу і стилю життя, який стимулює появу нових засобів комунікації.

Література:

•1.  Santiago Posteguillo. Netlinguistics and English for Internet Purposes. - режим доступу: http://www.aelfe.org/documents/text4-Posteguillo.pdf

•2.  Горошко Е.И. Лингвистика Интернета: формирование дисуиплинароной парадигми. - режим доступу: http://www.textology.ru/article.aspx?aId=76

•3.  Искусство общения в Интернет, или сказкотерапия в действии // Мир ПК. - 2003. - 215 с.

•4.  Психология и Интернет // Психологический журнал. - 2000. - Т. 21. - № 2.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>