XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. філол. н., Мізін К. І., Кучеренко І. В., Ситник Н. О. СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ В НІМЕЦЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ

к. філол. н., доцент, Мізін К. І.

старший викладач Кучеренко І. В.

студентка Ситник Н. О.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ В НІМЕЦЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІВивчення слів ненормованої лексики набуває все більшої актуальності. Аналіз мови як суспільного явища потребує вивчення функціонування мови в різних прошарках суспільства та у професійних групах, оскільки тут виникає проблема взаємодії національної мови з соціальними діалектами, літературного розмовного мовлення певної епохи з нелітературним мовленням тощо.

Одним із основних напрямів розвитку сучасної німецької мови є використання й освоєння великої кількості нової лексики, в основному сленгізмів, жаргонізмів, професіоналізмів та арго. Німецький молодіжний сленг являє собою дуже цікавий лінгвістичний феномен, який обмежений не лише віком людей, а й соціальними, часовими рамками та навіть територіальними кордонами. Він функціонує зазвичай у середовищі учнів, студентів і міської молоді. Тому сленг класифікують з урахуванням  вікового критерію: лексикон підлітків 11-19 років - це Teenagersprache, а 20-літніх - Twensprache [3, с. 34].

Останнім часом поширеним є залучення сленгових номінацій до мовлення теле- та радіопередач, газет, журналів тощо. Це пояснюється тим, що автори намагаються наблизити їх до кола слухачів (читачів), надати відтінку молодіжної розкутості, напр.: blechen (bezahlen) - «платити»; verticken (verkaufen) - «впарювати»; checken (etwas verstehen) - «врубитися»; labern (sprechen) - «базікати нісенітницю; Holzkopf - «бовдур»,  аlpako - «дурний»; jumpen (springen) - «скакати»; das Oky-Doky (Alles in Ordnung) - «все файно»; der Knacker (ein alter Mann) - «сухар»; joki - «веселий», deal - «рубати капусту», tierisch - «кльовий»  [2, с. 24-25].

Тенденція до використання сленгових одиниць, скорочень і абревіацій у німецьких газетах та журналах зумовлена прагненням до більш стислого вираження думок, до мінімізації елементів висловлення. Багато журналістів молодіжних видань удаються до навмисного нагромадження сленгізмів або жаргонізмів, прагнучи зацікавити читачів, напр.: er hat ihn abgewimmelt - «він спровадив його», blam - «мерзотний», endgeil - «кльово», auf der Fete war echt tote Hose - «на вечірці було нудно» і под. [2, c. 12].

При перекладі сленгу потрібно звертати увагу на те, що деякі сленгізми можуть бути незафіксованими у словниках. Тому слід ураховувати недовговічність і можливу тенденцію до зникнення цих виразів, що, як правило, викликає труднощі у перекладача.

Вибір засобів вираження в мові перекладу залежить безпосередньо від з'ясування значення слова у контексті. Остаточний варіант перекладу повинен передавати не тільки значеннєві відтінки слова, але й експресивно-стилістичну забарвленість, напр.: Seiner Meinung nach gehen sie nicht verantwortungsvoll mit dem Geld der deutschen Steuerzahler um [2, c. 7]. - Він думає, що вони розкидаються грішми  німецьких податківців. Вислів umgehen mit etw. можна перекласти як «використовувати», «розпоряджатися», а словосполучення nicht verantwortungsvoll - «недобросовісно», «халатно». Вислів халатно розпоряджатися було замінено при перекладі лише одним словом - розкидатися.

Якщо функціональні аналоги сленгу або відповідності відсутні у мові перекладу, то можна використати такий прийом, як компенсація, тобто елементи змісту, втрачені при перекладі, замінюються іншим елементом, що компенсує втрату інформації. При перекладі сленгових одиниць, що не мають безпосередніх відповідностей у контексті, перекладач може вдатися до описового перекладу. Недоліком цього способу є громіздкість і багатослівність, тому він найбільш вдало застосовується в тих випадках, коли можна обійтися коротким поясненням, напр.: die Bräuterei [2, с. 18]- «полювання за дівками, поспішні пошуки нареченої», der Fixer [2, с. 19] - «дрібний розповсюджувач наркотиків».

Таким чином, молодіжний сленг є одним із джерел поповнення лексичного складу мови та одним з елементів культури суспільства. Але на цьому етапі розвитку лінгвістики й перекладознавства він являє собою ще недостатньо вивчену проблему, яка потребує подальшого дослідження. Сленгові одиниці використовуються у молодіжних виданнях переважно з метою увиразнення матеріалу, надання йому молодіжної розкутості, а також, щоб «наблизитися» до читачів. Саме у періодичних виданнях сленг випереджає словники, даючи змогу детальніше вивчити мову конкретного часового простору.

Найкращим рішенням при перекладі сленгу є використання функціональних аналогів за наявності їх у мові перекладу. При відсутності останніх можна вдатися до компенсації або описового перекладу. Лише в разі правильного вибору способу перекладу, ґрунтуючись на детальному аналізі стилістичних прийомів автора, перекладач може найточніше передати той ступінь впливу, який зазнає носій мови при читанні оригінального тексту.

Література:

1. Девкин В.Д. Немецкая разговорная речь : Синтаксис и лексика / В.Д. Девкин. - М. : Международные отношения, 1994. - 256 с.

2. Heusinger S. Die Lexik der deutschen Gegenwartssprache / S. Heusinger. - München : Wilhelm Fink Verlag, 2004. - 302 S.

3. Vitamin de. - Sommer 2009. - № 41. - 38 S.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>