XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. фіз. вих., Блавт О. З. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП ВНЗ

к. фіз. вих., доцент Блавт О. З.

Національний університет «Львівська політехніка»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП ВНЗ

Результати тестування та оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів спеціальних медичних груп у процесі фізичного виховання ВНЗ дають змогу викладачеві здійснювати порівняльний аналіз підготовленості окремих студентів і цілих груп; здійснювати об'єктивний контроль ефективності оздоровчого курсу фізичного виховання СМГ; визначати переваги та недоліки застосованих засобів, методів навчання і форм організації занять; обґрунтувати індивідуальні особливості динаміки фізичної підготовленості студентів, залежно від характеру захворювання та загалом диференціювати й індивідуалізувати процес фізичного виховання як в межах академічних занять так і в позанавчальний час. Загалом результати тестування функціональних можливостей організму студентів є підґрунтям для визначення теоретико-методичних основ фізичного виховання для роботи зі студентами цих груп у напрямку загального зміцнення та збереження здоров'я надалі [1-7].

У фізичному вихованні спеціальних медичних груп ВНЗ практикуються нормативні способи кількісного визначення постановки завдань і оцінки результатів їх виконання. Рухові тести та засоби їх оцінки - це є метод педагогічного контролю. Тест у фізичному вихованні - метод діагностики, який використовує стандартизовані тести, що мають визначену шкалу значень [4]. Використання тестів дає змогу визначити найбільш інформативні показники функціонального стану організму студентів на певному етапі курсу фізичного виховання. На підставі їх результатів отримується інформація про стан здоров'я студентів спеціальних медичних груп, що дає змогу науково обґрунтовано планувати підходи, визначати стратегію і тактику подальших занять у напрямку його поліпшення [3] .

Питання тестування фізичної підготовленості студентів спеціальних медичних груп - одне з найбільш актуальних в теорії і методиці фізичного виховання. Водночас у наявних працях відсутній єдиний підхід щодо дослідження необхідних параметрів рівня фізичної підготовленості студентів з відхиленнями у стані здоров'я. До цього часу ця проблема є предметом дискусій. Найважливішими науковими проблемами на думку авторів [1-7] є пошук оптимальних критеріїв тестування, їх засобів і методів відповідно до рівня фізичного здоров'я студентів. Водночас, робіт, в яких би визначались методологічні основи комплексного тестування у фізичному вихованні цих студентів, нам невідомі. Організаційно-методичні основи тестування у галузі фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп потребують наукового допрацювання, що визнається багатьма вченими [3, 5-7].

На основі проведеного узагальнення відповідних літературних джерел із цього питання [1, 2, 5, 6] визначено, що ефективність тестування визначається такими характеристиками: вони повинні бути обґрунтованими, надійними та інформативними, їх проведення потребує чіткого контролю, послідовності і повторності. Окрім того, повинна бути забезпечена сувора стандартизація протоколів тестування, які базуються на об'єктивних та науково достовірних критеріях.

Аналіз чинної системи тестування фізичної підготовленості студентів спеціальних медичних груп ВНЗ дає змогу виявити комплекс недоліків, що знижують її ефективність. До них, насамперед, можна віднести такі:

- суворо регламентований нормативний підхід у виборі показників фізичної підготовленості без урахування функціонального стану організму, зумовленого наявністю захворювання;

- невідповідність нормативів фізичної підготовленості та шкал їх оцінювання студентів реальним фізичним можливостям студентів;

•-         непридатність до використання певних тестових спроб з визначеним контингентом спеціальних медичних груп за наявності протипоказань, зумовлених відхиленнями у стані здоров'я.

Загалом, методики тестування, які на даний час використовуються у фізичному вихованні студентів з відхиленнями у стані здоров'я не дають змоги отримати достовірні показники через велику кількість неконтрольованих змінних та відсутність неперервної реєстрації результатів тестування. Аналіз теоретичних та практичних досліджень виявив існуючі протиріччя між необхідністю забезпечення об'єктивності тестування та відсутністю можливостей це зробити. Діюча сьогодні у ВНЗ реальна система оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів, які за станом здоров'я належать до спеціальних медичних груп, малоефективна. Неможливість об'єктивного оцінювання її параметрів унеможливлює оптимізацію занять в оздоровчому напрямку та гальмує розробку адекватних технологій занять фізичним вихованням у спеціальних медичних групах, що необхідно для логічного завершення занять на кожному етапі фізкультурної роботи. Проведений аналіз науково-методичної літератури з цього питання та наявний практичний досвід дозволив визначити низку проблем, що потребують вирішення з метою підвищення ефективності контролю рівня фізичної підготовленості студентів спеціальних медичних груп ВНЗ. Отже, існує необхідність принципово нового підходу до вирішення означених питань. Внесення коректив у процес тестування студентів цих груп уможливлює цілеспрямоване керування процесом фізичного виховання ВНЗ з метою підвищення його ефективності, для стійкого цілеспрямованого та ефективного процесу зміцнення здоров'я.

Література:

•1.  Благуш П. К теории тестирования двигательных способностей / П. Благуш. - М.:ФиС, 1982.-166 с.

•2.  Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания : учеб. для студ. вузов физ. воспитания и спорта / Т. Ю. Круцевич. - К. : Олимпийская литература, 1999. - 167 с.

•3.  Круцевич Т. Ю. Управління процесом фізичного виховання / Т. Ю. Круцевич, В. В. Петровський // Теорія і методика фізичного виховання : підр. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / за ред. Т. Ю. Круцевич. - К. : Олімпійська література, 2008. - Т. 1, гл. 12. - С. 320-379.

•4.  Корягин В. М. Методологические положення диференциации физического воспитания студентов специальных медицинских групп вузов / В. М. Корягин, О. З. Блавт // Теоретические и методологические проблемы современного образования : материалы ІХ Международной научно-практической конференции. - Москва, 2012. - С.87-89.

•5.  Ланда Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовлености: учебн. пос. / Б. Х. Ланда. - М. : Советский спорт, 2004. - 192 с.

•6.  Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей: учебн. пос. / В. А. Романенко. - Донецк, 2005. - 290 с.

•7.  Физическая культура: учеб. для студ. вузов с отклонениями здоровья / [под. ред. И. В. Муравова]. - М. : Физкультура и спорт, 2006. - 301 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>