XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. х. н., Лопатенко Л.М., Воропай О.Л. ХІМІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН В КЛАСАХ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

к. х. н., доцент Лопатенко Лілія Михайлівна

Воропай Ольга Леонідівна

Кіровоградський державний педагогічний університет  імені В.Винниченка

ХІМІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН В КЛАСАХ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

Результати досліджень, що проводилися в ряді середніх загальноосвітніх навчальних закладів різного типу, показують, що школярі мають досить невисокий рівень сформованості знань, пов'язаних з проведенням хімічного експерименту, що ускладнює якісне виконання запропонованих програмою експериментальних робіт з хімії і знижує рівень засвоєння хімічних знань в цілому, особливо гостро дана проблема стоїть в класах гуманітарного профілю. Паралельно, все більше вчителів взагалі відмовляються від використання експериментальних робіт на уроках, хоча навіть часткова відмова від експерименту особливо небезпечна тим, що різко знижується інтерес школярів до вивчення хімії [1].

         В ході дослідження нами було проведено анкетування  вчителів м. Кіровограда та Кіровоградської області з метою виявлення стану та тенденцій в реалізації хімічного експерименту в школі; розроблено методичні рекомендації до проведення експериментальних робіт із неорганічної хімії для учнів 10-х класів; проведено формуючий експеримент в ході якого здійснено перевірку розроблених методичних прийомів та підходів, аналіз отриманих кількісних результатів та встановлено ефективність засвоєння хімічних знань учнями.

На основі анкетування вчителів шкіл Кіровоградської області та

м. Кіровограда визначено основні труднощі в організації та проведенні хімічного експерименту:

•·                   Брак обладнання та реактивів. Недостатня матеріальна база школи (65%);

•·                   Недостатнє методичне забезпечення вчителів в умовах модернізації хімічної освіти (9%);

•·                   Недостатня кількість годин відведених на вивчення окремих тем (26%);

•·                   Недостатня підготовка вчителів із методики викладання та техніки хімічного експерименту(0 %).

Розглянувши та порівнявши отримані дані побачили, що 11 % вчителів вважають, що на даному етапі взагалі можливо повністю відмовитися від використання хімічного експерименту в школі. Опитування вчителів показало, що як альтернативу традиційному експерименту, вчителі розглядають віртуальний експеримент, але вважають що він може замінити перший - лише частково (78% опитаних). Що ж стосується використання такого виду хімічного експерименту, як домашній, то постійно його використовують лише 14% опитаних вчителів, зовсім чи зрідка використовують - відповідно 4 й 25% опитаних, а переважна більшість (57 %) його використовують несистематично.   Також розроблено методичні рекомендації до проведення експери-ментальних робіт з неорганічної хімії для учнів 10-х класів гуманітарного профілю, в запропонованих рекомендаціях окрім традиційного хімічного експерименту пропонуються різноманітні способи подачі матеріалу, а саме:

- цікавий хімічний експеримент («Ялинка в снігу», «Перефарбування квіток»);

- домашній хімічний експеримент («Добування вуглекислого газу вдома»);

- хімічний експеримент із гуманітарною компонентою;

- хімічний експеримент екологічного спрямування («Як очистити воду в домашніх умовах»);

- віртуальний та відеохімічний експеримент;

З метою перевірки ефективності використання запропонованих методичних підходів на практиці -  проведено педагогічний експеримент на базі 10-х класів гуманітарного профілю шкіл м. Кіровоград. Для кількісного розрахунку отриманих результатів використовувалася методика визначення ступеня навчальних досягнень (СНД) за В. П.Симоновим [2]:

 СНД = (n5 • 1 + n4 • 0,64 + n3 • 0,36 + n2 • 0,16) • 100 % / N, , де:

n 5 - кількість учнів, що отримали   "10-12" бали, n4 - кількість учнів,

 що отримали   "7-9" бали, n3 - кількість учнів, що отримали "4-6" бали, n2 - кількість учнів, що отримали   "1-3" бали, N - кількість учнів в класі.

Значення СНД: до 60 % - низький рівень; від 60 до 70 % - середній рівень; від 70 % і вище - високий рівень.                    

Навчальний клас              Рівень навчальних досягнень СНД,%
 І (низький) ІІ(середній) ІІІ(достатній) ІV(високий)
                          На початку формуючого експерименту
контрольний клас      7,2%       48,3%      31%      3,5% 43,45%
експеримен-тальний клас

13,3%

46,7%

26,7 %

13,3%

43,53%

                           На кінець формуючого експерименту
контрольний клас      13,8%      44,8%      37,9%      3,5% 44,41%
Експеримен-тальний клас       0%      29%      54,8%     16,2% 61,7%

  Порівняння результатів дослідження показало, що експериментальному класі СНД зріс на 18,17 %, в порівнянні із вихідним рівнем - 43,53%, - отже використання нетрадиційних підходів під час проведення хімічного експерименту при вивченні шкільного курсу неорганічної хімії забезпечує системність в засвоєнні знань, підвищує інтерес до предмета в учнів гуманітарних класів, сприяє кращому розвитку логічного мислення учнів, а також вмінь та навичок застосовувати отримані знання на практиці, в тому числі й в нестандартних ситуаціях. Дані методичні прийоми та підходи щодо проведення експериментальних робіт можна  рекомендувати до впровадження вчителями загальноосвітніх навчальних закладів під час опанування програмного матеріалу шкільного курсу хімії в 10-х класах .

Література:

1. Мартыненко Б. В., М. В. Михалева Эксперимент не должен уйти со

    школы  // Химия в школе. - 2000. -№4. - С. 12-16.

2. Симонов В. П. Диагностика степени обученности учащихся: учебно-справочное пособие // Моск. пед. ун-т. фак. повышения квалификации преподавателей вузов. М.‚ 1999. 45 c.

https://google.com/profiles


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>