XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. мист., Максименко М.О. ДО ПИТАННЯ ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕНДЕНЦІЙ МИСТЕЦТВА

к. мист., Максименко М.О.

Одеський національний політехнічний університет

(Гуманітарний факультет)

  ДО ПИТАННЯ ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕНДЕНЦІЙ МИСТЕЦТВА

 ХХ СТОЛІТТЯ У ЧАСОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Яскравою, неординарною сторінкою у історії світової культури є ХХ століття - епоха, під час якої постають та набувають розквіту явища інноваційного характеру. Поява нововведень та їх подальша життєвість в культурі та мистецтві указаного періоду обумовлюється конкретними подіями в соціально-політичному житті людства. Революції, світові війни, природні, соціальні катаклізми та інші чинники впливають на оточуючу реальність, створюють певний злам в людській свідомості, приводять до переосмислення цінностей буття. Духовні та матеріальні константи відрізняються неоднозначним смисловим  навантаженням, стають відповіддю на вимоги часу.

Непостійність суспільного життя в силу політичних, соціальних, економічних та буття інших процесів відображається в соціокультурній дійсності. ХХ століття ознаменоване існуванням різних тенденцій, функціонуванням самостійних напрямків, шкіл, течій, мистецьких практик тощо. Нігілізм, постанова у опозицію до існуючої традиції, відштовхування від сталих жанрів, форм, пошук нових засобів художньої виразності - ці та інші риси свідчать про творче мислення новітнього ґатунку, інше по відношенню до мистецтва попередніх епох. Специфічність креативної сфери минулого віку полягає в синтезуванні та взаємозбагаченні різних видів мистецтва, впровадженні нових композиційно-технічних засобів, що з'являються зокрема в результаті наукового прогресу, існуванні установки на гру, цілеспрямованості донесення певних культурно-інформаційних повідомлень до реципієнта, трактуванні художнього твору як публічного жесту та існуванні інших факторів, що розширюють семантичний простір означуваного [2, с.1]. 

Однією з головних тенденцій в мистецтві минулої епохи, якій підпорядковуються вищезазначені чинники, стає домінанта концепції як ідейного конструкту художнього проекту. На початку століття - це самоідентифікація митця у форматі маніфесту, програмної статі тощо. Друга половина віку в арт-середовищі ознаменована підвищеною увагою до концептуального мистецтва, найважливішими категоріями якого стають: «ідея», «поняття», «концепція». В контексті творчості митців минулого віку теоретичний фермент володіє високим рівнем інформаційності, несе певне функціональне навантаження, являє собою «якусь, часто ірраціональну, ідею концептуалістичного твору мистецтва і її, як правило, умовне й принципово неповне закріплення, що становить практично головну частину всього арт-проекту» [1, с.251].

Фіксація концепції у вигляді письмового тексту стає головною умовою концептуального твору. Занотовується не тільки сюжетна основа твору, а також засоби, завдяки яким здійснюється її втілення в життя, - створення концептуального простору, сценічних декорацій, костюмів, освітлення, застосування музичних інструментів тощо. Матеріальне втілення ідеї для концептуалістів не є першорядним, воно розцінюється як доповнення до концепції. Таким чином, в зазначений період художній твір в певній мірі стає продуктом інтелектуального осмислення. У даному контексті доречним є вислів Т. Чередниченко, яка розглядає сутність даної тенденції в контексті музичного мистецтва. Авторка зауважує, що ми чуємо в музиці те, що ми про неї прочитали [4, с.37]. В зв'язку з цим, актуальності набуває питання про процес ізоляції мистецтва від широкої аудиторії в силу неоднозначності розуміння художнього твору різними прошарками суспільства. В підтвердження цьому - сентенція А. Моля, який констатує факт «відчуження культури», де «художник грає, знову знаходячи свою індивідуальність і дійсність у мікро-середовищі, відгородженої від «масового суспільства» [3, с.265].

У сучасному мистецтві, на нашу думку, слід говорити про концептуалізацію творчості, котра проявляється у вигляді розгорнутого сценарію, в передмові до твору, авторських коментарів у тексті опусу. Застосування цього походу є вдалим авторським здобутком, оскільки привносить довершеність у всі структурні моменти творчого процесу - від написання до сприйняття реципієнтом [2, с.7]. В зв'язку з чим, композиції сьогоднішніх митців на відміну від культурно-інформаційних повідомлень попередників претендують на увагу не тільки професійного глядача (слухача), а і широкої аудиторії. Творчість сучасних авторів ознаменована інтересом до неординарних подій соціокультурного простору (від архаїки до сучасності), алюзивним звертанням до авторизованих жанрів, концепцій тощо, смисловим «кодуванням» ключових антиномічних проявів буття та розкриття сутності духовних цінностей через асоціативність мислення [2, с.11]. Опуси митців вражають неординарністю задуму, колористичністю фарб, композиційних технік тощо, свідчачи про самобутність індивідуальних стильових рішень. Отже, тенденції, що спостерігаються в мистецтві минулого віку, мають подальшу пролонгацію в зв'язку з їх життєвістю та актуальністю в наш час.

Література:

•1.     Лексикон нонклассики. Худ.-эстетич. культура ХХ в. [ред. В.В. Бычкова]. - М.: «Рос. полит. энциклопедия» (РОС-СПЭН), 2003. - 607 с. - (Серия «Summa culturologial»).

•2.     Максименко М. Феномен перформансу в творчості сучасних українських композиторів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства:  спец. 17.00.03 / М. Максименко. - Одеса, 2009. - 16 с.

•3.     Моль А., Фуко В., Касслер М. Искусство и ЭВМ / А. Моль, В. Фуко, М. Касслер. - М., 1975. - 314 с.

•4.     Чередниченко Т.В. На фоне «сникерса» меняется искусство / Т.В. Чередниченко // Музыкальная академия. - 1997. - №3. - С.35-39.

 


Один комментарий к “к. мист., Максименко М.О. ДО ПИТАННЯ ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕНДЕНЦІЙ МИСТЕЦТВА”

  1. Тетяна:

    Цитата зі статті: "В контексті творчості митців минулого віку теоретичний фермент володіє високим рівнем інформаційності, несе певне функціональне навантаження,..." (абзац, де стоїть посилання на[1, с.251].)
    Поясніть, будь ласка, що таке "ТЕОРЕТИЧНИЙ ФЕРМЕНТ" (!?) і як цей теоретичний фермент :-) ВОЛОДІЄ (!) певним рівнем інформативності.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>