XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. мистецтвознавства, Стріхар О. І. ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВУ

к. мистецтвознавства, Стріхар Оксана Іванівна

доцент кафедри музичного мистецтва

Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВУ

Перетворення суспільства на основі гуманізації й демократизації, захопивши всі сфери соціального життя, викликало глибокі зміни й у сфері освіти. В останнє десятиліття спостерігається спрямованість освіти на гуманістичні, особистісно-орієнтовані й розвиваючі освітні технології. До проблеми інтеграційного освоєння мистецтва взагалі й музики, зокрема, зверталися такі науковці, як: Архімович Л.Б. Загайкевич М.П., Зинькевич Е.С., Королюк Н.І., Лащенко А.П., Мартинюк А.К., Рудницька О.П. та ін.

Урок, як основна, традиційна форма викладання тієї або іншої дисципліни в загальноосвітній школі, є найважливішим показником реалізації навчальної програми. Інтегрований урок музики повинен у корені відрізнятися від звичайного уроку, оскільки вчитель музики в стані сам реалізувати інтегративний підхід. Як показує практика, найбільшого ефекту впровадження принципу інтеграції досягає саме в тих класах, основу педагогічної технології в яких становить система розвиваючого навчання, або його елементи.

Виходячи з огляду цілого ряду інтегративних програм по музиці, нами визначені наступні тенденції, характерні для інтегрованих програм і курсів у цілому (у т.ч. по музиці):

•·  збільшення, відновлення, розмаїтість інформації (від класу до класу);

•· актуалізація, а в міру необхідності, і коректування навчально-тематичних планів; активний розвиток логічних асоціативних зв'язків (розвиток мислення) при тісному взаємозв'язку з образною (емоції) сферою особистості учнів;

•· зростаюче значення міжнаукових зв'язків, при акценті на світоглядний, психологічний і естетичний фактори;

•· комплексне поєднання методів контролю, самоконтролю й діагностики (як на уроках, так і у виконанні творчих завдань вдома);

•· активізація всіх видів діяльності учнів на уроці;

•· розумне поєднання у викладанні предмета соціально значимих методів і принципів (демократизм, помірний лібералізм і здорова конкуренція) з інтрактивним, діалоговим режимом навчання (педагогіка співробітництва, педагогіка співтворчості, проблемна педагогіка);

•· розрахунок на розвиваюче навчання [1].

У результаті нам бачаться наступні рівні інтеграції в музичній освіті:

•1. «Точкова» - епізодична, вузьколокальна інтеграція: на рівні окремих понять, визначень, структурних елементів (наприклад, взаємозв'язок музичного й образотворчого ряду, музичного й літературного тексту; або це відбито технологічно - у сполученні прийомів, методів, жанрів з декількох видів мистецтва).

•2. Блокова інтеграція, або інтеграція середнього рівня - на рівні взаємопроникнення з декількох різних областей знання тем, ідей, методів, теорій (на уроках музики вона буває або тематична - наприклад, тема моря у музиці, образотворчому мистецтві й літературі; або мистецтвознавча - що дає значне число «ступенів свободи» через поєднання, аналіз і узагальнення - різних видів мистецтва, а не окремих творів або їх тематики);

•3.  Комплексна, або широкомасштабна інтеграція - на культурологічному, філолофсько-світоглядному рівні, на основі рефлексивного оперативного творчого обміну знаннями з різних сфер (наприклад, спів повинен розглядається як багатоликий, сумарний, інтеграційний процес - фізіологічний, фізичний, гносеологічний, духовний, соціологічний, творчий та ін., тобто у різних іпостасях співу як природного феномена).

Аналіз принципів загальної й часткової дидактики (їх історичний генезис), так само як і сучасної ситуації в педагогіці дозволяє говорити про необхідність введення нового принципу - принципу інтеграції.

Сутність принципу інтеграції полягає в науково обґрунтованому, органічному взаємопроникненні різних областей знання: у вигляді - а) окремих (точкова інтеграція); б) декількох (блокова інтеграція); в)багатьох у сукупності (комплексна інтеграція) - асоціацій, символів, категорій та ін.; з урахуванням вікових і психолого-педагогічних особливостей особистості учнів; з метою оптимізації й підвищення ефективності формування цілісної картини світу і явищ життя учнями в рамках одного предмету. Тим самим, використання принципу інтеграції в навчальних заняттях (при опорі на широке застосування міжнаукових зв'язків) сприяє гармонічному розвитку особистості - і учня, і вчителя, а також розвиваючому, гуманістичному навчанню, стимулюючи науково-пошукову, творчу діяльність, як учнів, так і викладачів [4].

Наведемо інтеграційні принципи, що є ніби складовими ланками одного ланцюга:

•· Діалектичний виклад матеріалу;

•·  Логічний взаємозв'язок у тематизмі;

•· Актуалізація матеріалу (розумне відновлення або заміна окремих матеріалів у дусі часу - з урахуванням соціального замовлення й інтересів учнів);

•· Експонування вузлових тем (тобто їх більш яскраве й повне розкриття, насичення на нових вікових рівнях);

•· Діалоговий режим навчання (співробітництво й співтворчість учителя й учнів, батьків і учнів, вільний обмін думками);

•· Пріоритет громадянського виховання (українського менталітету, загальнолюдських духовних цінностей, високих моральних якостей, поваги до історії, світоглядне мислення);

•· Творчість на основі здорової конкуренції учнів (рейтинг ідей, здібностей, можливостей).

•· Різноманітні міжнаукові зв'язки.

Таким чином, на сучасному етапі розвитку педагогіки принцип інтеграції (зокрема, на уроках музики) може послужити своєрідним «каталізатором» освітнього процесу, невистачаючою ланкою в ланцюзі численних експериментальних досліджень і в стані вирішити парадоксальну, «патову» ситуацію в сучасній педагогіці, що метається між двома підходами - «розділовим» і об'єднавчим (інтегративним).

Література:

•1.     Морисова Н.Д. Культуроформирующие элементы развития учащегося общеобразовательной школы как основа интеграции учебных предметов и искусств. Педагогика и интеграция / Н.Д. Морисова // Материалы Международной конференции «Интеграция как методологический феномен художественного образования в изменившейся России». - М., 2001. - С.368.

•2.     Савенкова Л.Г. Интегрированный предметно-пространственный подход к процессу освоения искусства в школе. /Л.Г. Савенкова // Виды искусства и их взаимодействие в школе: Пособие для учителя. - М., 2001. - С.130-165.

•3.     Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. Способности и одаренность. / Б.М.  Теплов // Избр. Труды в 2т. - т.1. - М.: Педагогика, 1985. - С.15-41; C.42-222.

•4.     Юсов Б.П. Современная концепция образовательной области «Искусство». /  Б.П. Юсов // Виды искусства и их взаимодействие. - М., 2001. - С.20.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>