XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. п. н., Андрущенко Н. О., Вознюк М. А. РИЗИКИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ ЇХ ЗМЕНШЕННЯ

к. п. н., Андрущенко Н. О., Вознюк М. А.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

РИЗИКИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ ЇХ ЗМЕНШЕННЯ

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства все частіше осмислюється ризик. В результаті господарської діяльності людини поступово виникає безліч різних питань, які поступово входять у повсякденне життя людей. Ці питання майже завжди тією чи іншою мірою пов'язані з ризиком. Саме тому проблема ризику гостро постає як в науці, так і у суспільному житті.

Сучасному суспільству характерні динамічність і суперечність ринкового метаморфозу. За таких умов бізнес характеризується мінливістю економічної ситуації, тобто підпадає під дію невизначеності. Під час функціонування підприємство перетворює невизначеність у ризик, адже він є похідною від стану невизначеності і окреслює перспективи небажаної події. Отже, це дає можливість керувати невизначеністю та формує передумови для зменшення величини можливих збитків внаслідок настання непередбачуваних подій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема ризику у підприємницькій діяльності є однією з актуальних у сучасному розвитку економіки нашої країни і подається у вигляді сукупності розробок і наукових досліджень зарубіжних, а також таких вітчизняних вчених-ризикологів, як       В. Г. Шматко, В. В. Вітлінський, О. С. Віханский, Л. Н. Тепман.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вчені у трактуванні категорії ризику використовують різні підґрунтя, такі як дія, невизначеність, вірогідність, проте у загальному всі вони свідчать про втрату вартості об'єкта, з яким ризик пов'язаний.

Підприємницький ризик можна охарактеризувати як загрозу ймовірної втрати ресурсів і недоодержання доходів порівняно з їхньою сподіваною величиною, яка орієнтована на доцільне використання ресурсів.

Нам імпонує думка В. Г. Шматка та В. О. Василенка, які пропонують таку дефініцію підприємницького ризику як небезпеки потенційно можливої, ймовірної втрати ресурсів і недоотримання доходу порівняно з варіантом, розрахованим на раціональне використання ресурсів. Дана дефініція досліджуваної категорії є відгуком на минулі визначення, які висловлені різними науковцями [1].

Керівництво підприємницькими ризиками передбачає розробку, опрацювання та реалізацію економічно обґрунтованих для конкретної фірми рекомендацій і заходів, котрі спрямовані на зменшення первісного ступеня ризику до допустимого. Застосування теорії прийнятного ризику в умовах керівництва підприємством базується на концепції раціонального впливу на ступінь ризику для його скорочення.

З метою розробки заходів, спрямованих на мінімізацію ризику, необхідно, передусім, оцінити варіанти ймовірних втрат. На цьому етапі можна використовувати різні методи: від досвіду минулих поколінь та інтуїції - до аналізу ймовірностей в економіко-математичних моделях.

У підприємницькій діяльності цілком уникнути ризику неможливо, але його можна спрогнозувати та знизити до мінімального рівня. Розрізняють наступні методи оцінки ризику.

1. Експертний метод - застосовується при відсутності потрібних статистичних даних або за швидкої зміни умов діяльності. Він передбачає орієнтацію на висновки залучених висококваліфікованих фахівців.

2. Розрахунково-аналітичний метод - ґрунтується на теоретичній моделі розвитку підприємства. Вимагає значних матеріальних витрат, а також широкого діапазону знань і кваліфікації розробників. Допустимий тільки для великих підприємств, проте є найбільш достовірним і точним.

3. Статистичний метод - переважно використовується при стабільних обставинах, якщо потенційні втрати оцінюють за попередніми даними.

В процесі оцінювання ризику, що його може взяти на себе підприємство, яке обирає методи його мінімізації, варто враховувати стратегію та основні цілі, напрямки його діяльності, а також наявність ресурсів для виконання програми фінансування потенціальних збитків від ризику.

Керівництво підприємства займає провідну позицію у вирішенні проблем управління ризиком, адже воно схвалює програму заходів, які спрямовані на зменшення рівня ризику, також приймає рішення стосовно використання їх у "переломному" становищі. Таким чином, досить важливо, щоб рішення з приводу підсумкових антиризикових заходів ухвалювалися на вищому рівні управління підприємством, де стабільність фінансового стану підприємства - основна мета щоденної діяльності підприємства [2].

Висновки. Загальний підхід до управління ризиком зводиться до таких принципів:

•-  розробка заходів, що не припускають або знижують збитки від впливу повністю не врахованих ризикових чинників;

•-  виявлення ймовірних наслідків підприємницької діяльності в ризиковій ситуації;

•-  реалізація такої системи пристосування до ризиків, за підтримки якої можуть бути не тільки нейтралізовані або компенсовані негативні ймовірні результати, а й максимально використаний потенціал на отримання підприємницького прибутку.

Література:

•1.  Василенко В. О. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. /  В. О. Василенко, В. Г. Шматько ; за ред. В. О. Василенко. - [3-е вид., вип. та доп.]. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 440 с.

•2.  Виноградова Н. В. Методи управління ризиками в     підприємницькій діяльності [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/9668.

•3.  Основи підприємництва: навч. посіб. / [Донець Л. І., Шепеленко О. В., Баранцева С. М. та ін.] - К. : Центр навч. л-ри, 2012. - 472 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>