XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. п. н., Маслюк А. О. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІКТ

Маслюк Анна Олексіївна

к. п. н., викладач кафедри іноземних мов ХНЕУ

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІКТ

Проблемі інформатизації суспільства приділяється значна увага в багатьох законодавчих документах у більшості провідних країн світу. В Європейському співтоваристві визнаним є той факт, що використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті є закономірним і перспективним.

Проте, інформатизація освіти в Україні пов'язана із труднощами організаційного, фінансового і технічного характеру. Для її впровадження необхідно не лише забезпечити навчальні заклади сучасною технікою і засобами зв'язку, але й якісними програмно-педагогічними продуктами. Окрім того, інформатизація освіти вимагає удосконалекння інформаційної компетенції педагогів, що також пов'язано з певними труднощами і не може бути вирішено впродовж короткого часу.

Враховуючи, що становлення педагога відбувається не тільки в період базової підготовки, але й впродовж його професійно-педагогічної діяльності, пошук шляхів покращення якості освіти обумовлює необхідність дослідження професійного удосконалення викладача в умовах інформатизації освіти, пошук нових технологій навчання дорослих з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

За  останні роки у вітчизняній та зарубіжній літературі було проведено ряд досліджень присвячених використанню засобів ІКТ в процесі вивчення іноземної мови (J. Belz, S. Thorne, S. Mills, L. Lee, І. І. Костікова, Л. І. Морська, М. М. Євстігнеєв, П. В. Сисоєв,  Ю. І. Пассов, Є. С. Полат та ін.).

Найбільш актуальними завданнями післядипломної педагогічної освіти щодо використання ІКТ, на думку Є. С. Полат, М. Ю. Бухаркіної є: організація, проведення курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки фахівців освіти в галузі ІКТ; розвиток набутих нових компетенцій (у тому числі інформаційної компетенції) [1].

Однак аналіз проведених досліджень з проблем професійного розвитку педагогів засобами ІКТ, свідчить про невирішеність низки проблем, а саме: аспекту професійно-педагогічного розвитку педагогів засобами ІКТ як середовища неперервної освіти, можливості використання ІКТ з метою підвищення професійної компетентності викладача іноземної мови на курсах підвищення кваліфікації, що і визначило актуальність нашого дослідження на науково-теоретичному рівні.

Мета тез - через аналіз науково-педагогічної літератури визначити особливості розвитку професійної компетентності викладачів іноземної мови засобами ІКТ.

Особлива увага викладачів іноземної мови до ІКТ обумовлена, пошуком вирішення таких проблем :

•-    збільшення контакту з автентичною мовою, що вивчається;

•-    організації самостійної роботи, зокрема, тренування в мовленні;

•-    створення та обробки текстів, написаних мовою, що вивчається;

•-    звільнення викладача від рутинної, механічної, але часоємкої роботи;

•-   моделювання середовища спілкування іноземною мовою;

•-   мотивації вивчення іноземної мови як реального засобу отримання інформації (освітньої, країнознавчої, професійної) [2, с. 17].

Задля вирішення проблеми удосконалення професійно-педагогічної компетентності викладачів, зокрема іноземної мови,  більшість ВНЗ України та за кордоном пропонують програми підвищення кваліфікації фахівців у сфері ІКТ.

Як приклад, розглянемо досвід Харківського національного економічного університету (ХНЕУ), де  реалізації зазначених положень служить розвинута в університеті система безперервної освіти. На базі ХНЕУ працює Центр освітніх інноваційних технологій, головною метою якого є розвиток освітнього середовища Університету для забезпечення якості підготовки фахівців шляхом розробки та впровадження освітніх інновацій.

 Окрім того, у центрі післядипломної освіти ХНЕУ запропоновано програми підвищення кваліфікації викладачам вищих та середньо-спеціальних навчальних закладів за профільними напрямами університету, які сприяють удосконаленню професійної компетентності викладачів, зокрема іноземної мови засобами ІКТ. Це такі програми: " Застосування пакетів програм для створення навчально-методичних розробок за допомогою аудіо- та відеозасобів" та "Організація навчального процесу в системі дистанційного навчання MOODLE"

Програми розроблені та проводяться фахівцями кафедри інформатики та комп`ютерної техніки ХНЕУ. Вони складаються з трьох модулів: фаховий; психолого-педагогічний; технології дистанційного навчання.

Професійний модуль спрямований на отримання додаткової наукової та фахової інформації згідно з обраною програмою, а також набуття практичних навичок та компетенцій.

Психолого-педагогічний модуль знайомить слухачів з методологічними, психолого-педагогічними основами навчального процесу, сучасними технологіями, які можуть бути застосовані в навчальному процесі.

Третій модуль спрямований на знайомство з програмно-апаратним забезпеченням, інформаційно-освітнім середовищем дистанційної освіти тощо.

Програми проводяться із застосуванням різних форм та технологій навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, міні-лекції, семінари, тренінги, ділові ігри тощо. Слухачам курсів надаються навчально-методичні матеріали. Тривалість курсів підвищення кваліфікації 72 години. За умов виконання навчальної програми в повному обсязі і написанні випускної роботи слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка. Зареєструватися необхідно не пізніше, ніж за місяць до початку проведення занять. За умови комплектації групи програма курсів може бути розроблена або змінена згідно умов замовника.

Іншим прикладом удосконалення професійної компетентності викладачів іноземної мови, може слугувати досвід Московського державного університеті імені М. В. Ломоносова, де викладачам іноземної мови запропоновано дистанційні курси підвищення кваліфікації, такі як «Інтеграція мобільних технологій у викладання іноземних мов», «Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні іноземної (англійської) мови: теорія і практика», «Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні іноземних мов», «Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні іноземних мов». Курси розраховано на 72 години, термін навчання становить 8 тижнів, вартість навчання - 12000 рублів. Після закінчення курсу видається сертифікат факультету іноземних мов і регіонознавства МДУ ім. М. В. Ломоносова.

Наприклад, курс «Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні іноземних мов» викладається англійською мовою і розрахований на 8 тижнів. Оскільки курс дистанційний, то він дозволяє  працювати з матеріалами курсу в зручний для викладача час. Курс розроблений на відкритій платформі дистанційного навчання MOODLE, що дозволяє ознайомитися з можливостями і особливостями цього середовища у ході навчання.

У багатьох європейських країнах розроблено систему підтримки викладачів, які  використовують Інтернет-технології у навчальному процесі. Так, британське агентство освітніх комунікацій і технологій  підтримує викладачів за продуктивне використання нових інформаційних і комунікаційних технологій у навчальному процесі з таких номінацій: у предметних областях, за впровадження технологій у практику роботи школи, при навчанні дітей-інвалідів (http://www.becta.org.uk/news/pressrelease/140100ictawards.html) та ін. За  розробку і реалізацію  ефективних проектів вивчення мов  педагогам в декотрих європейських країнах щорічно з 1999 року присуджується так званий «Європейський Лейбл» (http://europa.eu.int/comm/education/language/label.html).

У рамках європейського проекту «Екстранет для викладачів (EXE)» створено освітній портал для викладачів, які мають інформаційну компетентність на рівні, достатньому для використання інтернет-технологій, з метою підтримки традиційно організованого (очного) навчального процесу. Портал допомагає викладачам підготувати матеріали для використання в навчальному процесі (підготувати і провести тестування, створити електронний журнал успішності учнів, здійснити переклад з іноземної  мови та ін.) за умови, що навчальні аудиторії обладнані персональними комп'ютерами, підключеними до мережі Інтернет (http://europa.eu.int/comm/education/language/label.html).

Так, проаналізувавши досвід та ефективність підвищення кваліфікації викладачів іноземної мови засобами ІКТ на прикладі ВНЗ,  розглянемо основні проблеми, з якими стикаються навчальні заклади і викладачі при здійсненні  такої підготовки, а саме:

•1)         організаційні, котрі не залежать від викладачів і є зовнішніми стосовно їх діяльності:

•   висока вартість навчання;

•   неможливість суміщення викладачами основної роботи і навчання;

•   неможливість одночасної підготовки великої кількості викладачів; щільний графік проведення занять;

•   часові обмеження проведення курсової підготовки;

•   відсутність навчально-методичної літератури;

•2)         педагогічні:

•    зміст підготовки не дозволяє викладачам використовувати теоретичні знання як  засіб вирішення педагогічних завдань в умовах дистанційного навчання;

•     зміст існуючих курсів підготовки припускає наявність сформованої інформаційної компетенції, якою володіють не всі слухачі;

•     існуючі програми підготовки не передбачають попередню діагностику рівня сформованості інформаційної компетентностей, у зв'язку з цим комплектування груп відбувається без їхнього урахування;

•     існуючі програми підготовки не передбачають механізми контролю результатів підготовки;

•     неможливість актуалізації результатів підготовки на практиці. 

Отже, з вищесказаного можна зробити висновок, що хоча ІКТ і вносять значний вклад у процес навчання, головною діючою особою навчально-виховного процесу є викладач, який повинен вирішувати, на яких етапах заняття застосування ІКТ технологій має сенс і які саме програми треба запропонувати студентам. Для того, щоб ІКТ технології стали звичайним засобом одержання знань, необхідно більш інтенсивно впроваджувати їх у процес навчання. Для цього потрібні висококваліфіковані викладачачі, що вміють поводитися з ІКТ технологіями, використовувати її можливості у своїй професійній діяльності.

Література:

1. Клокар Н.І. Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти [Електронний ресурс]/ Н. І.Клокар // Народна освіта : електронне наукове фахове видання. - 2008. - Випуск 3(6). - Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/6/statti/1klokar/klokar.htm.

2. Морська Л. І.  Інформаційні технології у навчанні іноземних мов: навч. посібник / Л.І. Морська. - Тернопіль: Астон, 2008. - 265 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>