XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. п. н., Ведмедюк А. Д. СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ В ОЗДОРОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ

к. п. н., доцент Ведмедюк Артем Дмитрович

Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ В ОЗДОРОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ

Фізична культура - це частина загальної культури людини, духовного надбання суспільства, що використовуєтся для фізичного загартування. На жаль, все ще існує недостатня освіченість нашого суспільства з питань здорового способу життя та основ оздоровчої фізичної культури. Зміна екологічної обстановки, зниження фізичних навантажень, зростання нервово-психічних напружень, потоку інформації - все це стимулює розвиток різних хвороб, а також сприяє «змоложенню» тих, які раніше були притаманні людям старших вікових категорій [2] .

Проблема фізичної підготовки студентів, зміцнення їх здоров'я засобами фізичної культури привертає увагу багатьох дослідників. Багато авторів розглядають формування потреби студентів у фізичній підготовці як процес свідомих, безперервних педагогічних дій, які неможливі без мотиваційних установок особистості. Мотивація забезпечує позитивні зрушення в орієнтації цінностей і підвищує активність студентів. Відповідно до наукових даних існують установчі вимоги з фізичного виховання, які спрямовані на розвиток рухових якостей і забезпечення фізичної підготовки студентів [1].

Реалізація вимог програми наштовхується на ряд проблем. Ці проблеми ускладнюються тим, що загальноосвітня школа не вирішує повною мірою завдання фізичного розвитку і фізичної підготовки молоді. Студенти першого року навчання, ні психологічно, ні фізично не підготовлені до занять фізичною культурою в рамках вимог вузівської програми з фізичного виховання. Особливе значення фізичне виховання набуває для тих студентів, хто в зв'язку з перенесеними захворюваннями не може повною мірою використовувати можливості загальноприйнятої системи фізичного виховання. Раціональне й ефективне використання засобів і методів фізичної культури є актуальною задачею, тим більше, що в навчальних закладах досить велика кількість студентів мають відхилення в стані здоров'я. Їхня чисельність раніше коливалась від 5% до 15%, а тепер в окремих класичних вузах - до 30% . Між тим, дані багатьох вчених, а також власна практика переконують у щорічному збільшенні не тільки вихідної чисельності спеціального медичного відділення, до якого відносяться студенти, що мають відхилення в стані здоров'я, але і збільшення числа студентів, що переходять у спеціальне медичне відділення від курсу до курсу.

Створення для студентів спеціального медичного відділення умов найбільшого сприяння для реалізації можливостей при виборі фізичних навантажень у відповідності до рівня здоров'я та психоемоційного стану, індивідуального підходу до занять фізичними вправами та програм навантаження, можливість самооцінки своєї фізичної кондиції - все це не тільки сприяє підтримці та зміцненню здоров'я, рухової підготовленості, фізичного розвитку, але й позитивно впливає на підготовку до майбутньої професійної діяльності. Проблема нашого пошуку полягає у відсутності методико- експериментальних досліджень в області комплексного підходу до виховання майбутніх фахівців, що мають відхилення в стані здоров'я і віднесених у період навчання у вищих навчальних закладах до спеціального медичного відділення, і включає не тільки підтримку рівня і зміцнення здоров'я, фізичну підготовку, а також виховання особистості студента, його загальної і фізичної культури.

Згідно зі твердженнями науковців [1], останнім часом відбувається стійке погіршення стану здоров'я студентської молоді. Виявлено загальну закономірність збільшення серцево-судинних захворювань, погіршення рівня фізичної підготовленості. Ці факти підвищують актуальність пошуку ефективних методик оздоровлення студентів, що є основою проведення спеціальних досліджень зазначеної проблеми. Оптимальне й постійне фізичне навантаження дає змогу збільшити резерви досягнення ефективності фізичного виховання студентів. Однак більшість оздоровчих програм торкаються якогось одного виду рухової активності й спрямовані на переважний розвиток одного, у кращому випадку двох фізичних якостей. Фундаментальних досліджень із проблеми покращення здоров'я за допомогою ефективних методик комплексного впливу оздоровчих вправ явно недостатньо. Відсутні розробки сучасних методів і принципів оздоровчого тренування, що значно зменшує педагогічний вплив засобів, форм і методів у навчально-виховному процесі студентів. Найбільша частка (49,72%) студентів мають порушення вегетативної

регуляції тонусу кровоносних судин (ВСД) кардіального, змішаного, гіпер - та гіпотонічного типу. На другому місці по частоті - порушення постави, частіше всього вони представлені сколіозами. На третьому - запальні процеси нирок, а за ними - міопія, хвороби ШКТ, ендокринної системи (зоби),бронхіальна астма, запальні процеси яєчників та інше. Отже, головні напрямки оздоровчої та профілактичної роботи педагогічної, медичної та соціальної служб визначаються врахуванням частоти патології, що зустрічається. Дослідження вчених [1] показують, що найбільш високий рівень надійності здоров'я забезпечують оздоровчі заняття зі спрямованістю засобів тренування на розвиток і збереження витривалості, гнучкості, швидкості, силових і швидкісно-силових якостей. Рівень здоров'я студентів при такій організації занять у віковому діапазоні 17-20 років значно перевищує рівень здоров'я осіб, які застосовували лише один вид спорту. При перевазі використання різних видів односпрямованих навантажень у віковому діапазоні рівень здоров'я знижується. Тому поряд зі спеціальними лікувальними вправами ми використовували вправи на тренування витривалості, гнучкості та швидкісно-силових якостей, враховуючи індивідуальні можливості хворого студента. Окрім того, використовували наступні методи оздоровлення:

- теоретичне вивчення причин розвитку хвороби і шляхів оздоровлення;

- комплекс гімнастичних оздоровчих вправ за програмою, розробленою для кожної групи з врахуванням індивідуальних особливостей здоров'я студента;

- точковий масаж для підвищення імунітету;

- дотримування здорового способу життя;

- дієтичне роздільне харчування;

- методи релаксації, профілактики і зняття стресу.

Проблема оздоровлення студентів в значній мірі залежить від умов кафедри (наявність тренажерного залу, достатньої кількості викладачів та їхнього навантаження), можливості організації здорового способу життя, зокрема повноцінного харчування студентів, умов проживання та навчання. На основі установленої частоти захворюваності студентів слід проводити оздоровчу та профілактичну роботу, направлену на підвищення рівня освіченості батьків, викладачів і студентів стосовно ВСД, сколіозів, запальних процесів, захворювань ШКТ, а також добиватися покращення якості життя і умов фізичного оздоровлення на кафедрах фізичної культури університету.

Література:

1. Пильненький В.В., Леонова В.А. Методичні основи підвищення фізичної підготовленості і фізичного здоров'я студентів методом оздоровчого тренування. - Миколаїв: АО Деловая информация, 2004. - 91 с.

2. Чабан І.П. Комплексний підхід в розробці нових технологій програмування занять фізичного виховання із студентами спеціального медичного відділення. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - Харків, 2002. - №16. - с. 3-10.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>