XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. пед. н., Івашньова С. В. ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ ВЧИТЕЛЯ ЯК ОДНА З ФОРМ ПРОФЕСІЙНОГО ПОРТФОЛІО

к.пед.н., Івашньова С.В.,

Далекосхідний федеральний університет,

м. Владивосток

ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ ВЧИТЕЛЯ ЯК ОДНА З ФОРМ ПРОФЕСІЙНОГО ПОРТФОЛІО

Анотація: стаття присвячена уточненню поняття „портфоліо", ролі професійного портфоліо вчителя у підвищенні професійної компетентності. Запропоновано класифікацію портфоліо педагогічних працівників, представлено аналіз портфоліо педагогічних працівників, створених за допомогою різних засобів, обґрунтовано перевагу персонального сайту педагогічного працівника як однієї з форм професійного портфоліо.

Ключові слова: портфоліо, види портфоліо, задачі портфоліо; персональний сайт педагогічного працівника.

 

Вступ. Питання створення професійного портфоліо педагогічного працівника активно обговорюється в  українській педагогічній спільноті насамперед в зв'язку з проходженням атестації. Управління  освіти, науково-методичні центри та методичні кабінети намагаються регламентувати форму та зміст портфоліо, однак визнають при цьому, що єдиних вимог до них не існує. Основним орієнтиром при цьому є закордонний досвід використання аналогічних документів.

Мета даної публікації  - проаналізувати вітчизняну та зарубіжну практику створення портфоліо педагогічних працівників; класифікувати портфоліо педагогічних працівників за метою, змістом, формою та засобами їх створення, визначити обов'язкові та факультативні елементи портфоліо, проаналізувати переваги та недоліки персональної сторінки як однієї з форм професійного портфоліо.

Походження терміну „портфоліо" в різних джерелах має різне пояснення: 1. від франц. „porter"- висловлювати, формулювати, нести  і „ folio" - лист, сторінка - досьє, збір досягнень; 2. від італійського „portfolio "- „портфель", „папка для документів". Однак незалежно від походження терміну, в найбільш загальному вигляді він служить для позначення збірки зразків діяльності професіонала, які відображають рівень його майстерності. Портфоліо широко використовується в кінематографії та фотографії, модельному бізнесі, дизайні, архітектурі і будівництві, останнім часом отримав поширення в інших сферах професійної діяльності: юриспруденції, освіті.

Використання портфоліо в сфері освіти на пострадянському просторі не в останню чергу пов'язується з вивченням іноземних мов („мовне портфоліо") - документуванням процесу та результатів вивчення іноземних мов. Поступово використання портфоліо поширюється на документування діяльності слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов та інших навчальних предметів. Сьогодні портфоліо розглядають як „педагогічну умову для успішного формування професійних компетенцій як важливої складової педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання" (І.Б.Учитель [8]), „технологію саморозвитку й самовдосконалення, як засіб мотивації та стимулювання творчої активності й самоосвіти студента" (О.П.Лучанінова [4]), „технологію оцінювання навчальної діяльності" (Н.М.Бідюк [1]), „засіб моніторингу процесі підготовки майбутнього вчителя" (О.Свет [7]), резюме нового покоління (С.Ю.Куку [3]); технологія фахової підготовки майбутніх економістів (О.Г.Набока [5]). інноваційна технологія підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (Р.Л.Гавриш, Т.В. Водолазська [2]).

В німецькомовній науково-методичній та фаховій літературі портфоліо визначається як організоване, цільове документування учасником семінару (курсів підвищення кваліфікації) власної діяльності, що відображує його особисті знання, уявлення та установки [10]. У праці Р.Л.Гавриш та Т.В.Водолазської виділяються такі рівні портфоліо як презентаційний (портфоліо досвіду); кваліфікаційний (портфоліо відгуків) та компетентнісний (портфоліо ідей) рівні. Така класифікація, на наш погляд, може бути підставою для ідентифікації вказаних видів портфоліо з певними рівнями кваліфікації, в першу чергу через некоректне застосування терміну „компетентнісний", який використовується для позначення підходу в педагогічний науці або ж ідентифікується з рівнем кваліфікації фахівця.  Однак інноваційні ідеї не обов'язково пов'язані виключно з високим рівнем кваліфікації, а відгуки у вигляді рецензій отримують всі вчителі.

Портфоліо є одночасно продуктом та процесом: портфоліо як допоміжний засіб в (само)навчанні та портфоліо як інструмент оцінки результативності чи підтримки навчального процесу, або діагностичний інструмент для визначення динаміки професійного розвитку. Найчастіше в практиці зустрічаються два види портфоліо: робоче (процес) та презентаційне (продукт) портфоліо.

Робоче портфоліо складається з систематизованої збірки матеріалів (теоретичного та практичного характеру) з певної проблеми та зразків використання (перенесення) набутих знань у практичну діяльність. В  робочому портфоліо розмішуються різноманітні додатки без скорочень (сторінки зі щоденників, самостійно розроблені навчальні матеріали для занять, плани занять, відео - та фотоматеріали до занять та відеозаписи занять, рефлективні нотатки до опрацьованих тем, проблем тощо.

 Презентаційне портфоліо - це спеціально відібрані роботи та досягнення учасника курсів, ці роботи відображають індивідуальність, креативність та компетентність автора. Як правило, презентаційне портфоліо має обмежений обсяг, зміст та готується відповідно до певної мети. Презентаційне портфоліо має на меті також дати можливість власне автору оцінити з одного погляду власну професійну компетентність. Презентаційне портфоліо має, як правило, вступ, в якому викладено основну мету його впорядкування та місце представлених зразків в загальній діяльності автора, що створює можливість для розуміння професійного контексту. Таке портфоліо може містити зразки та фрагменти більш великого за обсягом проекту, що розробляється або впроваджується автором (упорядником), окремі роботи учнів, їх проекти, особисту рефлексію (аналіз власної діяльності в письмовій формі). Презентаційні портфоліо, в свою чергу, поділяються на портфоліо досягнень, тематичне, курсове, портфоліо відгуків та комбіноване портфоліо.

Портфоліо досягнень складається із зразків творчих робіт, посвідчень, конкурсних робіт, сертифікатів про участь у конкурсах, дипломів, сертифікатів публікацій, копій опублікованих праць та інших документів, що засвідчують результати професійної діяльності.

Тематичне портфоліо передбачає накопичення матеріалів, що висвітлюють одну тему (науково-методичну проблему). Тематичне портфоліо  складається із вступу; підбірки науково-методичних статей (ксерокопій), результатів діяльності власника портфоліо (реферати, конспекти, розробки уроків тощо).

Курсове портфоліо - це задокументований процес навчання педагогічного працівника на курсах підвищення кваліфікації. Аналіз досвіду використання портфоліо в системі діяльності Гете-інституту дозволяє виділити 5 сфер  навчання та досвіду вчителя німецької мови, що документуються у портфоліо: освіта, мова, країнознавство, інтеркультурна компетенція, організація навчання [10]. Сторінки портфоліо учасників семінарів підвищення кваліфікації містять таку інформацію: досвід вивчення іноземної мови; рівень володіння іноземною мовою; досвід її практичного використання; словник; матеріали курсової підготовки; терміни; фахова література; адреси учасників курсів, планування дистанційного (заочного навчання), професійний словник, свідоцтва про підвищення кваліфікації або рівня володіння іноземною мовою.

Портфоліо відгуків має на меті накопичення різноманітних підтверджень  рівня професійних досягнень педагогічного працівника сторонніми особами (колегами, учнями, батьками, керівниками курсів підвищення кваліфікації, рецензентами, іншими експертами). У педагогічній практиці портфоліо відгуків переважно є складовою частиною комплексного (переважно в комбінації з презентаційним, тематичним або робочим). Іншим варіантом комплексного портфоліо може бути комбінація із робочого, курсового та портфоліо відгуків. Вибір типу портфоліо залежить від мети його створення і визначається особисто педагогічним працівником, керівництвом курсів, організаторами конкурсу, адміністрацією навчального закладу, Р(М)НМК(Ц) тощо.

   Портфоліо використовується в якості одного з документів  при проходженні атестації педагогічних працівників. Положення, що регламентують форму, зміст, структуру та захист портфоліо, розробляються як на рівні навчального закладу, так і на рівні ОІППО [6]. Незважаючи на певні відмінності у підходах до визначення структури портфоліо, процес створення портфоліо передбачає аналіз вчителем власної професійної діяльності, самооцінювання, рефлексію. Портфоліо педагогічного працівника використовується для проведення оцінювання діяльності вчителя та її результатів та в ролі засобу, що сприяє підвищенню кваліфікації, мотиваційною основою діяльності педагога, його особистісному розвитку, стимулом самоосвіти та удосконалення професійної підготовки.

В залежності від носія розрізняють паперові (тека з документами) та цифрові портфоліо. Останні можуть мати вигляд презентації; персонального сайту, блогу або вікі-сторінки. В своєму дослідженні І.Б.Учитель [8] розрізняє „е-портфоліо" (презентації) та „web-портфоліо" (блог, web-сайт), в залежності від його доступності в мережі Інтернет. На нашу думку, така деталізація є надмірною, оскільки презентації в різних форматах часто є складовою частиною блогів та web-сайтів. Тенденції поєднання обох різновидів портфоліо в освітній практиці відзначаються в праці І.Є. Фельо[9]. На думку автора, е-портфоліо відрізняється від web-портфоліо тим, що „інформація в е-портфоліо може бути представлена на будь-якому електронному носії, в будь-якому форматі, при цьому вона не є обов'язково доступною через Інтернет, її можна локально змінювати й публікувати в Інтернеті".  За визначенням того ж автора, „web-портфоліо - це системи електронних портфоліо, що є інтерактивними та налаштовуються через web". На наш погляд,  доцільно використовувати  термін  „цифрове портфоліо", що означає організоване цільове документування діяльності професіонала, який відображає рівень його майстерності, містить зразки продуктів діяльності, відгуки, посвідчення, інші документи та рефлексію, представлені засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

В структурі цифрових портфоліо виділяємо презентації, web-сторінки, блоги та персональні сайти. Презентація може бути підготовлена у форматі Power Point, Prezi або Google Docs  та містити вбудовані документи в різних форматах (фото, відео, аудіо та текстові документи) з наступним розміщенням на локальних носіях або в мережі Інтернет. Презентації в форматі Power Point   після створення розміщуються в мережі за допомогою таких соціальних сервісів як Slide Share, Slideboom тощо. Створення презентації у форматі Prezi відбувається on-line, однак можливе її подальше збереження на локальному носії. Презентації, створені on-line з використанням сервісу Google Docs, можуть бути збережені у форматах .pptx, .pdf, .svg, .png, .jpeg, .txt. Портфоліо, підготовлене у вказаних форматах, може мати локальний характер (зберігатись на окремому носії), або використовуватись як складова частина цифрового портфоліо та розміщуватись у мережі Інтернет. Портфоліо у вигляді web-сторінки може бути елементом офіційного сайту навчального закладу або творчого об'єднання педагогічних працівників. Зміст і структура такої сторінки, як правило, визначені попередньо. Блог - це Інтернет-щоденник, що регулярно поповнюється, із зворотним порядком записів (останній запис розташовується у верхній частині сторінки), які містять текст, фото чи мультимедіа. Блог, як публічний ресурс, передбачає активне обговорення повідомлень (постів) сторонніми читачами як у коментарях до записів, так і  у власних блогах.

Персональний сайт є особливою формою професійного портфоліо, доступного в мережі Інтернет, структура якого дозволяє не лише представити власні розробки в різних форматах, а й організувати спілкування з колегами  з використанням вбудованого блогу, за допомогою коментарів, особистих повідомлень, форуму. Власник (адміністратор) сайту може регулювати доступ до розміщених матеріалів, надаючи різні права групам користувачів. Зареєстровані користувачі сайту мають можливість залишати коментарі, розміщувати власні матеріали, спілкуватись у форумі тощо, що забезпечує високу ефективність рефлексивної складової портфоліо.

З метою виявлення найбільш ефективної форми професійного портфоліо педагогічного працівника в рамках даного дослідження нами проаналізовано 100 портфоліо педагогічних працівників. Для оцінювання були відібрані презентації педагогічних працівників різних навчальних закладів, розміщених в мережі Інтернет. Для аналізу портфоліо у вигляді папки з документами використовувались матеріали, підготовлені педагогічними працівниками в рамках проходження атестації. Блоги, персональні сайти та web-сторінки були відібрані випадковим чином шляхом використання  пошукової програми Google. Оцінювання портфоліо проводилось експертною групою за спеціально розробленим листом оцінювання та мало на меті визначення  оптимальної форми презентації професійної діяльності педагогічних працівників. До  листа оцінювання були включено наступні показники: структура (складові портфоліо); дизайн; можливість оперативного внесення змін; збереження актуальності протягом тривалого часу; рефлексія; повнота даних про власника; зворотний зв'язок; зручність у використанні. Кожне портфоліо оцінювалось 5 експертами за 10-бальною системою, підсумкова оцінка виводилась як середнє арифметичне всіх експертних оцінок. До підсумкової таблиці вносились такі статистичні дані: найвища оцінка портфоліо, найнижча оцінка портфоліо, середній бал, мода.

Таблиця 1.

Результати експертного оцінювання портфоліо.

  

Тип портфоліо

Найвища оцінка

Найнижча оцінка

Середній бал

Мода

Місце в рейтингу

1. Презентація

9,7

7,6

8,2

9,5

2

2. Папка з документами

9,8

6,4

7,7

8,4

3

3. Блог

8,4

6,2

7,3

7,1

4

4. web-сторінка

8,1

6,1

7,0

6,3

5

5. Персональний сайт

9,9

8,4

9,2

9,7

1

Обробка отриманих результатів підтвердила попередні припущення щодо переваг web-сайту як форми портфоліо педагогічного працівника. Як видно із запропонованої таблиці, найвищі оцінки дозволили віднести до групи лідерів портфоліо, папку з документами та персональний сайт, що свідчить по те, що ефективне портфоліо можна підготувати будь-кому вигляді. Однак порівняння таких показників, як найнижчий бал, середній бал та мода переконливо довели перевагу персонального сайту.

Висновки. Проведений нами аналіз науково-методичної літератури підтвердив тезу стосовно відсутності єдиних вимог до форми, змісту і структури портфоліо. Існуюча практика використання портфоліо педагогічних працівників дозволила уточнити класифікацію портфоліо за засобами його створення. Експертне оцінювання довело перевагу портфоліо педагогічних працівників у формі персонального сайту як такої, що забезпечує оптимальне висвітлення всіх аспектів професійної діяльності вчителя, її результативність, рефлексію та зворотний зв'язок. Подальші наукові дослідження повинні забезпечити вивчення впливу інформаційно-комунікаційних технологій як засобу навчання на інші аспекти професійної діяльності педагогічних працівників, зміст та форми вдосконалення їх професійної компетентності тощо.

 

Ивашнёва С.В. Персональная страница учителя как одна из форм профессионального портфолио.

Аннотация: статья посвящена уточнению понятия „портфолио", определению роли профессионального портфолио учителя в повышении профессиональной компетентности. Предложена классификация портфолио педагогических работников, представлен анализ их портфолио,  созданных при помощи разных технологий, обосновано преимущество персональной страницы педагогического работника как одной из форм профессионального портфолио.

Ключевые слова: портфолио, виды портфолио, задачи портфолио; персональная страница педагогического работника.

 

Svitlana Ivashneva. Personal page of a teacher as a form of professional portfolio.

Abstract: the article is devoted to clarifying the concept of „portfolio", the definition of the role of the teacher's professional portfolio to improve professional competences. The classification of portfolios teachers, an analysis of their portfolios created using different technologies, is based on the pedagogical advantage of a personal page warrior as a form of professional portfolio.

Keywords: portfolio, the types of portfolios, portfolio tasks, personal page teaching staff.

Література:

•1.  Бідюк Н.М. Організаційно-дидактичні засади професійно підготовки майбутніх учителів старшої школи в США [Електронний ресурс] / Н.М.Бідюк// Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія „Педагогіка. Соціальна робота." - Ужгород. - 2011. - № 20 - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ped/2011_21/bidjyk.pdf

•2.  Гавриш Р.Л., Водолазская Т.В. Портфолио как инновационная технология повышения квалификации педагогических кадров [Електронний ресурс]/ Т.В.Водолазская, Р.Л.Гавриш // Режим доступу до журн.:     http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/17/statti/gavrish_vodolazska.htm

•3.  Куку С.Ю. Електронні портфоліо та веб-портфоліо [Електронний ресурс] /С.Ю.Куку// Наукові записки. Том 73, Комп'ютерні науки. Національний університет „Києво- Могилянська академія". - 2007. - Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Comp/2007_73/05_kyky_syu.pdf

•4.  Лучанінова О.П. Особливості самопроектування професійного розвитку майбутнього інженера-педагога. [Електронний ресурс] /О.П.Лучанінова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. Збірник наукових праць. Вип.13. - Запоріжжя: Класичний приватний університет. - 2011. - Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2011_13/files/P1311_50.pdf

•5.  Набока О.Г. Використання технології портфоліо у фаховій підготовці майбутніх економістів / О.Г. Набока // Проблеми трудової і професійної підготовки: наук.-метод. зб. - Слов'янськ: СДПУ, 2010. - Вип. 15. - С. 170-176.

•6.  Методичний вісник: Портфоліо як засіб підвищення якості освіти: Вип. 2 / Упорядники  Л.Скальська, О.Нижник, А.Дутчак, С.Клімковська. - Івано-Франківськ: ОІППО, 2009 - 60 с.

•7.  Свет О. Портфоліо як засіб моніторингу процесу підготовки майбутнього вчителя [Електронний ресурс] / О. Свет // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя, 2009. - Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2009_1/files/ped_01_09_Svet.pdf

•8.  Учитель І.Б. Формування професійних компетенцій майбутнього педагога професійного навчання за допомогою е-портфоліо [Електронний ресурс]/ І.Б.Учитель // Теорія і методика професійної освіти - 2011 - № 2 - Режим доступу до журн.: http://www.tmpe.gb7.ru/docs/2/11uchche.pdf

•9.  Фельо І.Є. Технологія е-портфоліо в професійній підготовці інженерних фахівців [Електронний ресурс] / І.Є. Фельо // Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. - Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2011. - Вип. ІІ. - 409 с

•10.  Szklenár, Judit. Portfolio-Evaluation in der Lehrerfortbildung, Pilotprojekt Fernstudienkurs Deutsch als Fremdsprache in Theorie und Praxis, Ungarn 2000


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>